2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň we «Maru-şahu jahan» gazetiniň redaksiýasynyň «Bagtyýar zaman» atly bäsleşigine

GUWANÝAN

Bu gün dabarasy daglardan aşýan,

Türkmenistan Diýaryma guwanýan.

Halkynyň ýüregi derýa deýjoşýan,

Turkmenistan Diýaryma guwanýan.

 

Gadamlary batly, ýollary şowly,

Baky arşa galdy Oguz han kowmy,

BERKARAR DÖWLETDE BAGTYÝAR ÝAŞLAR

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminde wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

PYRAGYLY ILLER MUNDA

Altynsow güýzüň daglaryň ýüzündäki keşbini synlap barşyňa Magtymguly etrabyna barha golaýlaýandygyň duýulýardy. Tebigatyň bu topraga eçilen dürli melhem otlarynyň burugsaýan ysy ulagyň aýnasyndan girip ýüzüňi sypap gidýärdi.

Ýaşlar bilen duşuşyk

Hormatly Prezidentimiziň ýaşlar baradaky alyp barýan döwlet syýasatyny etrabyň edara-guramalarynda wagyz etmek barasynda Lebap welaýatynyň Beýik Türkmenbaşy adyndaky etrap häkimliginiň mejlisler zalynda etrap bilim bölüminiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap Geňeşiniň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň etrap komitetiniň wekilleriniň hem-de şonuň ýaly-da etrabyň edara-guramalarynyň işgärlerinň, mährem eneleriň şol sanda ýaşlaryň hem gatnaşmaklarynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNDAKY SÖHBETDEŞLIK

2015-nji ýylyň 11-13-nji noýabrynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde we Daşoguz welaýatynda «Beýik ýüpek ýolunyň ugrunda medeniýetleriň sӧhbetdeşligi» atly halkara ylmy maslahaty dӧwlet derejesinde dabaraly ýagdaýda geçirildi.

AÝDYŇ ÝOLLAR, ÖSÜŞLI MENZILLER

      Hormatly Prezidentimiziň başyny başlan bagtyýarlyk dӧwri sӧzüň doly manysynda halk bähbidine gӧnükdirilen ygtybarly ýoldur. Bu milli Liderimiziň «Dӧwlet adam üçindir!» diýen we dӧwrüň baş şygaryna ӧwrülen ynsanperwerlikli ýӧrelgesinde hem ӧz beýanyny tapýar.

DÖWÜRLEÝIN NEŞIRLERlŇ HYZMATY

Ajaýyp döwrümiziň okgunly ösüşini ýaýmakda döwürleýin neşirleriň hyzmaty biçak uludyr. Bagtyýarlyk döwründe dünýä ölçeglerine laýyk gelýän çaphanalarymyz halkýmyzyň ösen islegini kanagatlandyrýar.

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI BILEN

Bitaraplyk we parahatçylyk ýylynyň bady bilen täze ösüşlere barýan ýurdumyzda döwletimiz tarapyndan uly aladalar bilen gurşalan hem-de geljegine uly ynam bildirilýän ýaş nesiller ylymda, bilimde, medeniýetde, sungatda we sportda gazanýan üstünlikleri bilen ata Watanymyzyň merte

ÇEPER ELLI TIKINÇILER

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mähriban Prezidentimiziň ýöredýän syýasaty netijesinde Garaşsyz, hemişelik, Bitarap döwletimiz ykdysady, syýasy, medeni taýdan ösýär, kuwwatlanýar.

Duşuşyk geçirildi

    Golaýda Tejen Pagta arassalaýjy kärhanasynyň mejlisler zalynda ýurdumyzda ýaramaz endikleriň, neşekeşligiň öňüni almak, neşeleriň bikanun dolanyşygyna garşy barlyşyksyz göreş alyp barmak, hormatly Prezidentimiziň sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz-nesihat etmek maksady bilen

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.