Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Welaýat birleşmeleri

TÜRKMEN NEBITÇILERINIŇ INNOWASION ÇÖZGÜTLERI

«Türkmennebit» döwlet konserni ýurdumyzyň gury ýer çäklerinde ýerleşýän we köp ýyllaryň dowamynda işlenip geçilýän Nebitdag, Gumdag, Çeleken, Goturdepe, Barsagelmez, Ekerem, Gamyşlyja ýaly baýry nebitli we nebitgazly känleriň önümli gatlaklaryndan şu güne çenli çig nebitiň ugurdaş gaz bilen bilelikdäki uly möçberini çykarmak bilen, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ösüşine uly goşant goşdy.

USSATLAR ÖŇE SAÝLANDY

«Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly» mynasybetli «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň işgärleriniň arasynda küşt, şaşka we düzzüm boýunça golaýda guralan sport ýaryşlary örän çekeleşikli häsiýete eýe boldy.

SAGDYNLYGYŇ RUHUBELENTLIGIŇ GÖZBAŞY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri şanly wakalara beslenýär. Ählimiziň bilşimiz ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp başlangyçlary bilen 2017-nji ýyly «Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly» diýlip yglan edilmegi halkymyzy diýseň buýsandyrdy.

BEÝIK IŞLER BAKYLYGA MYNASYP

Şu ýylyň 7-nji martynda welaýatymyzda dünýä ähmiýetli wakalar bolup geçdi. Gahryman Arkadagymyz we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Türkmenabat-Farap demirýol we awtomobil köprüleriniň açylyş dabarasyna gatnaşdylar we olaryň işine ak pata berdiler.

DÖWREBAP DESGALARY GURÝARYS

Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli syýasatlarynyň netijesinde amala aşyrylýan beýik işler biziň her birimiziň ruhumyzy göterýär. Şäherlerimiz, obalarymyz uly gurluşyklara beslenýär. Gurlup, ulanylmaga berilýän döwrebap binalar bolsa biri-birinden owadan.

SPORT ÝARYŞY GEÇIRILDI

Ruhubelent ýaşlary taýýarlamak, ilatymyzyň saglygyny goramak we berkitmek, ýaş nesliň sagdyn durmuş ýӧrelgesine eýermegini gazanmak bilen, kӧpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ӧsdürmek Arkadag Prezidentimiziň durmuşa geçirýän sport syýasatynyň esasy ugruna ӧwrüldi.

SPORT ÝARYŞY

Türkmen oba hojalyk insti­tutynyň talyplarynyň arasynda «Berkarar dӧwletiň ruhubelent talyplary» ady bilen sportuň küşt, tanap çekmek, stol tennisi, milli gӧreş, agyrlyk daşyny gӧtermek gӧrnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi. Ony «Turkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň Daşoguz welaýat bӧlümi, Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Daşoguz şäher Geňeşi hem-de Türkmen oba hojalyk instituty bilelikde guradylar.

TÄSIRLI GEÇEN BÄSLEŞIK

Berkarar dӧwletiň bagtyýarlyk dӧwründe türkmen dӧwletiniň ýeten belent derejesini wagyz-ündew etmek hem-de halkymyzyň dilewarlyk, ugurtapyjylyk ýaly ӧzboluşly milli häsiýetlerinden ugur alyp, diňleýjileriň gӧwnüni açyp, ruhuny gӧterip bilýän dilewar, hoş sӧzli ýaşlary ýüze çykarmak mak­sady bilen welaýat medeniýet müdirligi, Türk­menistanyň Kärdeşler arkalaşyk­larynyň we­laýat birleşmesi, Türk­menistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi bilen bilelikde «Dilewarlyk kӧňül açarydyr» atly dabaralary alypbaryjylaryň arasynda bäsleşik yglan edipdi.

SERGI GURALDY

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň guramagynda, Daşoguz dӧwlet elektrik stansiýasynda ӧnümçilikde ulanylýan dürli gӧrnüşli enjamlaryň sergisi guraldy. Şeýle hem bu ýerde ӧnümçilikde zähmeti goramak babatda ýerine ýetirilýän işler barada giňişleýin gürrüň berildi.

EZBERLER OŇE SAÝLANDYLAR

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen 2017-nji ýylyň Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly diýlip yglan edilmegi halkymyzyň gӧwnüni galkyndyrdy. Şu mynasybetli Diýarymyzyň çar künjünde dürli sport çäreleri giň gerim alýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.