2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Welaýat birleşmeleri

DÜNÝÄNIŇ GÖRKI – ENE

Gahryman Prezidentimiziň ýiti zehininiň, jöwher paýhasynyň miweleri bolan ajaýyp edebi-çeper we ylmy eserleri, dürli möhüm mowzuklar dogrusyndaky meşhur kitaplary baý many-mazmuna, ýokary çeperçilik ussatlygyna eýedir.

YKDYSADY ÖSÜŞLERE BADALGA

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň, beýleki iri halkara guramalarynyň mejlislerinde hormatly Prezidentimiz tarapyndan öňe sürülýän umumadamzat ähmiýetli başlangyçlar häzirki zamanyň möhüm taslamalarynyň çözgüdine gönükdirilendir.

IL-ÝURT BÄHBIDINI NAZARLAP

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisine ýokary derejede we guramaçylykly taýýarlyk görülýär.

ÝEKEGOWAK

Tagtabazar etrabynyň çäginde, etrap merkezinden 2.4 kilometr günbatar demirgazykda 150 metr beýik, kert baýryň ýüzünde ençeme asyrlaryň şaýady bolan Ýekegowak ýadygärligi ýerleşýär. Birnäçe ýadygärlikler bilen birlikde bu ýadygärlik hem döwlet tarapyndan “Gadymy Merw” döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň hasabyna alyndy.

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENÝÄR

Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini ýokary derejede geçirmek barada hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alnyp, bu babatda «Türkmengaz» Döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň kärdeşler arkalaşygy guramasy degerli işleri geçirýär.

ÖŇDEBARYJY HOJALYKDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň berýän goldawlary netijesinde etrabymyzyň edermen daýhanlary bereketli topraga yhlaslaryny, gujur-gaýratlaryny siňdirip, tutanýerli zähmet çekýärler hem-de ýylyň-ýylyna oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl kemala getirýärler.

ÖNÜMÇILIGIŇ DEPGINI ÝOKARLANÝAR

Daşoguz  şäherindäki  «Serdar» pagta egriji fabrigi Garaşsyzlyk ýyllarynda ilkinji gurlan pagta egriji kärhanalaryň biri bolmak bilen, ýur­dumyzyň dokma senagatynda mynasyp orny eýeleýär.

Wagyz-nesihat çäresi

Hormatly Prezidentimiz mukaddeslige bagyşlanan “Enä tagzym -mukaddeslige tagzym” atly täze kitabyny halkymyza peşgeş berdi. Bu ajaýyp eseriň her bir bölümi barada halk köpçüliginiň, esasan hem, ýaşlaryň gatnaşmaklarynda wagyz-nesihat çärelerini geçirmek ýurdumyzda dowam edýär.

KALBA YLHAM BOLAN KITAP

Mähriban Arkadagymyzyň her bir eseri halkymyz üçin gymmatly kitap bolmak bilen, kalplaryň töründen orun alýar. Hormatly Prezidentimiziň çuň zehininden dörän «Enä tagzym-mukaddeslige tagzym» kitabynyň elimize gowuşmagy hem şatlygymyzy artdyrdy.

DÜÝELI TÜRKMENIŇ DERTLI BOLŞUNA MEN HAÝRAN

2017-nji ýylyň tomsunda halk hakydasyndaky aýtgylary, rowaýatdyr tymsallary ýygnap ýören «Nesil» gazetiniň bölüm müdiri, zehinli žurnalist Rahmet Gylyjow bilen duşuşmak nesip edipdi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.