Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Welaýat birleşmeleri

ŞALY EKIŞI GYZGALAŇLY BARÝAR

Daşoguz welaýatynda ýetişdirilýän şaly Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynda ekilýär. Şu ýyl hem welaýat boýunça 8100 gektar meýdanda bu gymmatly ekiniň hasylyny ýetişdirmek göz öňünde tutulýar.

ŞYGRYÝET BÄSLEŞIGINDE

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň her bir güni şanly wakalara beslenip, toý-baýramlaryň mekanyna öwrüldi. Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly hem agzybir halkymyz üçin düşümli ýyllaryň biri boldy. Golaýlap gelýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe bagyşlanyp, Diýarymyzda geçirilýän dürli çärelere we dabaralara giň orun berildi.

К ВЕРШИНАМ ЗДОРОВОГО ДУХА

Активные занятия спортом, приверженность массовому спортивному движению, являющиеся основой принципов здорового образа жизни, утверждённых в нашем обществе, стали нормой и повседневным правилом для мно­гих представителей подразде­лений велаятского предприятия электросвязи «Дашогузтелеком».

DÖWLETIŇ SARSMAZ BINÝADY

Arkadag Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ähli ulgamlar bilen birlikde, ýurdumyzyň kanunçylyk ulgamy dӧwrebap şekilde ӧzgerdilýär, täze basgançaklara çykýar. Bu bolsa halkyň ýaşaýyş-durmuşynyň dӧwrebap hem-de dünýä derejeli keşbini emele getirýär.

DERWAÝYS MESELELERE GARALDY

Berkarar dӧwletimiz hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşyň ähli ugurlary boýunça ӧsýär, ӧzgerýär, belent basgançaklara galýar. Elbetde, ýurdumyzda hereket edýän kämil kanunlar we olaryň doly we dogry ýerine ýetirilmegi netijesinde jemgyýetimiz kämil şekilde ӧsýär.

TÜRKMENISTAN-SAGDYNLYGYŇ MEKANY

«Ahlak arassalygy-ruhy tämizlik» ady bilen Serhetabat etrap bilim bölüminde zähmet çekýän ýaşlaryň arasynda terbiýeçilik ähmiýetli wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşykda etrap ýaşlar geňeşiniň başlygy M.Italmazow, TDP-niň etrap komitetiniň başlygy E.Garryýew, kärdeşler arkalaşygynyň etrap birleşmesiniň başlygy D.Gylyçmyradow, etrap zenanlar guramasynyň başlygy O.Amangeldiýewa, etrap bilim bölüminiň ilkinji ýaşlar guramasynyň başlygy M.Sapargeldiýewa dagy çykyş etdi.

EZBERLERIŇ BAR ÝERINDE

Ýurdumyzy gurşap alan Sagdynlyk we bagtyýarlyk aýy mynasybetli Türkmenistanyň Taekwon-do (ITF) federasiýasynyň welaýat bölüminiň welaýat sport baradaky komiteti bilen bilelikde ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda birinjiligi almak ugrunda geçiren ýaryşlary zehinli türgenleri ýüze çykardy.

ALADA BILEN GURŞALÝAR

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz  tagallalary netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedew bady bilen öňe barýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde ösüp gelýän ýaş nesil hakynda atalyk alada edilýär. Ýaşlara döwrebap bilim, terbiýe bermek we hünär öwretmek boýunça alnyp barylýan işler göwnüňi ganatlandyrýar.

BIZ AZIADA -2017-ä BARÝARYS

Hormatly Prezidentimiziň 2017-nji ýyly «Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly» diýip yglan etmegi türkmen halkynyň kalbyny joşa getirdi. Bu günki günde sportuň we bedenterbiýäniň täsiriniň uludygyna sporta gatnaşýanlar doly göz ýetirýär. Sport türkmen halkynyň durmuşynda aýratyn ähmiýete eýedir. Çünki sport türkmeniň bagtly durmuşynyň işjeň hereketleri bilen baglydyr.

TÜRKMEN BEDEWI BARADA

Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şӧhratymyz.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.