Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

01 IÝUN 2019

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryna hem-de halkyna

Mähriban halkym!
Berkarar döwletimiziň bagtyýar körpeleri!

“SAGDYNLYK - ROWAÇLYGYŇ GÖZBAŞY” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda “Sagdynlyk - rowaçlygyň gözbaşy” atly masl

Gyzykly geçen ýaryş

Ýaňy-ýakynda Daşoguz şäheriniň «Garaşsyzlyk» sport desgasynda Türkmenistanyň maýyplarynyň Merkezi bedenterbiýe-sport kluby tarapyndan tassyklanan meýilnama esasynda sportuň futbol görnüşi boýunça dil we eşidiş taýdan şikesli türgenleriň arasynda Türkmenistanyň çempionat

TÜRKMENISTAN — GDA: rowaçlyk ýolunda

GDA agza döwletleriň ak şäherimiz Aşgabatda geçirilen nobatdaky mejlisi ata Watanymyzyň dünýäde arşa galan abraý-mertebesiniň, parahatçylyk söýüjilikli ynsanperwer ýol-ýörelgesiniň ykrarnamasy bolan taryhy waka öwrüldi.

Bagtymyz bar balalaryň barynda

Türkmenlerde «Bal süýji, baldan-da bala süýji» diýen nakyl bar. Onda biziň ata-babalarymyzyň, halkymyzyň çaga goýýan hormaty, gadyr-gymmaty jemlenendir.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

24-nji maýda Aşgabat şäherindäki «Altyn asyr» Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň mejlisler zalynda, «Altyn asyr» Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň hem-de Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda, s

ÖSÜŞLERE BAGYŞLANDY

Jemgyýetiň kämilligi beden we ruhy sagdynlykdan başlanýar.

«Zähmetiň geljegi we Halkara Zähmet Guramasy» diýen at bilen maslahat geçirildi

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Halkara Zähmet Guramasy bilen bilelikde guramagynda, «Zähmetiň geljegi we Halkara Zähmet Guramasy» diýen at bilen maslahat geçirildi.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.