2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

BIRAÝLYGA BAGYŞLANDY

Ynsan saglygy diýlende, ilki bilen, sagdyn durmuş ýörelgesiniň durmuşa geçirilmegi göz öňünde tutulýar.

BÄSLEŞIK YGLAN EDILDI

2018-nji ýylda welaýatymyzda ýetişdirilen bugdaý hasylyny çalt we zaýasyz ýygnamagy amala aşyrmak maksady bilen «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň altyn dänesini çalt ýygnalyň!» atly şygar astynda zähmet bäsleşigini geçirmegiň DÜZGÜNNAMASY

ÝAPRAGY ÝÜPEK - AGAJY GYJAK

Gahryman Arkadagymyzyň "Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň gӧregi" atly kitabynda merwlileriň arasynda hytaýlylaryň ýüpek almak usullaryny ӧzleşdiren ýüpekçileriň bolandygy, Majan hem Razlk akabalarynyň tӧwereginde tut agaçlarynyň   barada gyzykly maglumatlar berilýär, Türkmen

TARYHY ÝERLERE GEZELENÇ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda milli medeni miras bilen baglanyşykly amala aşyrylýan beýik işler, aýratyn öwgä mynasypdyr.

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 22-nji maýynda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde geçiren Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda sporty ösdürmäge bagyşlanan giňişleýin ýörite mejlisinden ugur alnyp, Ahal welaýat kitaphanasynda duşuşyk geçirildi.

SAGLYGYMYZ BAŞ BAÝLYGYMYZ

Ýaňy-ýakynda podpolkownik Magtymguly Magtymgulyýewiň ýolbaşçylyk edýän garnizonynda ýerli welaýat kitaphanasynyň, Dӧwlet edaralary işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň şäher geňeşiniň, harby hassahananyň bilelikde guramaklarynda harby bӧlümleriň lukmançylyk gullugynyň başlyklar

ARKADAGLY GÜL EÝÝAMDA BAGTYÝARDYR ZENANLAR

Şeýle at bilen golaýda welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda wagyz-ündew maslahaty geçirildi.

ZENANLAR BÄSLEŞDILER

Golaýda «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli welaýatymyzyň saglyk, medeniýet, hyzmat, ulgamlarynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşleriniň zenan agzalaryndan düzülen ýygyndy toparlaryň arasynda sportuň woleýbol gӧrnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

ASYRLARYŇ HEM NESILLERIŇ ARASYNDAKY BITEWÜLIK

Hormatly Prezidentimiz golaýda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzda uzak ýaşly raýatlaryň kӧp bolmagynyň dӧwletimiziň abadançylygyny, bagtyýar ýaşaýyş-durmuşy alamatlandyrýandygyny bellemek bilen olaryň durmuşy, uzak ýaşamagynyň syrlary bara-da kӧpçülikleýin h

BAGTLY ÇAGALYGYŇ ÜLKESI

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan dӧwletimizde ýaş nesil hakynda irginsiz alada edýän hormatly Prezidentimiziň saýasynda çaga gülküleri has belent ýaňlanýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.