2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

GYMMATLY KITAPDAN UGUR ALYNDY

Ýakynda Ak bugdaý etrabynyň Gämi obasynyň medeniýet öýünde «Gahryman Arkadagyň kitaby — umumadamzat gymmatlygy» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

ÝYLYŇ ZENANY – 2018

Zenan maşgala ojagynyň agzybirliginiň, jebisliginiň söýesidir. Ata Watanymyzyň bagtyýar geljegi hasaplanylýan çagalaryň ilhalar nesil bolup ýetişmeginde enelere, gelin-gyzlara uly orun degişlidir. Bu ugurda türkmen zenanlary hemmelere görelde mekdebidir.

MILLI KANUNÇYLYGYMYZ KÄMILLEŞDIRILÝÄR

SPORT WE ÝAŞLAR BARADAKY SYÝASAT ROWAÇLANÝAR

 

AJAÝYP KITABYŇ MYNASYP WASPY

Belent başlangyçlary bilen berkarar dӧwletimiziň abraýyny arşa galdyrýan Arkadag Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň paýhas ummanyndan kemal tapan kämil eseri-«Türkmenistan- Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaby il-halkymyza gelip gowşan gününden sӧýlüp okalýan ilhalar esere ӧwrüldi.

ARKALAŞYKLY IŞLER- ROWAÇLYKLARA BADALGA

   Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwrüniň şuglaly ӧsüşleri hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygyndaky her bir günümize şan berýär, Watanymyzyň dünýädäki şӧhratyny beýgeldýär.

ÝOKARY AMATLYKLY AJAÝYP JAÝLAR

         Gahryman Arkadagymyzyň pähim-parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň her bir güni şanly wakalara beslenýär. Mähriban Prezidentimiz halkymyza iň gowy ajaýyplyklary sowgat edýär.

YHLASLY MUGALLYMA

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe bedew bady bilen öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň her bir pudagy hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ösýär, özgerişlere eýe bolýar.

Bäsleşik geçirildi

Ýakyndan Türkmenabat şäheriniň «Goşa çynar» toý merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň guramagynda, «Gahryman Arkadagyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly bäsleşigiň şäher tapgyry geçirildi.

BAGTYÝARLYGYŇ ÇEŞMESI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň geljegi bolan ýaşlaryň ýokary derejede ylym-bilim almagy, olaryň beden hem ruhy taýdan sagdyn bolmagy üçin uly işleri durmuşa geçirýär.

Biz saýlawlara barýarys

Her gün bizi türkmen jemgyýetiniň durmuşynda bolup geçjek syýasy waka ýakynlaşdyrýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.