2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

Jemgyýetçilik guramalarynda - Yzygiderli häsiýetde

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar etmäge, ýaşlaryň arasynda terbiýeçilik  häsiýetli çäreleri maksada okgunly häsiýetde geçirmäge hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň, lukmanlaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň ünsüni çekýär.

Maksada gönükdirilen işler

Saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýän, öz şahsy göreldesi bilen ilaty sagdyn durmuş ýörelgesine çagyrýan milletiň Liderine çäksiz alkyş aýdýzn türkmen halky Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe abadan durmuşda ýaşaýar.

Şowhunly dabara

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda durmuşa geçirilýän özgerişlikleriň gerimi has-da giňeýär.

Çagalaryň şatlygy

«Türkmennebit» Döwlet konserniniň Esenguly etrabynyň çäginde ýerleşýän kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň, etrap medeniýet bölümi bilen bilelikde guramaklarynda, çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümlerini has-da gyzykly geçirmek maksady bilen, etrabyň Ekerem şäherçesin

Maslahat geçirildi

     Ýakynda Türkmenistanyň Döwlet edaralarynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Türkmenabat şäher Geňeşiniň guramagynda, Lebap welaýat Medeniýet müdirliginiň mejlisler zalynda döwlet edaralarynyň we medeniýet pudaklaýyn kärdeşler arkalaşyklarynyň guramalarynyň Lebap welaýa

Aýdym-saza beslendi

Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Altyn asyr etrap birleşmesi hem-de etrap medeniýet bölüminiň bilelikde guramaklarynda, etrabyň medeniýet öýünde Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly mynasybetli «Berkararlyk, bagtyýarlyk ýalkymy, Arkadagym bagtly etdi halkymy» ady bilen aý

ÇAGALYGYŇ BAGTLY SÄHERI

Binýady halallykdan tutulan bagtyýarlyk zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimiz tarapyndan bagtdan paýly çagalarymyz barada uly alada edilýär.

USSATLAR BELLI BOLDY

     Türkmen gawunynyň gününe bagyşlanyp, bakjaçylaryň arasynda geçirmek däp bolup galan bäsleşigiň Daşoguz welaýat tapgyry hem özboluşly baýramçylyk dabarasyna öwrüldi.

ВAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANAN ÇÄREDE

Ýakynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni hem-de «Saglyk» döwlet maksatnamasynyň yglan edilmeginiň 20 ýyliygy mynasybetli Mary şäherindäki «Dilber» toý mekanynda medeni çäre geçirildi.

DALAŞGÄRLER BILEN DUŞUŞYKLAR

Bitarapiyk we parahatçylyk ýylynyň 16-njy awgustynda Garaşsyz döwletimizde aýdyňlyk esasynda geçiriljek möhüm syýasy waka-Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna biziň etrabymyzda hem işjeň taýýarlyklar görülýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.