Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Welaýat birleşmeleri

AK ÝOL ARZUW EDILDI

Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölümini Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda tamamlaýan ýaşlary özbaşdak dur­muş ýoluna ugradyş dabarasy boldy. Ýokary okuw jaýynyň kardeşler arkalaşygynyň we ýaşlar guramasynyň bilelikde guramaklarynda geçirilen «Uçurym-2017» atly dabara şatlyk-şowhuna beslendi.

HALALLYGY HEMRA EDINMELI

Esenguly etrap häkimligi bilen etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Oňa edara-kärhanalaryň işgärleri, etrabyň hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular, ýaşlar gatnaşdylar.

BEDEW BATLY DIÝARYM

Bagtyýar halkymyzyň täze taryhynda saýlap alan özboluşly ýoly dost-doganlykdan, ynsanperwerlikden gözbaş alýar. Hormatly Prezidentimiziň daşyna berk jebisleşip, nurana geljeginiň binýadyny gurýan halkymyz «Döwlet adam üçindir!» diýen baş şygarymyzy ýörelge edinip, ösüşiň ýoly bi­len ynamly öňe barýar. Ählumumy bähbitlere gönükdirilen dost-doganlyk gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejelere göterjek iri möçberli tutumlar arkaly dünýäde uly abraýa eýe bolan milli Liderimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ähli ýerle­rinde düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.

DAÝHAN AZABYNYŇ MIWESI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň oba hojalyk pudagyny ösdürmekde guwandyryjy işler amala aşyrylýar.

FUTBOLÇYLARYMYZ ÝEŇIJI BOLDULAR

Ak mermere beslenen paýtagtymyz Aşgabatda geçiriljek Aziada-2017-niň oýunlarynyň şanyna guralýan medeni-sport çäreleri ýurdumyzyň günbatar sebitinde-de barha giň gerim alýar.

«Döwletabatgazçykaryş» müdirliginde

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň gazçylary gaz känlerinden «mawy ýangyç» çykarmak we ony düýpli arassalap, sarp edijilere ugratmak işlerini ýokary depgin bilen alyp barýarlar. Şonuň bilen birlikde, müdirligiň ulanyş guýularynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmeklige-de uly ähmiýet berilýär. Şu ugurda bellenilýän iş meýilnamalary üstünlikli berjaý edilýär.

ATLY ÝÖRIŞ ÝAKYMLY TÄSIRLERE BESLENÝÄR

Taryhy atly ýöriş Mary topragynda ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda ýoluny dowam edýär. Ýörişiň her bir güni gyzykly söhbetdeşliklere, duşuşyklara we täze täsirlere beslenýär. Uzak menzilleri söküp gelýän atly ýigitler Oguzhan etrabyndaky Hanhowuz suw howdanyna gelenlerinde hem gün ýaňy dogupdy.

ARMAWERIŇ GALLAÇY DAÝHANLAR

Häzirki wagtda ýurdumyzyň gallaçy kärendeçileri üçin iň bir jogapkärçilikli we gyzgalaňly günler orak möwsümi dowam edýär. Babadaýhanlarymyz köp zähmet çekip, maňlaý derini siňdirip ýetişdiren altynsow bugdaýyň bereketli hasylyny gysga wagtda zaýasyz ýygnap almak ugrunda häzirki gyzyldan gymmatly günleriň her bir sagadyndan netijeli peýdalanyp, öndürijilikli zähmet çekýärler.

BAGTYÝAR ÇAGALAR— DURMUŞYMYZYŇ BEZEGİ

Hormatly Prezidentimiz röwşen geljegimiziň eýeler bolan ýaş  nesillerimiziň bagtyýarlygyny, beden, aň-bilim hem-de ruhy-ahlak taýdan sazlaşykly ösüşini üpjün etmegi ynsanperwer döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwürdi.

WAGTLARYNY ŞADYÝAN GEÇIRERLER

Tomus paslynyň gelmegi bilen, çagalaryň öz wagtlaryny hoş geçirmekleri üçin sapaly Gökdere jülgesindäki, Hazaryň kenaryndaky, şeýle hem hormatly Prezidentimiziň gurduryp ulanmaga beren welaýatlardaky çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleri çagalara gujagyny giňden açdy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.