2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

ÝATDAN ÇYKMAJAK PURSATLAR

Tomusky dynç alyş möwsümi çagalaryň durmuşynda ýatdan çykmajak ajaýyp döwürdir. Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümini ýokary derejede geçirmek üçin köp işler amala aşyrylýar.

GEÇMIŞDEN GELJEGE SERPAÝ

Ýakynda Tejen etrabyndaky 8-nji orta mekdepde etrapdaky 7-nji, 8-nji orta mekdepleriň 11-nji synp okuwçy gyzlarynyň arasynda «Geçmişden geljege serpaý» diýen at bilen aýdym-sazly bäsleşik geçirildi.

HALALLYK HEMRAMYZ BOLMALYDYR

Hormatly Prezidentimiziň parahorluga, korrupsiýa garşy göreşmek boýunça tabşyryklaryndan ugur alnyp, degerli çäreler durmuşa geçirilýär.

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDY

Hormatly Prezidentimiziň welosiped sporty bilen meşgullanmakda görkezýän ajaýyp şahsy göreldesi ýurdumyzyň dürli kärdäki, dürli ýaşdaky bagtyýar raýatlarynda amatly hem-de ekologiýa taýdan arassa bu ulaga bolan höwesi artdyrýar.

GADYMY DEHISTANYŇ ŞANLY TARYHY

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaby ýaşlarymyzda halkymyzyň taryhyna, medeniýetine, däp-dessuryna, beýik şahsyýetlerimize bolan sarpany, söýgini ösdürmekde terbiýeçilik gymmaty egsilmejek hazynadyr.

MILLILIKDEN GÖZBAŞ ALÝAN MEDENIÝET

Milli mirasyna sarpa goýup, medeni gymmatlyklaryny aýap saklaýan, taryhy kӧklerine buýsanýan halkyň mydama ruhy belent bolýar.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Golaýda Babadaýhan etrabynyň «Täze ýol» daýhan birleşiginde «Türkmenistanyň ösüşine biziň goşandymyz» ady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

AKABALAR ARASSALANYLÝAR

Etrabymyz boýunça ekerançylyk meýdanlarynyň 37720 gektary bolup, kärhanalarymyzyň işçi-hünärmenleri ol meýdanyň suw bilen üpjünçiligini kadaly derejede saklamak, ýerasty suwlaryň ýokary galmagynyň öňüni almak boýunça netijeli alyp barýarlar.

BAGBANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda tebigaty goramak babatda alnyp barylýan işleri wagyz etmek, ussat bagbanlary ýüze çykarmak we höweslendirmek, olaryň iş tejribelerini giňden ýaýratmak, bu ugurda suw serişdelerini tygşytlamak boýunça innowasion usu

ÝEŇIJILER BELLI BOLDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti, «Bereketli toprak» gazetiniň redaksiýasy bilen bilelikde bagbanlaryň arasynda guran bäsleşiginiň Daşoguz welaýat tapgyrynyň jemi jemlenildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.