2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

SAGLYK BOLAR BU DURMUŞYŇ GÖZBAŞY

Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň saglygy goraýyş ulgamyny düýpli ösdürmekde we dünýä derejesine çykarmakda möhüm ähmiýeti bolan, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen işlenip düzülen «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny tapgyrlaýyn amala aşyrmagyň ilkinji ýyllary içinde ýurdum

DÜNÝÄNIŇ GÖRKI – ENE

Gahryman Prezidentimiziň ýiti zehininiň, jöwher paýhasynyň miweleri bolan ajaýyp edebi-çeper we ylmy eserleri, dürli möhüm mowzuklar dogrusyndaky meşhur kitaplary baý many-mazmuna, ýokary çeperçilik ussatlygyna eýedir.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Golaýda Tejen şäher hassahanasynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň hem-de Tejen şäher hassahanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy

YKDYSADY ÖSÜŞLERE BADALGA

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň, beýleki iri halkara guramalarynyň mejlislerinde hormatly Prezidentimiz tarapyndan öňe sürülýän umumadamzat ähmiýetli başlangyçlar häzirki zamanyň möhüm taslamalarynyň çözgüdine gönükdirilendir.

TÄZE OKUW ÝYLYNA TAÝÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda güneşli Diýarymyzyň bitim ulgamynda durmuşa geçirilýän özgertmeler we ösüşler sanardan köpdür.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz barha ýokary ösüşlere eýe bolýar.

JOGAPKÄRLI MÖWSÜME TAÝÝARLYK

Pagta ýygymynyň öň ýanynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap birleşmesi tarapyndan oba hojalygynda zähmet çekýän edermen pagtaçylary, mehanizatorlary, hyzmat ediş toparlarynyň işlerini has-da berkitmek, jogapkärli möwsüme gatnaşýanlaryň tehniki

IL-ÝURT BÄHBIDINI NAZARLAP

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisine ýokary derejede we guramaçylykly taýýarlyk görülýär.

DÖREDIJILIK JOŞGUNY

 “Türkmenistan   —   Beýik   Ýüpek ýolunyň ýüregi” ýylynda eziz Diýarymyzda bellenilýän şanly seneleriň toý şowhuny al­asmana göterilýär.

GYMMATLY HAZYNA

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň taryhy günlerinde hormatly Prezidentimiziň halkymyza sowgat eden «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitaby bilen tanyşdyrylyş dabaralary toý ruhunda geçirilýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.