Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

06 SENTÝABR 2019

“ÝOL HEREKETINIŇ HOWPSUZLYGY - ÖMRÜMIZIŇ RAHATLYGY” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Awtoulaglar we ýol hojalygy işgärleriniň, Türkmenistanyň Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň, Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň, Türkmenistanyň Ylym

EZBERLER ÖŇE SAÝLANDY

Sarahs etrap bilim bölüminiň hem-de Ylym we bilim kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda etrapdaky 21-nji orta mekdepde sportuň kiçi futbol, ýeňil atletika görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi.

HALK MASLAHATY — DÖWLETLI IŞLERIŇ GÖZBAŞY

25-nji sentýabrda döwlet Garaşsyzlygymyzyň XXVIII ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiziň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi geçiriler.

KANUNYLYGYŇ ÜPJÜNÇILIGI, GÖZEGÇILIGI, WAGYZ-NESIHATY

Ýurdumyzyň Baş prokuraturasy tarapyndan «Kanuna hormat jemgyýetçilik ahlagynyň özenidir» ady bilen raýatlaryň hukuk düşünjeliligini, hukuk medeniýetini ýokarlandyrmagy, berkarar döwletimiziň kanunlaryna hormat bilen garamagy wagyz edýän çäreler yzygiderli guralýar.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.