Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

03 IÝUN 2019

Bagtyýarlyk döwrüniň bagtly çagalary

Ine, şeýle at bilen geçen hepdäniň anna güni paýtagtymyzdaky Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Zaid bin Sultan Al-Nahaýýan adyndaky Döwletliler köşgünde Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlan

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan esaslandyrylan Bütindünýä welosiped güni giňden bellenildi.

Kärdeşleriň maslahaty

29-njy maýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň, Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň

GYZYKLY BÄSLEŞIKLER

Şu gün dünýäde sport ýurdy hökmünde uly abraýdan peýdalanýan eziz Diýarymyzda Bütindünýä welosiped güni giňden bellenilýär.

USSAT ÝÜPEKÇI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi hem-de «Bereketli toprak» gazetiniň redaksiýasy tarapyndan ýüpekçi kärendeçileriň arasynda bilelikde yglan edilen «Ussat ýüpekçi» bäsleşiginiň jemi jemlendi.

BAGTYÝAR ÇAGALARYŇ BAÝRAMÇYLYGY

AK BUGDAÝ.

ZENAN SARPASY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, welaýat häkimligi hem-de Bäherden etrabynyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda Arçman şäherçesiniň Medeniýet öýünde «Arkadagly rowaç Watanyň b

RAÝATLARYŇ ŞATLYGY ÇÄKSIZDIR

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji sessiýasynyň 85-nji mejlisinde ýurdumyzyň başlangyjy boýunça «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly Kararnama

Ussat pileçi

Geçen hepdäniň anna güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşygynyň Milli Merkeziniň, Zenanlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de «Bereketli toprak» gazetiniň bilelikde guramagynda yglan edilen «Ussat pileçi» bä

DÜNÝÄNIŇ BEZEGI, DURMUŞYŇ GÜLI

Çagalary goramagyň halkara gününiň dabaralary, tutuş ýurdumyzda bolşy ýaly, paýtagtymyzda hem giňden ýaýbaň­landyryldy.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.