2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Welaýat birleşmeleri

ÝEŇIJILERE — BAÝRAKLAR

Kärdeşler arkalaşyklarynyň Babadaýhan etrap birleşmesi tarapyndan gowaça ekişi möwsümine gatnaşýan mehanizatorlaryň arasynda yglan edilen bäsleşigiň — aprel aýyndaky birinji ongünlüginiň jemleri jemlenildi. 

SOWAL-JOGAP ALŞYLDY

Ak bugdaý etrap häkimliginiň mejlisler jaýynda «Berkarar döwletiň batly gadamlary» ady bilen okuw maslahaty geçirildi. 

ANYK WEZIPELER KESGITLENDI

Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýat birleşmesinde maslahat geçirildi.

BAÝRAMÇYLYGYNA ÖWRÜLÝÄR

Şu günler Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi tarapyndan her ýyl däbe öwrülen XVII Milli sport oýunlarynyň etrap tapgyrlary dowam edýär. 

TÜRKMENISTANYŇ KÄRDEŞLER ARKALAŞYKLARYNYŇ MILLI MERKEZINIŇ XVII MILLI SPORT OÝUNLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzda köpçülikleýin bedenterbiýe we milli sporty ösdürmäge aýratyn üns berilýär.

ÝEŇIJILER ÖŇE SAÝLANDYLAR

Ýurdumyzda bedenterbiýäni we köpçülikleýin sporty ösdürmek babatda durmuşa ornaşdyrylýan işler möhüm wezipeleriň biri hasaplanýar.

ÝARYŞ GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiz ýaş nesilleriň ruhubelent, beden taýdan sagdyn, ylymly-bilimli bolmaklary ugrunda köp aladalar edýär.

SPORT - RUHUBELENTLIGIŇ GÖZBAŞY

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda we Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça ägirt uly işler amala aşyrylýar. 

ÖKDELER ÜSTÜN ÇYKDY

Kärdeşler arkalaşyklary tarapyndan guralýan Milli oýunlaryň spartakiadasy indi birnäçe ýyldan bäri ýurdumyzda geçirilmegi däbe ӧwrülen «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» atly kӧpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çärelerini geçirmegiň biraýlygy bilen utgaşyp gidýär.

Çekeleşikli geçen duşuşyklar

Hojambaz etrabynyň 1-nji sport mekdebinde kiçi futbol boýunça bäsleşik geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.