Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Welaýat birleşmeleri

BUÝSANÇ BILEN BAKY PARLA BAÝDAGYM

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylyny dabaralandyrmak hem-de Dӧwlet baýdagynyň baýramyny dӧwre mynasyp derejede şӧhratlandyrmak maksady bilen, golaýda Daşogzuň lukmançylyk orta hünär okuw mekdebinde «Parla, ýaşyl Baýdagym!» ady bilen aýdym-sazly dabara geçirildi.

RӦWŞEN GELJEGE ВADALGA

Her gün merkeziň bosagasyndan ätläp, täze doglan bäbek sesini eşideniňde kalbyňy egsilmez şatlyk duýgusy gurşap alýar. Çünki, bu näzijek owaz şeýle bagtyýar günleri arzuwlan peder nesliniň dowamat-dowamdygynyň, halkymyzyň asuda asmanyň astynda ünji-aladasyz ýaşaýandygynyň, işleýändiginiň, gurýandygynyň, dӧredýändiginiň buşlukçysydyr.

MIZEMEZLIGIŇ NYŞANY

Baýdagymyz döwletimiziň özbaşdaklygyny, agzybirligini, Bitaraplygyny alamatlandyrýan resmi nyşandyr. Ol türkmenistanlylaryň guwanjy hem buýsanjydyr, halkyň azatlygynyň, erkinliginiň kepilidir.

TARYPY DILLERDE DESSAN BAÝDAGYM

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe eziz Watanymyz durmuşyň dürli ugurlary boýunça ӧsýär-ӧzgerýär. Agzybir halkymyzyň abadan, eşretli ýaşaýyş-durmuşyny üpjün etmek maksadynda amala aşyrylýan belent tutumlaryň gӧzbaşynda Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bar.

Il-günümiz, gӧzüňiz aýdyň:

Her günümiz toý-baýrama, aýdym-saza beslenýär,

Ýurda şa saýlananda iň gowusy islenýär,

Bu gün biziň ýüreklermiz ine, şeýle seslenýär:

 -Serimiz baky buýsançly, gӧwünlermiz hoş boldy,

TÄZE WEZIPELERE BAGYŞLANDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň mejlisler eýwanynda medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalary işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşiniň hem-de dokma, energetika, awtoulaglar we ýol hojalygy pudaklarynyň KA-nyň Daşoguz şäher ilkinji guramala­ry bilen bilelikde guramagynda «Berkarar dӧwletiň bagtyýarlyk dӧwründe kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň tutýan orny we olaryň işini kämilleşdirmek» ady bilen okuw maslahaty geçirildi.

MASLAHAT GEÇIRILDI

Ýakynda, Türkmenistanyň Kär­deşler arkalaşyklarynyň wela­ýat birleşmesiniň mejlisler eýwanynda saglygy goraýyş we agrosenagat işgärleriniň KA-nyň Daşoguz şäher geňeşleriniň bilelikde guramagynda hem olaryň düzümine girýän ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň, işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda «Ӧzgerişli ak ýollaryň rӧwşeni» atly dabaraly maslahat geçirildi.

HALK YNAMY MUKADDES

Gahryman Arkadagymyzyň açyklyk hem-de giňden ýaýbaňlanýan milli demokratiýamyz esasynda geçirilen saýlawlarda ýeňiş gazanyp, ählihalk tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentligine täze mӧhlete saýlanmagy Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylyny bezeýän, halk sӧýgüsine, ýürek buýsanjyna beslenen şanly wakalaryň seresi boldy.

PEDERLERIŇ ÝÖRELGESINE EÝERIP

Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň  kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi 2017-nji ýylyň meýilnamasyna  laýyklykda fewral aýynyň 1-4-i aralygynda Lebap welaýatynda iş saparynda boldy.

HYZMATYŇ GERIMI GIŇELÝÄR

Şu günler welaýatymyzyň beýleki ýerlerinde bolşy ýaly, biziň etrabymyzyň aragatnaşyk ulgamynda hem giň mӧçberli ӧzgertmeler amala aşyrylýar. Etrabymyz welaýatymyzda giň ýaýrawly, kӧp ilatly etraplaryň biri.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.