2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

MILLI MIRASYMYZYŇ WASPY DÖWRÜMIZIŇ DILINDE

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň, welaýat häkimliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. «Milli mirasymyzyň waspy döwrümiziň dilinde» ady bilen geçirilen wagyz-nesihat çäresine edara-kärhanalarda zähmet çekýän zenanlar, eneler gatnaşdylar.

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESINI WAGYZ EDÝÄRIS

Hormatly Prezidentimiziň bedew bady bilen öňe barýan Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň gülläp ösmegi, agzybir türkmen halkynyň sagdyn, kämil jemgyýetçilik durmuşda ýaşamagy ugrundaky alyp barýan işleri bimöçberdir.

WATANSÖÝÜJILIGE RUHLANDYRÝAR

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda, mähriban halkymyz Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda geçmişiňe sarpa goýmak, medeni-taryhy ýadygärlikleri gorap saklamak boýunça alnyp barylýan meýilnamalaýyn, maksatnamalaýyn işlere mynasyp goşandyny goşup, bu babatda geçirilýän wagyz işlerine hem giňden gatnaşýar.

SAGDYN JEMGYÝET-BAGTYÝAR DURMUŞYŇ KEPILI

Ýakynda Oguzhan etrap medeniýet bölüminiň mejlisler zalynda etrap häkimligi TMÝG-niň etrap geňeşi, etrap zenanlar guramasy, Sagdyn jemgyýet howpsuzlygyny goraýyş döwlet gullugy, kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň guramagynda Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyndan ugur alyp, ýaşlaryň arasynda «Sagdyn jemgyýet bagtyýar durmuşyň kepili» atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

BELENTLIKLER GÖWÜNLERIŇ TELWASY

    Üstümizdäki 2016-njy ýylyň Mirasa sarpa goýmak, Watany ӧzgertmek ýyly diýlip atlandyrylmagy mynasybetli edara-kärhanalarda we bilim ojaklarynda, ilat arasynda geçirilýän çärelerde milli mirasymyza goýulýan sarpanyň, Watana bolan çuň sӧýginiň egsilmezligini aýdyň duýmak kalb

MEÝILNAMALAÝYN IŞLERE SELJERME BERILDI

Golaýda, Gӧrogly etrabynyň medeniýet kӧşgünde welaýat häkimliginiň başlangyjy bilen «Sagdyn durmuş-bagtyýar jemgyýetiň binýady» atly şygar astynda jemgyýetçilik durmuşynyň kӧp ugurlaryna degişli maslahat geçirildi.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Balkangazüpjünçilik» müdirliginiň mejlisler zalynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini giňden ornaşdyrmak hem-de sagdyn nesli kemala getirmek wezipeleri bilen baglanyşykly wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

TÄZE KITAP BILEN TANYŞDYRYLDY

Hormatly Prezidentimiziň geçen hepdäniň anna gününde geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde «Paýhas çeşmesi» atly kitabyň neşir edilendigi hakdaky şatlykly habary aýtmagy il-günümiziň göwün guşuny ganatlandyrdy.

ULY GYZYKLANMA DÖRETDI

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda taryhy-medeni ýadygärliklere guralýan syýahatlar ýaşlarda diýseň uly täsirleri döredýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.