2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

Sagdyn nesliň terbiýesi

Ýakynda Tejen şäher hassahanasynda «Sagdyn durmuş ýörelgesi we nesil terbiýesi» ady bilen maslahat geçirildi. Oňa şäher häkimliginiň, hukuk goraýjy edaralarynyň we şäheriň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular we hassahananyň lukmanlary gatnaşdylar.

Sagdyn durmuş

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzda ýaşlaryň beden taýdan sagdyn, ruhy-ahlak taýdan arassa bolup ýetişmekleri üçin ägirt uly işleri durmuşa geçirýär.

Mynasyp dalaşgärler hödürlenýär

Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, Halaç etrabynda hem şu ýylyň 25-nji martynda boljak Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, şäher, etrap Halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk we ony ýokary guramaçylyk derejesinde geçirme

GÖRELDELI ETRABYŇ MYNASYP ZÄHMETKEŞLERI

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylyň 26-njy ýanwarynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň iň gowy etraby diýen at ugrundaky bäsleşigiň jemleri jemlenilip, onuň netijesi boýunça Mar

TALYPLARYŇ DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe merdana halkymyzyň gadymy taryhyny, milli mirasymyzy, köp öwüşginli milli medeniýetimizi we sungatymyzy öwrenmeklige, maddy hem ruhy gymmatlyklarymyzy dikeltmeklige, olary dünýä ýaýmaklyga giň şertler dö

BÖTENDAG ALAŇY GÖZELLEŞÝÄR

 Bӧtendag belentliginiň golaýynda zyýanly tozanlaryň ӧňüni almak maksady bilen, çӧl agaçlaryndan ybarat 20 müň gektarlyk tokaý zolagynyň düýbüniň tutulmagy bu belentligiň ähmiýetini has-da artdyrdy.

MÄHRIBANLYGA BESLENEN PURSATLAR

   Golaýda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň ýylyň-ýylyna ýurdumyzyň we halkymyzyň ӧňünde guwandyryjy işleri bitirýän zenanlaryň arasynda yglan edýän «Ýylyň zenany» atly bäsleşiginiň ýokary işjeňlik hem guramaçylyk derejesinde geçirilen welaýat tapgyry zenanlaryň başarnyklary

Innowasion syýasat üstünlige eýe bolýar

Hormatly Prezidentimiz ylmy-bilimi ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleriň geljegiň berk binýadyny goýýandygyny, bu işleriň döwletiň gülläp ösüşleriniň kepilidigini parasatlylyk bilen belleýär. Munuň şeýledigine abraýly bäşleşikde ýeňiji bolan Wekilbazar etrabynyň ösüşinde hem görmek bolýar.

Üstünligiň esasy

Etrabymyzyň 2017-nji ýylyň jemi boýunça welaýatlaryň etraplarynyň arasynda ýokary görkezijilere eýe bolup, Gahryman Arkadagymyzyň Şa serpaýyna mynasyp bolmagy bizi täze ýeňişlere ruhlandyrdy.

Ynsan döwletiň we jemgyýetiň baýlygy

Danalarymyz: «Sagdyn başa bereket ýagar» diýipdirler. Ýurdumyzda bu baýlygyň gadyry bilinýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.