2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

BAGBANLARYŇ WELAÝAT BÄSLEŞIGI

Golaýda Gurbansoltan eje adyndaky etrabyň N.Andalyp adyndaky daýhan birleşiginiň bagynda Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky dӧwlet komitetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de «Bereketli toprak» gazetiniň redaksiýa

BAŞARJAŇLAR BÄSLEŞDILER

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň maý aýynyň 1-31-i aralygynda temmäkä garşy gӧreşmek boýunça biraýlyk yglan edildi.

HEMMETARAPLAÝYN TAÝÝARLYK GÖRÜLÝÄR

«Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda dӧwlet Baştutanymyzyň mӧhüm tabşyryklaryny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen galla oragy mӧwsümine guramaçylykly girişmek üçin Akdepe etrabynyň tehniki hyzmat ediş kärhanasynda hem giň gerimli işler alnyp barylýar.

BÄSLEŞIGIŇ WELAÝAT TAPGYRY

Hormatly Prezidentimiziň: «Tebigata aýawly çemeleşmek geljekki nesilleriň abadançylygy hakyndaky aladadyr» diýen sӧzlerinden ugur alyp, Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky dӧwlet komiteti, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, «Be

BAGTYÝARLYKDA BAGTLY ÇAGALAR

    Arzuwlaryň amala aşýan ýurdy bolan güneşli Diýarymyzda nurana geljegimiziň eýeleri bolan bagtyýar nesilleriň parlak durmuşy babatda amala aşyrylýan giň gerimli tutumlara guwanyp-begenýän ildeşlerimiz ýurdumyzda bellenilip geçilýän şanly seneleri, baýramçylyklary uly joşgun

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

Golaýda welaýat merkezindäki «Mary» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda welaýat häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda dabaraly maslahat geçirildi.

HYZMATDAŞLYK PUGTALANÝAR

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 23 — 24-nji aprelinde Özbegistan Respublikasyna bolan döwlet saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Özbegistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Federasiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda gol çekişil

ÝÜPEKÇILERIŇ ZÄHMET ÜSTÜNLIGI

Tejen etrabynyň Ö.Japarow adyndaky daýhan birleşiginiň pileçileri «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda uly zähmet ýeňşine eýe boldular. Daýhan birleşigiň kärendeçileri yhlasly zähmetleri bilen 1045 gram ýüpek gurçugyny idedip. ondan 2150 kilogram pile alyp.

ЗРЕЛИЩНЫЙ ДИНАМИЧНЫЙ МИНИ ФУТБОЛ

На поле с зеленым газоном Дашогузской специализированной школы олимпийского резер­ва прошли соревнования по мини-футболу среди команд трудовых коллективов сфер связи, транспорта, строительства и промышленности.

BAGTYÝAR DURMUŞYŇ GÖZBAŞY

Golaýda Ýaşlar merkeziniň mejlisler eýwanynda TKA-nyň welaýat birleşmesiniň Türkmenistanyň Ykdysady jenaýatlara garşy gӧreşmek baradaky dӧwlet gullugynyň welaýat bӧlüminiň, şeýle hem aragatnaşyk toplumyna degişli edara-kärhanalaryň bilelikde guramaklarynda «Halal zähmet-bagtyýa

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.