Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

PUDAKLAÝYN K.A.

20.09.2019

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni barha ýakynlaşýar. «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda halkymyz mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 28 ýyllyk baýramyny...

20.09.2019

Mälim bolşy ýaly, «Mugallymlar gazeti» gazetiniň redaksiýasy Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI

20.09.2019

Ýurt Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň şan­ly 28 ýyl­lyk baý­ra­mynyň öňü­sy­ra­syn­da hor­mat­ly Prezi­den­ti­mi­ziň hal­kymy­za sow­gat eden «Türk­men ala­ba...

20.09.2019

Düýn «Ylym-bilim berkararlygymyzyň badalgasy» diýen at bilen paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi edarasynyň mejlisler zalynda...

19.09.2019

Alym Arkadagymyzyň şahsy göreldesi bilen ýurdumyzda kitaplaryň sany barha artýar. Mekdep okuwçylarynyň täze okuw kitaplarynyň ençemesi Türkmenistan...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI

 • 13.08.2019

  Myhmany güler ýüz bilen garşy almak pederlerimiziň bize goýan mirasy. Bu asylly ýol-ýörelge indi...
 • 08.08.2019

  Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, Türk­me...
 • 07.08.2019

  Mälim bolşy ýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş günleri dowam...

KANUNÇYLYK

Sport

13.09.2019

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Bäherden etrap birleşmesi, TMÝG-niň etrap...

06.09.2019

Sarahs etrap bilim bölüminiň hem-de Ylym we bilim kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap...

05.09.2019

Golaýda welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň we TKA-nyň welaýat...

03.09.2019

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Balkanabat şäherindäki şaşka we küşt sport-dynç...
 • Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB)

  (TSTB)

  Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) – esasy işi Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiligi goldamaga, milli ykdysadyýetiň hususy sektoryny ösdürmäge ýardam etmäge, häzirki zaman telekeçilik infrastrukturasyny emele getirmäge ugrukdyrylan jemgyýetçilik edarasydyr.
  www.tstb.gov.tm

 • Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi

  Berkarar döwletimiziň bagtyýar ýaşlary ýurdumyzyň mundan beýläk-de gülläp ösmeginiň-röwşen geljegimiziň hatyrasyna amala aşyrylýan beýik işlere gowy okamak, çuň bilim almak we hünär öwrenmek bilen jogap berip, Watanymyzyň mynasyp ogul-gyzlary bolmaga çalyşýarlar. Mähriban halkymyzyň, Berkarar Watanymyzyň beýik geljegi üçin okamak, öwrenmek ýaşlaryň mukaddes borjudyr.
  www.yashlar.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi

  Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi
  www.zenan.gov.tm

 • Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi

  Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi
  www.mlsp.gov.tm

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.