Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

09 SENTÝABR 2019

ÖNÜMÇILIK WE EKOLOGIÝA HAKYNDA SÖHBET

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ajaýyp zamanasy ynsanlaryň hakydasyna ýakymly duýgulary bagyş eýleýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, okgunly öňe barýan ýurdumyzda ähli pudaklarda guwandyryjy üstünlikler gazanylýar.

«ÝOL HEREKETINIŇ HOWPSUZLYGY — ÖMRÜMIZIŇ RAHATLYGY»

3-nji sent­ýabr­da Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da top­lu­my­nyň bi­na­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­ligi­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we te­le­ke­çi­lik ug­ru­nyň kär­deş­ler ar­kala­şy­gy­nyň Mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň, T

MASLAHAT GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI

Parasatly Arkadag Prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň esasy ugurlarynyň biri hasaplanylýan oba hojalyk pudagynyň işini döwrebap derejede guramak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak baradaky öňde goýan wezipesinden ugur alyp, golaýda Daşoguz welaýat Taryhy w

BÄSLEŞIK — IŞJEŇLIGE BADALGA

Sa­ha­wat­ly türk­men top­ra­gy­na altyn güý­züň gel­me­gi bi­len, gal­la­çy daý­han­la­ryň iş-ala­da­la­ry has-da artdy. Bir­nä­çe gün mun­dan ozal, olar gel­jek ýy­lyň ha­sy­ly üçin güýz­lük däne eki­şi­ne gu­ra­ma­çy­lyk­ly gi­riş­di­ler.

ŽENEWADA HZG-NYŇ 144 KONWENSIÝASYNYŇ RATIFISIRLENMEGI HAKYNDAKY RESMINAMANYŇ GOWŞURLYŞ DABARASY GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 9-njy sentýabrynda Ženewada Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan gol çekilen Halkara zähmet guramasynyň Konwensiýasyna, ýagny Halkara zähmet kadalarynyň ulanylmagyna ýardam bermek üçin üçtaraplaýyn geňeşmelere goşulyşmak hakyndaky 144 Konwensiýasyna goşul

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.