2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

MAŞGALA BINÝADYNYŇ GORAGY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe nesilleriň bagtyýarlygy, maşgala binýadynyň berkligi, il agzybirligi babatda düýpli işler durmuşa geçirilýär.

GARAŞSYZLYK ÝOLY BILEN

Haýran galdyryjy çalt depginler bilen ösýän häzirki zaman dünýäsinde Garaşsyz ýurt hökmünde özüňe mynasyp orun tapmagyň wajyp wezipeleriň biridigini syýasatşynaslar belleýärler. Eýsem orun tapmagyň ölçegi nämelerde? Şol ölçeg köpdürlüdir we köptaraplydyr.

HALK MASLAHATYNA TAÝÝARLYK

Ýurdumyzyň taryhy senenamasyna ýazyljak möhüm syýasy wakalaryň biri bolan 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisine taýýarlyk işleri Türkmengala etrabynda hem giň gerim bilen ýaýbaňlanýar.

NUSGALYK GÖRELDÄ EÝERIP

Hormatly Prezidentimiz raýatlarymyzyň saglygyny goramak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak işine uly ähmiýet berip, ony döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

HALALLYK BAGTYŇ BINÝADY

Türkmenabat şäherinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda geçirilen wagyz-nesihat çäresi „Halal durmuş – bagtyň binýady“ diýlip atlandyryldy.

EGSILMEZ BUÝSANJA BESLENDI

Belent Serkerdebaşymyzyň tutumly başlangyçlary bilen gülleýän, gül açýan hemişelik Bitarap Watanymyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda, ýurdumyzyň serhetçileri hem döwletimiz tarapyndan uly üns bilen gurşalyp alnandyr.

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmekde uly öňegidişlikler gazanylyp, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmakda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.

HALK MASLAHATYNA BAGYŞLANDY

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrap häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Halk Maslahatyna wekilleri görkezmek we saýlamak boýunça maslahat geçirildi. Oňa kärdeşler arkalaşyklarynyň işjeň agzalary gatnaşdy.

MILLI DEMOKRATIÝANYŇ AÝDYŇ ÝOLY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, ata Watanymyzyň her bir güni ösüşlere, şanly wakalara, ajaýyp zähmet ýeňişlerine beslenýär.

TÄSIRLI BOLDY

“Tejenkarbamid” zawodynyň mejlisler  jaýynda  hormatly  Prezidentimiziň  “Enä  tagzym  —  mukaddeslige tagzym” atly kitabynyň terbiýeçilik ähmiýetine bagyşlanan maslahat geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.