2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

ÜSTÜNLIKLER ÝAR BOLSUN!

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimizde şu günki günde mekdeplerde mekdep uçurymlarynyň gutardyş synaglary dowam edýär. Mekdep howlusyndan gadam basan okuwçylar bu günki günde gutardyş synaglaryny üstünlikli tabşyrýarlar.

NETIJELER GUWANDYRÝAR

Daýhan birleşigimiziň ezber ýüpekçileriniň 162-si «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň ýüpekçilik mӧwsüminde yhlasly zähmet çekdiler. Olaryň şeýle ýadawsyz aladalary ӧz netijesini hem berdi.

TÄZEDEN DIKELDILÝÄN ÝOLLAR ROWAÇLYGYŇ ÝOLY

Milli Liderimiziň tagallalary bilen häzirki dӧwürde gadymy Ýüpek ýolunyň täzeden dikeldilýändigi hem-de onuň halkara gatnaşyklarynda mӧhüm ähmiýete eýedigi raýatlarymyzda buýsanç duýgularyny dӧredýär.

MAKSAT-HALKYŇ EŞRETI

Öňňin Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Söýünaly geňeşliginiň çäginde suw arassalaýjy desganyň ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň günorta sebitinde ýaşaýan bagtyýar ildeşlerimizi begendirdi.

ÇAGALARYŇ DYNÇ ALŞY - BAŞ ALADAMYZ

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän il-ýurt bähbitli işler, amala aşyrylýan özgertmeler türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, ýaş nesiliň sagdyn ösmegine gönükdirilendir.

SPORT WE RUHUBELENTLIK

Golaýda hormatly Prezidentimiz Olimpiýa şäherçesiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa ýokary okuw we sport mekdepleriniň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri we beýlekiler gatnaşdylar.

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDY

Ýakynda Kerki etrap bilim bölüminde, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramagynda, «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylyna bagyşlanyp, bilim işgärleriniň arasynda etrap birinjiligini almak ugrunda küşt, şaşka boýunça ýaryş geçi

KÖRPELER BÄSLEŞDILER

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndaky Çagalar ýetginjekler öýünde «Merdana nesil» atly bäsleşik geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap birleşmesiniň guramagynda geçirilen bu bäsleşige etrabyň çagalar baglaryndan körpeler gatnaşdylar.

AMUL GALASYNA GEZELENÇ

Hormatly Prezidentimiziň «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ajaýyp kitaby bilen adybir ýylda erkana Watanymyzyň, keremli topragymyzyň gadymy hem baý taryhyna üns has-da artdy.

ÇÄJIŇIZE BEREKET, EDERMEN DAÝHANLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe däp bolup gelşi ýaly, hormatly Prezidentimiz ýakynda göni aragatnaşyk arkaly geçiren wideoşekilli iş maslahatynda iýun aýynyň 6-ynda ýurdumyzyň Ahal.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.