2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

ÖKDELER ÝÜZE ÇYKARYLDY

Ýurdumyzda hereket edýän jemgyýetçilik guramalary raýatlaryň syýasy düşünjesini we işjeňligini ýokarlandyrmak, tutanýerli, döredijilikli zähmete höweslendirmek, amala aşyrylýan özgertmeleri ilatyň arasynda wagyz etmek boýunça maksada laýyk işleri alyp barýar.

DURMUŞ TÄMIZLIGI GORALMALYDYR!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatlaryny durmuşa geçirmek maksady bilen, «Tejenelektrikulgamy» kärhanasynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen şäher birleşmesiniň we kärhananyň kä

FUTZALÇY ZENANLARYŇ ÜSTÜNLIGI

Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň sport desgasynda zenanlaryň arasynda futzal boýunça geçirilen ýurdumyzyň çempionaty Ahal welaýatynyň toparynyň üstünligi bilen tamamlandy.

TEBIGATYŇ GÖZELLIGINE GOŞANT

Eziz Diýarymyzyň bagy-bossanlyga bürenmegine, daş-töweregimiziň tämiz we gözel bolmagyna goşant goşmak asylly işdir. Muňa oňat düşünýän Ak bugdaý etrabynyň zähmetkeşleri her hepdäniň şenbe güni geçirilýän ýowara höwes bilen köpçülikleýin gatnaşýarlar.

ÝYLYŇ IN OŇAT KÄRHANASY

Golaýda Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň binasynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi tarapyndan ýurdumyzyň welaýatlarynyň alyjylar jemgyýetleriniň, önümçilik kärhan

TÄSIRLI GEÇEN DUŞUŞYK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň atalyk aladasy bilen halkyň saglygyny goramakda, berkitmekde uly işler bitirilýär. Häzirkizaman enjamlary bilen abzallaşdyrylan döwrebap hassahanalarda näsaglara ýokary hilli lukmançylyk hyzmaty ýola goýulýar.

MILLI RAÝAT AWIASIÝASY ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan Watanymyzyň asuda asmanynyň howa ýollary ak uçarlaryň dost-doganlykly howa giňişliklerine öwrülip, çar tarapa ugur alýar.

HABARLAR

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Spartakiadanyň çäklerindäki ýaryşlar biziň etrabymyzda hem gyzgalaňly geçýär.

ZENANLARYŇ HÜNÄR USSATLYGY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde yglan eden «Bitin çörek — bitin rysgal» atly bäsleşigiň döwlet derejesindäki jemleýji tapgyrynda welaýatymyzdan gatnaşan zenanlar — Gökdepe etrabyn

HÜNÄR BÄSLEŞIGINIŇ JEMI JEMLENDI

Öňňin paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda «Ussat bagban» atly hünär bäsleşiginiň jemlenmegi mynasybetli dabara geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.