2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

DÖWLETIŇ SAZLAŞYKLY ÖSÜŞINIŇ HATYRASYNA

Hormatly Prezidentimiziň talaplaryny amal etmek maksady bilen häzirki wagtda korrupsiýa we parahorluga, ýaramaz endiklere garşy gӧreş çärelerini güýçlendirmekde welaýatymyzyň hem ähli ýerlerinde wagyz-nesihat ýygnaklary yzygiderli guralýar.

Guramaçylykly geçirildi

Babadaýhan etrabynyň medeniýet öýünde 2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny guramaçylykly geçirmek boýunça maslahat geçirildi.

Işler gyzgalaňly barýar

Babadaýhan etrabynyň «Ak altyn» daýhan birleşiginiň pagtaçy kärendeçileri ýylyň-ýylyna gowaçadan bol hasyl alyp, borçnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirýärler.

Ak ekine ideg edilýär

Babadaýhan etrabynyň gallaçy kärendeçileri ak ekine ideg etmek işlerini sazlaşykly alyp barýarlar. Oba hojalygyndaky bu möhüm çäre etrabyň «Täzeýol» daýhan birleşiginde hem göwnejaý ýerine ýetirilýär.

Beýik tutumlar rowaçlanýar

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen Türkmenistan Watanymyz günsaýyn ösýär we özgerýär. Eziz Diýarymyzyň ähli künjeginde gurlup ulanylmaga berilýän durmuş, medeni we önümçilik maksatly desgalaryň sany barha artýar.

Ýörelgämiz — ýagşy ündew

Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli wagyz-nesihat çäreleridir maslahatlar giň gerimde geçirilýär.

ПРОВАСЛАВЛЯЯ ЖЕНЩИНУ...

В Мары в светлом празднично украшенном зале ресторана «Ак арзув» прошёл конкурс «Женщина года». Он сопровождался выступлениями лучших вокально-инструментальных и танцевальных групп управления культуры велаята.

РУКОДЕЛЬНИЦЫ-НАСТАВНИЦЫ

В зале торжеств «Багтыярлык» города Байрамали прошёл велаятский тур конкурса среди женгцин по искусству рукоделия, посвящённый приближающемуся Международному женскому дню 8 Марта.

DURMUŞA SÖÝGI DÖREDÝÄR

         Ýurdumyzda sportuň dürli görnüşleri ýokary derejede ösdürilýär. Welosiped sporty, ýeňil atletika, taekwon-do, kýokuşinkaý we beýleki görnüşleri ýaşlaryň arasynda uly gyzyklanma eýedir.

ÇEPER ELLI ZENANLAR

Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň dokma pudagynda zähmet çekýän zenanlaryň arasynda «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşik yglan edildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.