2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

TÄZE MEKDEBIŇ AÇYLYŞ DABARASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Diýarymyzyň ajaýyp, gözel görküne görk goşýan dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň we tehnikanyň iň täze gazanan kämil tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan bilim-terbiýeçi

KITAPHANAÇYLARYŇ HÜNÄR BÄSLEŞIGI

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde ýurdumyzyň kitaphana şahamçalarynyň arasynda yglan edilen “Geçmişi beýik, geljegi röwşen Watanym” atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

SYLAGLAR GOWŞURYLDY

Bilimler  we  talyp  ýaşlar gününiň öň ýanynda Babadaýhan etrabynyň ýaş nesle döwrebap bilim we terbiýe bermekde tapawutlanyp zähmet çekýän bilim işgärleriniň uly topary geçen okuw ýylynyň jemleýji netijeleri boýunça sylaglara mynasyp boldy.

TÄSIRLI SÖHBETLER

Golaýda Babadaýhan Etrap häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat we etrap bölümleriniň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Oňa etrabyň zähmet toparlarynyň ilkinji zenanlar guramalarynyň ýolbaşçylary, işjeň agzalary gatnaşdylar.

MӦWSÜMI TAÝÝARLYKLY GARŞYLAÝARYS

Daýhançylykda mӧhüm ähmiýetli dӧwür—pagta ýygymy we güýzlük bugdaýyň ekişi mӧwsümi ýetip geldi. Kärendeçileriň ýakyn hemaýatçysy bolan oba hojalyk tehnikalaryna bu işlerde aýralyn orun degişli bolup durýar. Şonuň üçin hem kärhanamyzda bu mӧwsüme oňat taýýarlyk gӧrüldi.

ENE ÄLEMLERIŇ SARPALAÝAN MUKKADDESLIGIDIR

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabyny okanyňda, özümize juda tanyş duýgynyň söz bilen beýan edilendigi subut edilýär. Çünki ene älemleriň sarpalaýan mukaddesligidir.

TEHNIKALAR MÖWSÜME TAÝÝAR

Daýhançylyk işinde möhüm ähmiýetli möwsümleriň biri-de, pagta ýygymy we güýzlük bugdaýyň ekiş möwsümidir. Bu işlerde kärendeçi daýhanlara ýakyn hemaýatçy bolýan oba hojalyk tehnikalary aýratyn ähmiýetli bolup durýar.

ÝARYŞLY IŞ – ÝEŇIŞLI IŞ

Etrabymyzyň  hojalyklarynda tutanýerli zähmet çekýän pagtaçy kärendeçilerimiz, ýüwrük elli   ýygymçylarymyz, kombaýynçylarymyz her ýyl özara bäsleşip işlemek bilen, ýokary netijeleri gazanmagyň hötdesinden gelýärler.

ŞATLYK-ŞOWHUN BILEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda baýramçylyklar, däp-dessurlarymyzyň milliligine şuglasyny çaýyp, şatlyk-şowhuna beslenip geçirilýär. Türkmeniň gadymy baýramlarynyň biri hem Gurban baýramydyr.

AGZYBIRLIGIŇ WE JEBISLIGIŇ TOÝY

Üç günläp dowam edýän mukaddes Gurban baýramy ähli ýerde bolşy ýaly welaýatymyzda hem joşgunly toý ruhuna beslenýär. Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň çägindäki giň meýdançada guralan Gurban baýramynyň dabarasy oňa gatnaşanlara egsilmez ruhubelentligi bagyşlady.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.