Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

08 IÝUN 2019

BEÝIK IŞLERIŇ AÝY

Şol gün paýtagtymyzda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň 13-nji mejlisi geçirildi.

WELAÝATLARDAN HABARLAR

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Köneürgenç etrabynda hem weloýörişler ýaýbaňlandyryldy.

SAGLYK — BAŞ BAÝLYK

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda saglygy goraýyş ulgamynda uly üstünlikler gazanylýar.

GALLA ORAGYNA BADALGA

Berkarar Diýarymyzda 5-nji iýunda galla oragyna badalga berildi.

TEBIGAT BIZIŇ ÖÝÜMIZ

Soňky ýyllarda Türkmenistan öz ýaş tokaýlary, ýylyň dowamynda gök öwüsýän seýilgähleri, özboluşly suw çüwdürimleri, giň gök zolaklary bilen myhmanlary haýrana goýýan ýurda öwrüldi.

MEDENI KÖPÇÜLIKLEÝIN ÇÄRE GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçyly­gyn­da «Türk­me­nis­tan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Garaşsyz Diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy, berk bedenli, ylymly-bilimli hünärmenle

Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty

Şu gün Mejlisiň altynjy çagyrylyşynyň altynjy maslahaty geçirildi.

BUGDAÝ ORAGY GERIM ALÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynyň gyzgalaňly günlerinde hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi

SPORT RUHUBELENTLIGI

Eziz Diýarymyzda tomsuň ilkinji aýynyň başynda Bütindünýä welosiped güni geçirilip, bu gün hemmelere sport ruhubelentligini eçildi. Ekologiýa ulagy bolan welosipedi adamzat 200 ýyldan hem gowrak wagt bäri peýdalanyp gelýär.

GYZYKLY ÝARYŞLAR

Ýakynda okuw-terbiýeçilik toplumynda okuwçylaryň we işgärleriň arasynda sportuň küşt, şaşka, futbol görnüşleri boýunça bäsleşik geçirildi.

EDEBI-SAZLY ÇÄRE

Ýakynda Mary şäheriniň «Joşgun» çagalar we ýetginjekler döredijilik öýüniň usulçy-guramaçylary, gurnak ýolbaşçylary edebi-sazly kompozisiýa taýýarladylar. Bu çäre Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylyna bagyşlanyp, giň mazmunda we ýokary derejede guraldy.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.