Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

02 SENTÝABR 2019

TÄZE ÖSÜŞLERE BADALGA

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen şygarynyň diňe bir türkmen halkynyň däl, eýsem, dünýä halklarynyň hem eşretli ýaşaýşyna öz täsirini ýetirýändigi buýsandyrýar.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine

Hormatly mugallymlar we bilim işgärleri! 
Mähriban talyplar, eziz okuwçylar!

Okuw maslahaty

Ýakynda Tejen etrabynyň Tehniki hyzmat ediş kärhanasynda 2019-njy ýylda pagtanyň bol, bereketli hasylyny ýetişdirmek we öz wagtynda ýygnamakda ulanylýan tehnikalaryň doly we dogry berjaý edilmeklerini gazanmak maksady bilen, usuly okuw maslahaty geçirildi.

USULY OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Gökdepe etrap merkezindäki Medeniýet köşgünde “Arkadagly Watanda her günümiz rowandyr” ady bilen usuly okuw maslahaty geçirildi.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.