2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

Baýramçylyga Bagyşlandy

Bu gün türkmen topragyna bahar geldi. Ol özüniň ýyly mähri bilen türkmen topragyna rysgal-bereket paýlaýan pasyldyr. Özüniň röwşen geljegine umyt, arzuwly garaýan ruhubelent türkmen ili bu ajaýyp bahar paslyny uly guwanç hem buýsanç bilen garşy alýar.

Döwrümize bezeg berýän ösüşler

           Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň öüregi ýylynda ýurdumyzyň dazanýan şanly ösüşleri halkymyzyň ýüregini joşduryp, täzeden-täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

YKJAM TAÝÝARLYK

         Gahryman Prezidentimiziň Karary bilen «Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan 2018-nji ýylyň möhüm syýasy-jemgyýetçilik wakasy golaý gelýär.

ÄLEME ÝAŇ SALAN WAKALAR

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ösüşleriň täze belentliklerine çykyp  bedew bady bilen okgunly öňe barýar.

HALKARA HYZMATDAŞLYGYŇ KUWWATLY KÖPRÜSI

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 23-nji fewralynda dünýä ýaň salan taryhy wakalar bolup geçdi: hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, Türkmenistan OwganystanPakistanHindistan ha

BAGTA ELTÝÄN ÝOLLAR

SerhetabatTurgundy demir ýoly bilen ilkinji otlynyň türkmen topragyndan dabaraly ýagdaýda ugradylyp, owgan topragynda uly şatlyk we mähir bilen garşylanylyşyna bütin ýurdumyz telewideniýe arkaly tomaşa edendir.

Milli mirasymyz sarpalanýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde dokma pudagy bedew bady bilen uly ösüşlere beslenýär.

USSAT HALYPA

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň tejribeli mugallymy Baýmyrat Gurdow özüniň manyly ömrüniň kyrk bäş ýyldan gowragyny ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň binýatlyk sütüni bolan nebitgaz ulgamynyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekmeklige b

Halal zähmeti bilen adygan

            Ata-babalarymyzyň kerem-keramat saýyp, mukaddeslik derejesinde gören bu topragy hakykatdan hem gudratly. Onuň şeýledigine türkmen topragynyň päk zähmete eçilýän ak bugdaýy, ak pagtasy, datly miweleri, gök we bakja önümleri doly güwä geçýär.

BIR NAMA AÝDAR BOLDULAR

Golaýda şeýle at bilen Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky dӧwlet sazly-drama teatrynda welaýatyň dessançy bagşylarynyň gatnaşmagynda dessan agşamy geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.