Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

04 SENTÝABR 2019

HALK HÄKIMIÝETI DABARALANÝAR

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly uly ösüşlere badalga berlen ýyllaryň biri hökmünde taryha girer.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Ýa­kyn­da TDP-niň Ýo­lö­ten et­rap ko­mi­te­ti et­rap proku­ra­tu­ra­sy, TAP-nyň Ýo­lö­ten etrap ko­mi­te­ti, TKA-nyň et­rap bir­leş­me­si bi­len bi­le­lik­de «Ha­lal zäh­met — döw­le­tiň ba­şy» at­ly wa­gyz-ne­si­hat çä­re­si­ni ge­çir­di.

ÝOLUŇYZ AK BOLSUN, ILIMIZ ABADAN!

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe günsaýyn ösüşlere beslenýän Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan döwletimizde raýatlarymyzyň bolelin durmuşda ýaşamagy, olaryň saglygyny, h

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.