2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

ERKANA ÝAŇLANÝAR ÇAGA GÜLKÜSI

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndaky orta mekdepleriň okuwçylarynyň uly topary tomusky dynç alyş möwsümini eziz, Diýarymyzyň gözel ýerlerinde, tebigatyň salkyn saýaly ajaýyp künjeklerinde, Awazanyň we Gökderäniň goýnundaky merkezlerde şadyýan geçirýärler.

ÄHMIÝETLI ÄHTNAMA

Hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlara, esasanda goňşy döwletlere amala aşyrýan iş, döwlet saparlary hemişe özara bähbitleriň çuňňur mazmunyna eýe bolýar. Muny ýurt Baştutanymyzyň Özbegistan Respublikasyna bolan döwlet sapary hem tassyklady.

MUGALLYMLARYŇ BÄSLEŞIGI

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň bilim ulgamynda zähmet çekýän gyz-gelinleriň arasynda woleýbol, küşt, düzzüm we stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça ýaryş geçirildi.

BAGTLY NESIL

Berkarar döwletimiziň bagtyýar körpeleri Türkmenistan döwletimiziň at-abraýyny has-da belende galdyrjak merdana nesillerimizdir, eziz Watanymyzyň gül-gunçalary, beýik geljegimizdir.

BAGTA BARÝAN WATANYM!

Hormatly Prezidentimiziň kaşaň binalardyr desgalary, ýollary gurmak, ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, halkymyzyň ýaşaýyş medeniýetini ösdürmek, medeni mirasymyzy baýlaşdyrmak ugrunda alyp barýan beýik işleri barha rowaçlanýar.

TÄZE SUW DESGASY IŞE BAŞLADY

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň il bähbitli maksatnamalarynyň biri hem ilaty agyz suwy bilen üpjün etmek. Hut şol maksat bilen edilýän işler Gahryman Arkadagymyzyň görkezmeleri bilen rowaçlyklara beslenýär.

GEZELENÇ GURALDY

Ýaňy-ýakynda welaýat jemagat hojalygy birleşigi hyzmat ulgamynyň işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşi bilen bilelikde «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Kӧneürgenjiň taryhy ýadygärliklerine geze­lenç gurady.

SALKYN SAÝALY MERKEZDE

Tomus paslynyň gelmegi bi­len gözel Gökdere jülgesindäki "Beýik Serdaryň ruhubelent ne­silleri" atly çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde ýaş nesliň uly topary saglygyny berkitmäge mümkinçilik aldy.

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

Hormatly Prezidentimiziň tutýan uly tutumlary, başlangyçlary ýurdumyzda, dünýäniň çar künjünde gyzgyn goldaw tapýar. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän işler halkymyzy diýseň buýsandyrýar.

ŞALY EKIŞI GYZYŞÝAR

Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky daýhan birleşigi şalyçylyga hem-de bugdaý ekmäge ýöriteleşdirilen iri gallaçylyk hojalyklarynyň biridir. Daýhan birleşiginde her ýyl şalynyň we bugdaýyň bereketli hasyly ýetişdirilýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.