Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Welaýat birleşmeleri

GÖKDERE — SAGDYNLYGYŇ MEKANY

Şu günler Gökdere jülgesindäki “Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri” çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde dynç alyş möwsüminiň üçünji tapgyry dowam edýär.

BAKJAÇYLARYŇ BAÝRAMÇYLYK BÄSLEŞIGI

Ýurdumyzda Türkmen gawunynyň güni mynasybetli «Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň ussat bakjaçysy» atly bäsleşigi geçirmek indi asylly däbe öwrüldi. Şirin-şeker nygmatyň şanyna şeýle bäsleşigiň geçirilmegi ýöne ýere däldir. Munuň özi sahawatly türkmen topragynyň behişdi nygmatlaryň—bakja ekinleriniň mekanydygy bilen berk baglanyşyklydyr.

KÖPÇÜLIKLEÝIN WELOSIPEDLI ÝÖRIŞ

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 15-nji iýunynda dikuçarda paýtagtymyzda we Ahal welaýatynda alnyp barylýan işleriň barşy bilen tanyşlygy mahalynda 28-nji iýulda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aşgabatda geçiriljek V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 günüň galýandygyny belläp, şol günüň ertesi, 29-njy iýulda ähli edara-kärhanalaryň ýolbaşçylaryna we işgärlerine welosipedlerde işe gelmegi teklip etdi.

SPORT BAÝRAMÇYLYGY

Ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 gün galmagy mynasybetli Ahal welaýatynda şatlyk-şowhunly dabaralar geçirildi. Bu ajaýyp senäniň şanyna Ahal welaýat häkimliginiň, welaýatyň sport baradaky komitetiniň hem-de welaýatyň iri jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagyndaky sport-sagaldyş ýörişi gadymy Ahal ýaýlasyndaky çäreleriň başyny başlady.

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň guramagynda Kaka şäherindäki Medeniýet öýüniň mejlisler zalynda okuw maslahaty geçirildi. Oňa etrabyň we şäheriň edara-kärhanalarynyň hem-de daýhan birleşikleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň başlyklary, gaznaçylary we işjeň agzalary gatnaşdylar.

КОГДА ЕСТЬ ДОБРЫЙ ПРИМЕР

В подразделениях предприятия «Дашогузтелеком» трудятся представители самой востребованной профессии в одной из ведущих отраслей экономики нашего государства.

AZIADA — 2017, ŞÖHRAT SAŇA!

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagyna 50 günüň galmagy mynasybetli Ahal welaýatynda hem dürli sport-sagaldyş, medeni çärelerine giň gerimde badalga berildi. Welaýatyň çägindäki çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezleridir meýdançalarynda guralýan köpçülikleýin sport çäreleri işjeňligi bilen tapawutlanyp, ýaş nesliň dynç alyş günleriniň many-mazmunyny artdyrýar.

GURAMAÇYLYK MESELELERINE GARALDY

Welaýat häkimliginiň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň welaýat komitetiniň III maslahaty boldy. Oňa TAP-nyň welaýat, etrap komitetleriniň ýolbaşçylarydyr jogapkär işgärleri, beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem-de myhmanlar gatnaşdy.

TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

Ýakynda Türkmenistany Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Dokma toplumynyň mejlisler zalynda «Arkadagyň ajap eýýamy» atly täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.

Belent sepgitlere tarap

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda il-ýurt bähbitli işler durmuşa geçirilýär. Milli ykdysadyýetimizi kuwwatlandyrmaga, ýurdumyzy senagatlaşdyrmaga gönükdirilen işler oňyn netijesini berýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.