2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

Ýeňişler ýar bolýar

Hormatly Prezidentimiz ykdysadyýetde we beýleki ugurlarda amala aşyrýan özgerişlikleriniň esasy maksadynyň her bir adatnyň abadançylygyny, bolelin we bagtyýar ýaşaýşyny üpjün etmekden ybaratdygyny belläp geçýär.

Gymmatly gollanma

Etrapdaky çagalar baglarynyň 12-sinde körpeler ruhubelent we sagdyn terbiýe alýarlar. Ösüp gelýän ýaş nesle terbiýe bermek işinde Gahryman Arkadagymyzyň eserlerinden höwes bilen peýdalanýarys.

Yhlasly zähmetiň miweleri

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 26-njy ýanwarynda geçirilen giňişleýin mejlisinde, Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, 2017-nji ýylyň netijeleri boýunça welaýatlaryň etraplarynyň we etrap hukukly şäherleriniň arasynda durmuş, ykdysady we medeni ulgamlarda

Baýramçylyga bagyşlandy

12-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler jaýynda, Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatna

TARYHY ÝOL

Gahryman Arkadagymyzyň teklibi bilen 2018-nji ýylyň «Türkmenistan— Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylmagy mekdebimiziň agzybir mugallymlarynda milli buýsanç döretdi. Buýsançly ýylymyza bagyşlanyp, mekdebimizde ýygnanyşyklar, duşuşyklar, terbiýeçilik sapaklary guralýar.

DÜNÝÄ UZAÝAN ÝOLLAR

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan— Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyny okanymyzda, şu hakykata göz ýetirýäris. Taryh bilen baglanyşykly wakalarda kerwen ýollarynyň Türkmenistanyň üstünden geçenligi uly buýsanç bilen ýatlanylýar.

GEÇMIŞ BILEN GELJEGI BAGLANYŞDYRÝAN KÖPRI

Gahryman Arkadagymyzyň döredijilik dünýäsinden kemal bolan «Türkmenistan—Beýik.Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynyň halkymyza sowgat berilmegi buýsançly başlarymyzy göge ýetirdi.

ÇEPER ELLI ZENANLAR

Magtymguly etrabyndaky tikin we aýakgap fabrikler toplumynda Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi tarapyndan yglan edilen «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geç

Maşgala gymmatlygy

Änew şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň Milli «Ak bugdaý» muzeýiniň mejlisler jaýynda wagyz-nesihat häsiýetli maslahat geçirildi.

Dokmaçy zenanlaryň başarnygy

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi bilen Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi tarapyndan ýurdumyzyň dokma senagaty pudagynda işleýän öňdebaryjy zenanlaryň arasynda yglan edilen «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.