Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Welaýat birleşmeleri

DOST-DOGANLYK ÝOLUNYŇ TARYPY

Ahal welaýatyndaky «Nowruz ýaýlasynyň ak öýi» binasynda ýokary guramaçylykda geçirilen hem-de Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň şanly wakasy bolup, şöhratly taryhymyza zer harplar bilen ýazylan Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahatynyň öň ýanynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öz halkyna peşgeş beren «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaby naýbaşy baýramymyz bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 26 ýyllyk taryhy senesi mynasybetli türkmen hal­kyna ajaýyp sowgat boldy.

Ýaryşyp işlemek bilen

Ýurdumyzyň uly baýlygy bolan „Ak altyny“ ýitgisiz ýygnap almak häzirki günlerde köpler üçin möhüm wezipeleriň birine öwrüldi. Bu işler Seýdi şäheriniň daýhan birleşiklerinde hem netijeli guralýar. Şu möwsümde şäher boýunça gymmatly çig malyň 5 müň  tonnasyny ýygnamak we Watan harmanyna tabşyrmak ugrundaky göreş gowşamaýan depginde dowam edýär. Jogapkärli işe obalarymyzyň we şäherimiziň ilaty agzybirlik bilen gatnaşýar.

Wagyz-ündew çäresi

Ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýulýan möhüm wezipelerden we anyk tabşyryklardan ugur alyp, Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň guramalary tarapyndan ýurdumyzda amala aşyrylýan il-ýurt bähbitli özgertmeleri halk köpçüliginiň arasynda düşündirmekde we wagyz-nesihat etmeklige, kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalarynyň iş we durmuş şertlerini gowulandyrmaklyga, zähmet işjeňligini ýokarlandyrmaklyga, durmuş-zähmet hukuklarynyň we bähbitleriniň goraglylygyny üpjün etmeklige, jemgyýetimizde agzybirligi we jebisligi pugtalandyrmaklyga, sagdyn durmuş ýörelgelerini halk arasynda giňden ornaşdyrmaklyga gönükdirilen netijeli çäreler alnyp barylýar.

Ýollarymyz abadan, geljegimiz aýdyň

Gahryman Arkadagymyzyň ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen her ýylda çäreleriň uly toplumyny geçirmek barada başlangyçlary ýurdumyzyň her bir raýatynyň howpsuzlygyny pugtalandyrmak maksadyna eýermek bilen halkyň arasynda giň goldawa mynasyp boldy.

BAKY BAGTYÝARLYGYŇ GӦZBAŞY

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe ata Watanymyzyň, mähriban halkymyzyň durmuşynda ýatdan çykmajak wakalar, şanly baýramçylyklaryň dabaralary her günde diýen ýaly bolup dur. Olar ýurdumyzyň hemme taraplaýyn ӧsüşleriň ýolunda batly gadamlar bilen ӧňe barýandygyny aýdyň gӧrkezýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen amala aşyrylýan şeýle beýik işler taryhymyzyň sahypasyna altyn harplar bilen ýazylýar.

SPORT HABARLARY

«Balkanenergo» önümçilik birleşiginiň kärdeşler arkalaşyklarynyň guramagynda sportuň birnäçe görnüşi boýunça geçirilen ýaryşlarda birleşigiň işgärleri öz ukyp-başarnyklaryny görkezdiler.

BELENT ABRAÝYŇ KEPILI

Ak mermerli paýtagtymyzda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň türkmen sportuna uly ýeňişleri getirip, üstünlikli jemlenmegi kalbymyzy buýsançdan dolduryp, başymyzy göge ýetirdi.

BASKETBOL ÝARYŞYNDA

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly, şeýle-de ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 26 ýyllyk baýramy mynasybetli Tejen şäheriniň sport mekdebinde basketbol ýaryşy geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň, ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň şäher Geňeşiniň bilelikde guramagynda geçen ýaryşa şäheriň mekdep mugallymlaryndan düzülen toparlar gatnaşdylar.

Pagtaçylaryň armasy ýetirilýär

Şu günler edermen babadaýhanlarymyzyň durmuşynda jogapkärli hem möhüm döwür hasaplanýan pagta ýygymy ýokary depginde dowam edýär. Pagtaçy kärendeçilerimiz gündelik ýokary iş netijelerini gazanmaga çalyşýarlar. Olar ýetişdirilen bol gowaça hasylyny ýygnap almak işini, gysga möhletde tamamlamagy hem-de Garaşsyzlygymyzyň şanly 26 ýyllyk toýuna mynasyp zähmet sowgat bilen barmagy baş maksat edinýärler.

HALAL ZÄHMET — BAGTYÝAR DURMUŞ

Şeýle at bilen Änew şäherindäki medeniýet öýüniň mejlisler jaýynda maslahat geçirildi. Ahal welaýat häkimliginiň, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de hukuk goraýjy edaralarynyň bilelikde guramagynda geçirilen maslahata etrap, şäher häkimlikleriniň, edara-kärhanalaryň jogapkär işgärleri, il sylagly ýaşulular gatnaşdylar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.