2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

ŞANLY ÝYL ÜSTÜNLIKLERE BESLENMELIDIR

ÖŇŇIN  Änew   şäherindäki Medeniýet öýünde welaýat häkimliginiň guramagynda maslahat geçirildi.

ÝEKEGOWAK

Tagtabazar etrabynyň çäginde, etrap merkezinden 2.4 kilometr günbatar demirgazykda 150 metr beýik, kert baýryň ýüzünde ençeme asyrlaryň şaýady bolan Ýekegowak ýadygärligi ýerleşýär. Birnäçe ýadygärlikler bilen birlikde bu ýadygärlik hem döwlet tarapyndan “Gadymy Merw” döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň hasabyna alyndy.

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENÝÄR

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini ýokary derejede geçirmek barada hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alnyp, bu babatda «Türkmengaz» Döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň kärdeşler arkalaşygy guramasy degerli işleri geçirýär.

ÖŇDEBARYJY HOJALYKDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň berýän goldawlary netijesinde etrabymyzyň edermen daýhanlary bereketli topraga yhlaslaryny, gujur-gaýratlaryny siňdirip, tutanýerli zähmet çekýärler hem-de ýylyň-ýylyna oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl kemala getirýärler.

ÖNÜMÇILIGIŇ DEPGINI ÝOKARLANÝAR

Daşoguz  şäherindäki  «Serdar» pagta egriji fabrigi Garaşsyzlyk ýyllarynda ilkinji gurlan pagta egriji kärhanalaryň biri bolmak bilen, ýur­dumyzyň dokma senagatynda mynasyp orny eýeleýär.

AÝDYM-SAZLY DABARA

«Çaga gülküsiniň eşidilen ýerine bagt gülüp bakarmyş» diýilýär.

Wagyz-nesihat çäresi

Hormatly Prezidentimiz mukaddeslige bagyşlanan “Enä tagzym -mukaddeslige tagzym” atly täze kitabyny halkymyza peşgeş berdi. Bu ajaýyp eseriň her bir bölümi barada halk köpçüliginiň, esasan hem, ýaşlaryň gatnaşmaklarynda wagyz-nesihat çärelerini geçirmek ýurdumyzda dowam edýär.

GÖZELLIGIŇ BEÝANY

Dag tebigatynyň iň gözel künjekleriniň biri bolan Gökdere jülgesindäki «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde guralýan dürli mazmunly bäsleşikler ýaş nesilde unudylmajak täsirleri galdyrýar.

TÄZELIKLER.

TEJEN.

GELJEGI RÖWŞEN WATANYM

Ak bugdaý  etrap  merkezi  kitaphanasynda  «Geçmişi beýik, geljegi röwşen Watanym» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.