2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

Bäsleşik geçirildi

Golaýda Daşoguz welaýatynyň Atçylyk toplumynda ýerleşýän «Bedew» toý mekanynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda.

HALAL ZÄHMETE SARPA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halal zähmete sarpa belentde tutulýar. Hormatly Prezidentimiz ýaşlara zähmete söýgini we hünäre hormaty ündemegiň gadymy ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgeleri esasynda bolmalydygyny aýratyn nygtaýar.

GÜNDOGARY WE GÜNBATARY BAGLANYŞDYRÝAN ÝOL

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyň halka gowuşmagy mugallymlarda we okuwçylarda uly guwanç duýgusyny döretdi.

Baky rowan kerwen ýollary

Gahryman Arkadagymyzyň döredijilik dünýäsinden kemal tapan «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynyň halkymyza sowgat berilmegi buýsançly başlarymyzy göge ýetirdi.

Sagdyn nesil

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge uly üns berilýär. Hormatly Prezidentimiziň kabul edýän taryhy resminamalary halkyň sagdyn, bolelin durmuşda ýaşamagyna giň ýol açyp, ykbal özgerdiji taryhy özgertmeleriň gözbaşynda durýar.

Bol hasyla taýýarlyk

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň oba hojalygyny özgertmek, ony düşewüntli pudaga öwürmek barada beren tabşyryklaryna jogap edip, Babadaýhan etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň daýhanlary «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly ýokary üstünlikle

YHLASLY ZÄHMET ÇEKÝÄRLER

SA.Nyýazow adyndaky etrabyň S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetiniň «ak altyn» ussatlary Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen yglan edilen «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylyny uly üstünliklere beslemek üçin yhlasly zähmet çekýärler.

GOWY TOHUM – ÝOKARY HASYL

Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndaky «Nowruz» pagta arassalaýjy kärhanasynda ýakynlaşyp gelýän ýaz ekişine gyzgalaňly taýýarlyk görülýär. Kärhanada tohumlyk pagtany gaýtadan işläp, tohumlyk gowaça çigidini taýýarlamak işi ahyrky tapgyra gadam basdy.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Golaýda welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda korrupsiýa garşy göreş çärelerini wagyz etmek boýunça maslahat geçirildi. Oňa etrap bilim bölümleriniň müdirleri, hünärmenleri, çagalar baglarynyň, orta mekdepleriň we mekdep-internatlarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar.

SPORTUŇ ÖSÝÄN ÝURDY

Sporta, iň gymmatly hazyna bolan adam saglygyna aýratyn ähmiýet berýän öňdebaryjy döwletleriň biri bolan ýurdumyz halkara derejesinde dürli görnüşli sport ýaryşlarynyň geçirilýän esasy merkezine öwrüldi diýip buýsançly aýtmak bolar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.