2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

HÜNÄR KAMILLIGINI GÖRKEZDILER

Zehinli mugallymlary ýüze çykarmakda hem-de olaryň iş tejribesini giňden ýaýratmakda her ýyl döwlet möçberinde geçirilýän «Ýylyň mugallymy» bäsleşigi aýratyn ähmiýete eýedir.

Taryhy ýyla bagyşlanan çäre

Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp zamanasynyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda okuwçy ýaşlaryň ýurdumyzyň taryhyny öwrenmeklerine giň mümkinçilikler döredilýär.

TÄZELIKLER

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Farap etrap geňeşiniň guramagynda Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýyly mynasybetli bilim işgärleriniň gatnaşmaklarynda etrabyň taryhy ýadygärliklerine gezelenç guraldy.

Ýaşlary sporta çekýäris

        Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ösüp gelýän ýaş nesillerini sagdyn durmuş ýörelgesine gönükdirmek ugrunda köp işleri amala aşyrýar. Ýaşlarymyz  üçin döwrebap, häzirkizaman enjamlary bilen üpjün edilen sport desgalary,mekdepleri gurlup, halkyň hyzmatyna berilýär.

OBASENAGAT TOPLUMYNYŇ ŞU GÜNLERDÄKI ALADALARY

Hormatly Prezidentimiz obasenagat toplumyny ösdürmek barada uly işleri durmuşa geçirýär. Häzirki wagtda biziň Lebap welaýatymyzda hem obasenagat toplumyna degişli kärhanalaryň birnäçesi halka hyzmat edýär.

AJAÝYP IŞLER

Gahryman Arkadagymyzyň adalatly, ynsanperwer we parahatçylyk söýüjilikli döwlet syýasatynyň barha dabaralanmagy netijesinde, ýurdumyzyň gazanýan ajaýyp üstünlikleri, il-günümiziň eýe bolýan eşretli durmuşy merdana halkymyzyň ýürek buýsanjyny joşduryp, ruhuny galkynd

ÇAR TARAPA UZAÝAN ÝOLLAR

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen eziz Watanymyzda dünýä ähmiýetli işler yzygiderli amala aşyrylýar. Dünýä halklarynyň bähbidini nazarlaýan iri halkara taslamalar durmuşa ornaşdyrylýar.

BAÝLYGY EGSILMEÝÄN HAZYNA

Gahryman Arkadagymyzyň nygtaýşy ýaly, ylymly-bilimli, giň gözýetimli, ahlak taýdan arassa, ynsanperwer ýaşlary taýýarlamak we terbiýelemek halkymyzyň bagtyýar zamanada ýaşamagynyň esasy çeşmesidir.

ÝAGŞYLYK ETDE DERÝA AT...

Ýagşylyk ynsan ömrüne nur bolup çaýylýar. Ýagşylyk eden soň ony derýa atan ýaly ýadyňdan çykarmaly. Ata-babalarymyzyň aýtmaklaryna görä ýagşylygyň üçinem, ýamanlygyň üçinem hakyňy şu dünýäde bererler. Goý, ynsan ömürlerini ýagşylyklar bezesin!

MILLI MIRASA SARPA

Türkmeniň bäş müňýyllyk taryhyna nazar aýlanyňda, mukaddes topragymyzda dünýäniň ösen medeniýetine ägirt uly goşant bolan ähmiýetli wakalaryň bolup geçendigini görýärsiň. Bu toprakda ylmyň, medeniýetiň, sungatyň gülläp ösendigini dünýä jemgyýetçiligi, ylmy jemgyýetçilik bir eyýäm ykrar etdi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.