Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

ZÄHMETKEŞLERIŇ EZBERLIGI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Bäherden etrap birleşmesi, TMÝG-niň etrap Geňeşi, etrap sport we ýaşlar syýasaty bölümi tarapyndan ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 28 ýyllygy mynasybetli edara-kärhanalarda zähmet çekýän işgärleriň arasynda sport ýaryşy geçirildi.

EZBERLER ÖŇE SAÝLANDY

Sarahs etrap bilim bölüminiň hem-de Ylym we bilim kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda etrapdaky 21-nji orta mekdepde sportuň kiçi futbol, ýeňil atletika görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi.

WOLEÝBOL ÝARYŞY

Golaýda welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň we TKA-nyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça welaýatyň açyk çempionaty geçirildi.

BAÝRAMA BAGYŞLANAN BÄSLEŞIK

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Balkanabat şäherindäki şaşka we küşt sport-dynç alyş merkezinde sportuň şaşka görnüşi boýunça mekdep okuwçylarynyň arasynda ýaryş geçirildi.

WELAÝATLARDAN HABARLAR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Bäherden etrap birleşmesiniň Bäherden etrap sport we ýaşlar syýasaty bölümi bilen bilelikde guramagynda edara-kärhanalaryň arasynda «Sagdyn bedende sagdyn ruh» atly woleýbol bäsleşigi geçirildi.

ULY ÜS­TÜN­LIK

Gu­jur-gaý­ra­tyň, er­jel­li­giň, sag­dyn­ly­gyň we gö­zel­li­giň göz­ba­şy bo­lan sport, on­da-da taekwon-do spor­ty bi­len meş­gul­lan­ýan ýaş­la­ryň ru­hy be­lent­de.

Gyzykly futbol ýaryşy geçirildi

Ajaýyp zamanamyzda sporty jemgyýetimiziň ähli gatlaklarynda giňden ýaýbaňlandyrmakda dünýä nusgalyk işler alnyp barylýar. Geçirilýän dürli bäsleşiklerde zehinli ýaşlar özlerini görkezip, uly sporta gadam basmaga mümkinçilik alýarlar.

KÖPÇÜLIKLEÝIN SPORT BÄSLEŞIGI

Tejen şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 11 -nji orta mekdebiniň sport meýdançasynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň we Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Tejen şäher Geňeşiniň bilelikde gura

ERJEL TÜRGENLERIŇ ÝEŇŞI

Tejen şäheriniň 1500 orunlyk sport desgasynda şäher häkimliginiň, şäher sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň sportuň kiçi futbol görnüşi boýunça yglan eden «Altyn top» atly ýaryşy geçirildi.

«NESILDE» BAGTYÝAR ÇAGALARYŇ ZEHIN BÄSLEŞIKLERI GEÇIRILDI

Geçen hepdede «Nebitgazhyzmat» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň «Nesil» dynç alyş merkezinde medeni we sport çäreleri geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.