2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

GUWANDYRYJY NETIJELER, TÄZE WEZIPELER

Ýakynda Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýӧriteleşdirilen 25-nji orta mekdepde «Bilimiň mazmunyny we usulyýetini kämilleşdirmek, giň gӧzýetimli, durmuşa ukyply zehinli nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek bilim işgärleriniň mukaddes borjudyr» diýen şygar bilen Daşoguz şähe

TÄZE OKUW ÝYLY BOSAGADA

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, ösüp gelýän ýaş nesillerimiz üçin ýurdumyzyň ähti sebitlerinde, oba-şäherlerinde häzirki zaman talaplarynyň derejesinde gurlan we enjamlaşdyrylan ýokary amatlykly bilim-terbiýeçilik edaralary: orta mekdepler, mekdebe

GIŇDEN ÝAZYP DESSERHANY

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň halkymyza eçilýän bagtyýarlygynyň saýasynda toýlarymyz toýa ulaşýar.

SPORT SAGLYGYŇ GÖZBAŞYDYR

Şeýle at bilen Tejen etrabynyň sport mekdebinde maslahat geçirildi.

BAÝRAMÇYLYK MYNASYBETLI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň, etrabyň medeniýet bölüminiň hem­de beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda «Türkmen ili toý toýlaýar» ady bilen Gurban baýramy mynasybetli aýdym­sazly dabara geçirildi.

DEMOKRATIK ÖZGERTMELERIŇ ÝOLY BILEN

Täze taryhy döwrümizde Türkmenistan Watanymyzy kuwwatly ýurda öwürmek, ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmek, bazar gatnaşyklaryna geçmegi çaltlandyrmak ugrunda netijeli işler durmuşa geçirilýär.

ASYLLY DÄPLERE EÝERILÝÄR

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisi 2018-nji ýylyň 24 — 25-nji sentýabrynda Merkezi Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabatda geçiriler.

GEZELENÇ GURALDY

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesi Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän, Kaka etrabynyň çägindäki «Abiwerd», «Hywaabat» galalaryna gezelençleri gurady.

ZENAN SARPASY BELENTDIR

Türkmen halkynyň zenanlara hormat goýmak, olaryň mertebesini beýgeltmek bilen baglanyşykly asylly ýörelgeleri öz gözbaşyny has irki döwürlerden alyp gaýdýar.

ENELER — SÖÝGINIŇ NUSGASY

Hiç wagt, hiç kimiň öňünde egilmeýän baş enäniň öňünde egilýändir. Enä baş egmek bolsa mukaddeslige, çäksiz keramata tagzym etmekdir. Keramatly enelerimizi hormatlap, sarpalap, olara sygynmak durmuşda her bir ynsanyň esasy borjudyr.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.