2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

TÄSIRLI GEÇEN DUŞUŞYK

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda, Baýramaly şypahanasynyň mejlisler zalynda «Arkadagly gül eýýamda bagtyýardyr zenanlar» atly wagyz-ündew duşuşygy geçirildi.

BÜTINDÜNÝÄ WELOSIPED GÜNI

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan dünýä nusgalyk işleri netijesinde mähriban Watanymyzyň şan-şöhraty, abraý-merte- besi barha arşa galýar.

NESIL TERBIÝESI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaşlaryň arasynda halkymyzyň ulyny sylamak, kiçä hormat goýmak, ynsanperwer gatnaşyklary, dost-doganlygy pugtalandyrmak barada milli ýörelgeleri yzygider wagyz edilýär.

GATNAŞYKLAR PUGTALANÝAR

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen goňşy döwletler bilen ykdysady hyzmatdaşlyklar, hoşniýetli gatnaşyklar barha ýokarlanýar.

ÝOKARY RUHUBELENTLIK BILEN

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe —soňky on ýyldan gowrak wagtyň içinde hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň halkara abraýy belende galdy.

ZÄHMET ŞATLYGA BESLENÝÄR

Oba zähmetkeşleri şu günler gyzgalaňly döwri başdan geçirýärler. Gowaçalary ýekelemek, haşal otlardan arassalamak, hatarara bejergi çäreleri utgaşykly geçirilýär. Ak ekinlere soňky suw tutmak, orak möwsümine taýýarlyk görmek işleri giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.

ZÄHMET WE RYSGAL

Gadym zamanlarda gum içindäki obalaryň birinde bir ýetim oglanjyk ýaşapdyr. Aýlar aýlanyp oglanjyk ýigit çykypdyr.  Ol öý dikeldip, öýli-işikli bolup il bilen deň ýaşamagy arzuw edipdir. Emma öz garyp gününden dynmagyň alajyny hiç tapyp bilmän, barha ruhdan düşüpdir.

DÖWRÜŇ BAGTYÝAR YNSANLARY

Ata Watanymyzyň asudalygy, halkymyzyň agzybirligi, ýurdumyzyň pajarlap ösmegi amala aşyrylýan beýik işleriň netijesinde gazanylýar. Şeýle atalyk aladalary bilen gurşalýan halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşy gün-günden gowulanýar.

DÖWRÜŇ TALAPLARYNYŇ RUHUNDA

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmekde we daýhanlaryň ene toprakdan bereketli hasyl almaklaryny gazanmakda giň gerimli işler amala aşyrylýar.

TALYP ÝAŞLAR BÄSLEŞDILER

Golaýda Daşoguzyň maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebinde «Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi, eziz Diýar» atly şygar bilen dӧredijilik bäsleşigi geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.