Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Welaýat birleşmeleri

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň jemleýji ýyly bilen agzybir türkmen halkymyz uly dabara hem şowhun bilen hoşlaşdy. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrap birleşmesi tarapyndan Garaşsyzlyk etrabynyň «Iki dogan» toý mekanynda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli şatlyk-şagalaňa beslenen çäre geçirildi.

ALKYŞYMYZ ÇÄKSIZDIR

Şanly wakalara baý bolan 2016-njy ýyl ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Paýtagtymyzda we şäherlerimizde täze ýaşaýyş jaýlarynyň, welaýatlarymyzda, etraplarymyzda döwrebap obalaryň, şäherçeleriň açylyp ulanylmaga berilmegi, Aşgabatda BMG-niň howandarlygynda Durnukly ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahatyň geçirilmegi, Aziýa Halkara demir ýolunyň Atamyrat — Ymamnazar — Akina böleginiň açylmagy, Daşoguz şäheriniň GDA-nyň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi we beýleki şanly wakalar ýurdumyzyň dünýä ýüzündäki abraýyny ýene-de bir mertebe belende göterdi.

ÝAŞLARYŇ AHLAK KEŞBI

Ruhy-ahlak terbiýäniň özünde birgiden  meseleleri jemläýänligi sebäpli onuň mazmunynyň çygryny kesgitlemek şeýle bir ýeňil bolmasa-da, ony aýdyňlaşdyrmaga synanyşyk etmek welin möhümdir.

ÝAGŞY ARZUWLARYŇ BAÝRAMY

Ýakynda ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Birata etrap Geňeşiniň we etrap bilim bölüminiň bilelikde guramagynda, Täze ýyl baýramy mynasybetli aýdym-sazly dabara boldy. Etrabyň mekdepleriniň, çagalar baglarynyň körpeleriniň gatnaşmagynda geçirilen bu dabarada ýaňlanan aýdym-sazlarda ösüşleriň täze belentliklerini nazarlaýan mähriban Diýarymyzyň waspy ýetirildi.

FUTBOL BÄSLEŞIGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, milli Liderimiziň yzygiderli tagallalary netijesinde, bedenterbiýe we sporty ösdürmek babatda alnyp barylýan giň gerimli işler toplumlaýyn häsiýete eýe bolýar. Munuň özi ýerlerde yzygiderli çäreler bilen has-da işjeňleşdirilýär.

BERKARAR DIÝARA TÄZE ÝYL GELDI

Täze ýyl baýramynyň şanyna Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň guramagynda «Nurlandyryp älemi, şatlandyryp ilimi» diýen at bilen geçirilen baýramçylyk dabarasy ýatda galyjy pursatlara baý boldy.

GYZGALAŇLY SPORT ÝARYŞY

Üstümizdäki 2017-nji ýylda Türkmenistanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary geçiriler. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen şäher birleşmesi hem şäheriň sport türgenleri bilen Aziada — 2017-ni mynasyp garşylamak boýunça çäreleri yzygiderli guraýar.

TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda etrabymyzda gurlup ulanylmaga berlen, ýylda 40 müň tonna tohumlyk pagtanyň çigidini arassalamaga niýetlenen täze döwrebap kärhananyň mejlisler zalynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Sakarçäge etrap birleşmesiniň guramagynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

FUTZAL BOÝUNÇA ÝARYŞ

Üstümizdäki 2017-nji ýylda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramaçylykly geçirmäge uly taýýarlyk görülýär. Ýakynda Aziada — 2017-niň oýunlar maksatnamasyna girýän sport görnüşlerini wagyz etmek, ildeşlerimiziň sport janköýerligini ýokarlandyrmak maksady bilen, Görogly etrabyndaky 1-nji sport mekdebinde Görogly etrap sport komiteti bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Görogly etrap birleşmesiniň bilelikde guramagynda sportuň futzal görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

ARÇA BAÝRAMY GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly bolan 2016-njy ýyl üstünlikli, rysgal-döwletli ýyl bolup jemlendi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.