Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

05 SENTÝABR 2019

WOLEÝBOL ÝARYŞY

Golaýda welaýat sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň we TKA-nyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça welaýatyň açyk çempionaty geçirildi.

BAGTYÝAR GELJEK

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, olaryň ylymly-bilimli, arassa ahlakly, zähmetsöýer adamlar bolup ýetişmeklerini gazanmak maksady bilen TMÝG-niň etrap geňeşi, etrap häkimligi, etrabyň beýleki jemgyýetçil

BIR ASYRA ÝETDI SAGLYK HYZMATY

Saglyk ynsan üçin iň zerur zatlaryň biri hasaplanýar. Ynsan saglygyny gorap saklamak maksady bilen bolsa ýurdumyzda saglyk öýleridir ajaýyp hassahanalar gurlup, ulanylmaga berilýär. Ol ulgamda ençeme ak ýektaýly lukmanlar halkyň hyzmatynda gije-gündiz zähmet çekýärler.

OKUW MASLAHATY 

Golaýda TKA-nyň welaýat birleşmesi hem-de “Daşoguzpagta” önümçilik birleşigi bilelikde welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde we Görogly etrabynyň pagta arassalaýjy kärhanasynda “Beýik döwrüň batly gadamlary” diýen at bilen okuw maslahatyny geçirdi.

ABADANÇYLYGYŇ GÖZBAŞY

Ýa­kyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Içe­ri iş­ler mi­nistr­li­gi­niň, Türk­me­nis­tanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Zenanlar birleşigi­niň mer­ke­zi Ge­ňe­şi­niň hem-de «Türk­mens­tan­dart­la­ry» baş döwlet gullugynyň bilelikde guramagynda geçirilen «Arkadagyň

HOWPSUZ ÝOL — ABADAN DURMUŞ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda gurmagy, döretmegi sogap işleriň naýbaşysy hasaplaýan ata-babalarymyzdan miras galan milli däp-dessurlarymyza, şeýle hem dünýä tejribesine laýyklykda halkymyzyň ýaşaýyş derejesini has

BILIM IŞGÄRLERINIŇ DUŞUŞYGY

Golaýda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Gubadag etrap Geňeşiniň guramagynda, «Rowaçlykdan rowaç alýan Watanym» diýen şygar bilen okuw maslahaty geçirildi.

TÄZE BASGANÇAGA TÄZE GÜÝÇ BILEN

Ýakynda Paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň mejlisler zalynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşigini

HALK MASLAHATYNA BARÝARYS

2018-nji ýylda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisi geçirildi. Onda il bähbitli çözgütler kabul edildi. Esasan hem 2019-njy ýyldan başlap, bugdaýyň, pagtanyň we piläniň döwlet satyn alyş nyrhlary ýokarlandyryldy.

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI

2019 — 2020-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli, Sarahs etrap bilim bölüminiň hem-de Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Sarahs etrap Geňeşiniň bilelikde guramagynda, etrapdaky 21-nji orta mekdepde baýramçylyk dabarasy hem-de sportuň kiçi futbol, ýeňi

“ARKADAGYŇ AK ÝOLLARY ASUDALYGYŇ KEPILIDIR” ATLY WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde gurnamaklarynda «Ýol hereketiniň howpsuzlygy - ömrümiziň rahatlygy» atly bir aýlygyň çäklerinde “Arkadagyň ak ýollary asudalygyň kepilidir” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.