2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

Bilim işgärleriniň bäsleşigi

Hormatly Prezidentimiz türkmen ýaşlarynyň dünýä ülňülerine laýyk bilim almagy üçin maksatnamalaýyn işleri durmuşa geçirýär. Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň bilim işgärleri hem ösüp gelýän ýaş nesle durnukly bilim we döwrebap terbiýe bermäge mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Saýlawlara taýýarlyk görülýär

2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we Geňeşleriniň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we olary ýokary derejede guramaçylykly geçirmek işleri, güneşli Diýarymyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, etrabymy

Tohumlyk çigit taýýarlanylýar

Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky «Nowruz» pagta arassalaýjy kärhanasynda ýakynlaşyp gelýän ýaz ekişine gyzgalaňly taýýarlyk görülýär. Kärhanada tohumlyk pagtany gaýtadan işläp, tohumlyk gowaça çigidini taýýarlamak işi ahyrky döwre gadam basdy.

Ruhubelentligiň gözbaşy

Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan kemal tapan «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaby giň okyjylar köpçüliginiň ünsüni özüne çekdi. iň söýlüp okalýan kitaba öwrüldi.

Ýaz ekişine taýýarlyk

Ýurdumyzyň oba hojalygynyň ösüşlerine mynasyp goşandyny goşýan Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň «Täze ýol» daýhan birleşiginiň agzybir kärendeçileri el-ele berip zähmet çekýärler.

Täzelikler

Ýakynda Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda Türkmenabat şäheriniň pagta egriji fabriginiň binýadynda „Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň gurduryp beren döwrebap kärhanalarynda zähmetkeşler üçin döredilen ýokary amatlylyk

Täzelikler

Ýakynda Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň, şeýle hem Türkmenabadyň agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň bilelikde guramagynda welaýat maliýe we ykdysady ösüş müdirliginiň mejlisler zalynda wagyz-ündew

GYMMATLY KITABA BAGYŞLANAN DABARALY ÇÄRE

Akdepe etrabynyň Ak bugdaý geňeşliginiň medeniýet ӧýünde «Babadaýhan» daýhan birleşiginiň KA-nyň ilkinji guramasynyň guramagynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyna bagyşlanan «Arkadagyň kitaby-umumadamzat gymmatlygydyr» ady bilen medeni çäre geçirildi

ÇEPER ELLERIŇ ÖÝDÜMI KÖŇÜLLERIŇ AÝDYMY

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwrüniň «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylyny dabaralandyrmaga degişli çäreler ýurdumyzyň dokma senagaty pudagyna-da gӧnüden-gӧni baglydygy bilen tapawutlanýar.

IŞ BILEN DYNÇ ALYŞ UTGAŞANDA

    Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyýeti ýokary ӧsüşe eýe bolýar. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi has-da ýokarlanýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.