2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

MEKDEP DURMUŞYNYŇ IŇ SOŇKY JAŇY

Daşoguz şäherindäki iňlis dili, himiýa we biologiýa dersleri çuňlaşdyrylyp ӧwredilýän ýӧriteleşdirilen 26-njy orta mekdepde-de «Soňky jaň» dabarasy guramaçylykly geçirildi. Dabarany mekdebiň müdiri Ýazmyrat Gurbanow giriş sӧzi bilen açdy.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi bilen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komitetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Berkarar döwletimi

WOLEÝBOLÇYLARYŇ BÄSLEŞIGI

Ýakynda Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Lebap welaýatynyň Döwletli etrap Geňeşi tarapyndan mekdep mugallymlarynyň arasynda woleýbol boýunça bäsleşik guraldy. Etrapdaky 30-njy orta mekdebiň sport zalynda geçirilen bu bäsleşik gyzgalaňly geçdi.

BAGTYÝAR GELJEGIŇ KEPILI

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ösýän, özgerýän eziz Diýarymyzda, şol sanda biziň welaýatymyzda hem Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylyna bagyşlanyp wagyz-ündew maslahatlarydyr medeni çäreler giňden ýaýbaňlandyrylýar.

SAGDYN DURMUŞA GÖNÜKDIRILEN BAŞLANGYÇ

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan dünýä nusgalyk işleri, ӧňe sürýän başlangyçlary netijesinde ata Watanymyzyň şan-şӧhraty, abraý-mertebesi barha arşa gӧterilýär.

BOL HASYL IDEGE BAGLY

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda daýhanlaryň elmydama üns-alada bilen gurşalmagy, hemme zerur kӧmek-goldawlaryň yzygiderli berlip durulmagy, hasaplaşyklaryň wagtynda geçirilmegi, in esasy zat hem daýhanlaryň zähmetine mynasyp baha berilmegi gazanylýan ýokary net

OKUW MASLAHATY

Golaýda Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýyly mynasybetli Ýolöten etrap bilim bölüminiň guramagynda 43-nji orta mekdepde mekdep müdirleriniň okuw-terbiýeçilik işleri boýunça orunbasarlarynyň okuw maslahaty geçirildi.

TÖRE ZYNAT – KEÇELER

       Golaýda «Gülüň owadan!» at bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli, zähmetsöýer zenanlarynyň arasynda yglan eden keçe bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

ÝOL HEREKETINIŇ ÝAŞ GÖZEGÇILERI

Çagalar bilen baglanyşykly ýol-ulag hadysalarynyň öňüni almak, ilkinji kömegi bermek boýunça olaryň düşünjesini giňeltmek maksady bilen bäsleşikleri geçir­mek asylly däbe öwrüldi.

СОСТЯЗАНИЯ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

B средней школе № 27 города Анау прошёл конкурс юных инспекторов дорожного движения, участниками которого стали команды школьников из этрапов и городов Ахалского велаята.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.