Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Watan gazeti

ÜMZÜGI ILERI ÖSÜŞLER

Ajaýyp günleriň saýasynda döretmek, ýa­şa­mak uçur­syz bagt. «Türk­me­nis­tan — rowaç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýy­ly­nyň üs­tün­lik­li gadamlary dünýäni haýrana goýýar.

ÖŇDE BELENT SEPGITLER

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Watan harmanyna bol pagta hasylyny tabşyryp, uly zähmet üstünliklerini gazanmak üçin tutanýerli zähmet çekýän Mary welaýatynyň pagtaçylary 11-nji sentýabrda pagta ýygymyna girişdi

MILLI DEMOKRATIÝAMYZYŇ AÝDYŇ ÝOLY

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň goraglylygy, ilatyň durmuş taýdan kepilligi babatda bimöçber uly işler durmuşa geçirilýär.

BIRAÝLYGYŇ ÇÄKLERINDE

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ilatynyň abadan hem parahat durmuşda ýaşamagy ugrunda bimöçber tagallalar edilýär.

TÄZE ÝEŇIŞLERI BUŞLAÝAR

Döwlet Baştutanymyzyň ak pata bermegi we il sylagly ýaşulularyň «Bismilla» diýip başlap bermekleri bilen, 11-nji sentýabrda Lebapda maňlaý deri siňdirilip, tutanýerli zähmetiň netijesinde kemala getirilen «ak altyny» ýygnamaga girişildi.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Ýakynda Tejen etrabynyň tehniki hyzmat ediş kärhanasynda 2019-njy ýylda pagtanyň bereketli hasylyny ýetişdirmekde we öz wagtynda ýygnamakda ulanyljak tehnikalaryň ulanylyş düzgünleriniň doly we dogry berjaý edilmegini gazanmak maksady bilen usuly okuw maslah

«GYZ EDEBI — ZENAN GÖZELLIGI»

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, jemgyýetimizde zenanlara goýulýan sarpa, zenanlar barada alnyp barylýan işler ata-baba ýol ýörelgelerimizden, milli däp-dessurlarymyzdan ugur alýar.

ÝURDUMYZYŇ ÖSÜŞLERINIŇ YGTYBARLY KEPILI

Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň bagtyýarlygyna gönükdirilen «Döwlet adam üçindir!» diýen mukaddes ýörelgesi, durmuşyň ähli ugurlarynda alnyp barylýan ägirt uly işler dünýäni haýrana goýýar.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Türk­me­nis­ta­nyň Bi­lim mi­nistr­li­gi­niň, Aş­ga­bat şä­her Baş bi­lim mü­dir­li­gi­niň, Türkme­nis­ta­nyň Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi­niň Der­ňew mü­dir­li­gi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy gora­ýyş we der­man se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň hem-de Yl

BILIM IŞGÄRLERINIŇ DUŞUŞYGY

Golaýda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Gubadag etrap Geňeşiniň guramagynda, «Rowaçlykdan rowaç alýan Watanym» diýen şygar bilen okuw maslahaty geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.