2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Welaýat birleşmeleri

ARZUWYM HASYL BOLDY

Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan kemal tapan häzirki ajaýyp bagtyýarlyk döwründe güneşli Diýarymyzyň merdana, zähmetsöýer babadaýhanlarynyň döwletimiz tarapyndan uly alada we goldaw bilen gurşalandygyny aýratyn belläsim gelýär.

ŞOWHUNLY ÝARYŞLAR

Bedenterbiýäniň we sportuň adam saglygyna peýdasy uly. Bu ugurda döwlet Baştutanymyzyň hut özi bize görelde görkezýär.

DABARA GEÇIRILDI

Ýakynda Tejen etrabynyň Agalaň oba medeniýet öýünde «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

GÖWNEJAÝ IDEG EDILÝÄR

Tagtabazar etrabynyň öňdebaryjy hojalyklarynyň biri hem tejribeli oba hojalyk işgäri Aşyr Bekiýewiň ýolbaşçylyk edýän «Ýaşlyk» daýhan birleşigidir. Guramaçy ýolbaşçynyň başda durmagynda hojalygyň ekerançylary «ak altynyň», guşgursak bugdaýyň bol hasylly bolmagyny gazanýarlar.

GAZÇYLAR GEZELENÇDE

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda milli mirasymyzy öwrenmek, şan-şöhrata beslenen geçmişimizi dünýä ýaýmak, ruhy gymmatlyklarymyzy wagyz-nesihat etmek möhüm meseleligine galýar.

KITAPHANADAKY DUŞUŞYK

Ak bugdaý etrabyndaky takyk we iňlis dili derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 27-nji orta mekdebiň kitaphanasynda geçirilen duşuşyk «Kitap — gymmatly hazyna» diýlip atlandyryldy.

USSATLAR SAÝLANDYLAR

Mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda alnyp barylýan işler «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly täze rowaçlyklar bilen başlandy.

TÄSIRLI GEÇEN OKUW MASLAHATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maksatlary myrat tapýan halkymyzyň her bir tutumly işleri rowaçlyklara beslenýär.

ÇEPER IŞLERIŇ DABARALARDAKY BEÝANY

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen yglan eden «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşiginiň golaýda welaýat tapgyry geçirildi.

BAGTYÝAR ZENANLARYŇ ÝEŇŞI

Wekilbazar etrap medeniýet öýünde etrap zenanlar geňeşiniň guramagynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň ýylyň başyna yglan eden «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi. Oňa eli çeper gelin-gyzlar gatnaşdylar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.