2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

SELEŇ SÄHRANYŇ MELHEMI

Ol özüniň bütin ömrüni Şyhmansur ýaýlasynda geçirdi. Köp ýyllap Sakarçäge etrabynyň «Sakarçäge — Hutor» diýlip atlandyrylýan ýaýla obasyndaky mekdebiň müdiri bolup işledi. Soňra bolsa düýedarçylyk hojalygyna birnäçe ýyllap ýolbaşçylyk etdi.

NUSGALYK ÖMÜR ÝOLUNY YZARLAP

Ýakynda «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň güýz paslynyň ajaýyp güni dag-dereli, çeşme-çaýly Sumbar jülgesi toý lybasyny geýindi.

HALAL IŞLE — HAÝYR TAP

Ýakynda Tejen etrap we şäher häkimliginiň, etrabyň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de hukuk goraýjy edaralaryň bilelikde gurnamagynda, Tejen şäher medeniýet öýünde, korrupsiýa we parahorlyga garşy göreşi güýçlendirmek maksady bilen, «Halal işle

HALK MASLAHATY — BEÝIK IŞLERIŇ BINÝADY

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ata Watanymyz ýokary ösüşlere eýe bolýar.

ENE WASPYNYŇ JOŞGUNY

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň ýakymly wakalary many-mazmuna baýlygy bilen özüne çekýär. Bu ýylda hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň halkymуza gowuşmagy her bir adam üçin gymmatly sowgat boldy.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda halkymyzyň her bir güni toý-baýramlara, şanly wakalara ulaşýar.

PARAHATÇYLYK ÝOLY BILEN ÖSÜŞLERE TARAP

Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyz gününi sanap ӧsýär, ӧzgerýär, ykdysady taýdan kuwwatlanýar. Milli ykdysadyýetiniň ӧsüş depgini boýunça Türkmenistan häzirki wagtda sebit dӧwletleriniň arasynda ilkinji omnlaryň birini eýeleýär.

HOŞ HABAR

Ruhubelent etrabynyň «Aşyk Aýdyň» daýhan birleşiginiň pagtaçy kärendeçileri Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda welaýatymyzda ilkinji bolup dӧwlete «ak altyn» satmagyň şertnamalaýyn tabşyrygyny üstünlikli berjaý etdiler.

ŞÖHRATLY TARYHYMYZYŇ ÇEPER BEÝANY

TDP-nyň Mary etrap komitetiň, TAP-nyň etrap komiteti, etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalary bilelikde etrabyň Peşanaly şäherçesindäki medeniýet öýünde Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylymyzda bolup geçen şanly wakalara bagyşlanan maslahat geçirdi.

TÄZELIKLER

TEJEN.

Страницы




You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.