2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

AK BUGDAÝDAN GOWŞAN HABARLAR

Etrabyň pagta arassalaýjy kärhanasynda geçirilen wagyz­nesihat duşuşygy “Sagdyn ýaşlar geljegimiziň aýnasydyr” diýlip atlandyryldy.

GYMMATLY GOLLANMA

Ýakynda ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşiniň guramagynda Bäherden etrabynyň 7-nji orta mekdebinde tejribeli mugallymlaryň gatnaşmagynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy-ensiklopedik eseriniň 10-njy jiltiniň

GIŇ GERIME EÝE BOLÝAR

Ynsan ogly elmydama halkyň hormatyny, söýgüsini gazanmak, ile-güne haýyrly bolmak maksady bilen ýaşaýar. Köpüň alkyşyna mynasyp bolmak, asylly görelde görkezmek biziň her birimiziň durmuşymyzyň manysy- maňzydyr.

GYZYKLY FUTBOL ÝARYŞY

Ata Watanymyzda mähriban Arkadagymyzyň tagallasy bilen milli sportumyzda guwançly ösüşler, öňegidişlikler gazanylýar. Türkmen türgenleri sportuň dürli görnüşlerinden tälim alyp ýurt möçberinde guralýan we halkara ýaryşlarynda ýeňişlere eýe bolýarlar.

BAGTYŇ AÇARY

Azabyndan gaçmasaň, yhlas baryny siňdirseň, sahy toprak eçilibilenini eçilýär.

ÝAŞ HÜNÄRMENLER BILEN DUŞUŞYK

Ýakynda Sarahs etrap bilim bölüminde «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda ýurdumyzyň ýörite we ýokary okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlap gelen ýaşlaryň saýlap alan ugurlary boýunça işe ugradyş dabarasy boldy.

SPORT BÄSLEŞIGI

Hormatly Prezidentimiz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň saglygyny goramaga, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmäge döwlet derejesinde uly ähmiýet berýär.

FUTZAL BIRINJILIGINDE

Ak  bugdaý  etrabynyň  jemgyýetçilik  guramalary tarapyndan etrabyň ýaşlarynyň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar yzygiderli geçirilýär.

IDEG GÜÝÇLENÝÄR

«Ýeri güýz sür, güýz sürmeseň ýüz sür»  diýen parasatly nakyla eýerip işleýän ýer eýesiniň azaby ýerine-de düşýär. Ynha, şeýle ýer eýeleri bolan ekerançylar Tagtabazar etrabynyň daýhan birleşiklerinde hem bar.

ZÄHMET ÇEKMÄGE BOLAN HUKUKLARYŇ GORAGYNDA

Ýurdumyzda bolup geçýän taryhy ähmiýetli özgerişlikleri wagyz etmekde, ýaş nesli watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde, milli mirasymyzyň, gymmatlyklarymyzyň dikeldilmegine, dünýä ýaýylmagyna ýardam bermekde bize—jemgyýetçilik guramalarynyň işgärlerine uly wezipe degişli bolup

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.