Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

03 SENTÝABR 2019

BAÝRAMA BAGYŞLANAN BÄSLEŞIK

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Balkanabat şäherindäki şaşka we küşt sport-dynç alyş merkezinde sportuň şaşka görnüşi boýunça mekdep okuwçylarynyň arasynda ýaryş geçirildi.

ÝOL—ABAT, IL—ABAT

«Ýol hereketiniň howpsuzlygy—ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga bagyşlanyp, «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň tehniki wagyz ediş we durmuş maksatly hyzmatlar merkezinde geçirilen wagyz-ündew maslahatyna jemgyýetçilik guramalarynyň, sagl

TÜRKMENISTAN – BMG: HYZMATDAŞLYGYŇ TÄZE BELENTLIKLERI

Şu ýylyň sentýabr aýynda ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň nobatdaky 74-nji mejlisi öz işine başlar.

BAGT­LY ÇA­GA­LA­RYŇ ÝUR­DY

Güýz goýazylygy, gözelligi bilen özüne çekýär. Goýny bereketden hem sahylykdan dolup duran paslyň aýratynlygam şundan başlanýar. Munda arly ýyl çekilen zähmetiň miwesini, tebigatyň ynsana bagyş edýän serpaýyny synlamaga pursadyň bolmagy ýürekleri şahyrana oýa batyrýar.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Ýa­kyn­da Türk­men­ga­la et­rap hä­kim­li­giniň mej­lis­ler za­lyn­da, Türk­me­nis­ta­nyň Kärde­ş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň et­rap bir­leş­me­siniň, Türk­me­nis­ta­nyň De­mok­ra­tik partiýasy­nyň et­rap ko­mi­te­ti­niň, Türk­me­nis­ta­nyň Ag­rar par­ti­ýa­sy­nyň we Tür

ÝOLUM ABADAN — ILIM ABADAN

Ýur­du­myz­da her ýyl yg­lan edil­ýän «Ýol he­re­ke­ti­niň howp­suz­ly­gy — ömrü­mi­ziň ra­hat­ly­gy» at­ly bi­raý­ly­gyň çäk­le­rin­de eda­ra- kär­ha­na­lar­da, mekdep­ler­de we mekdebe çen­li ça­ga­la­ryň ara­syn­da ýol he­re­ke­ti­niň düz­gün­le­ri, ýol-ulag ha­dy­sa

HALAL ZÄHMETIŇ HÖZIRI

— Da­şyn­dan se­ret­seň, daý­han­çy­lyk ýe­ňil kär ýa­ly bo­lup gö­rün­ýär. Içi­ne iç­gin aralaş­dy­gyň­ça, onuň beý­le däl­di­gi­ne, ga­ty çyl­şy­rym­ly­dy­gy­na göz ýe­tir­ýär­siň. Onsoňam daý­ha­nyň işi te­bi­gat bi­len bag­la­ny­şyk­ly.

GUNDUZDAN-DA AK BINALAR

Täze okuw ýylynyň ilkinji gününde gadymy Ahal ýaýlasynda täze, döwrebap orta mekdepleriň birbada ikisiniň açylyp, ulanmaga berilmegi welaýatyň ilatynda buýsanç duýgusyny döretdi.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.