2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Mary welaýat birleşmesi

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI

Elwan güllere beslenip gelýän baharda toýlanylýan Halkara zenanlar baýramyna bagyşlanyp geçirilýän aýdym-sazly dabaralar dünýäniň durky, zeminiň görki zenanlarymyza şatlyk eçilýär.

BAÝRAGYŇYZ, BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN MÄHRIBAN ZENANLAR

II içinde «Zenan begense, Zemin begenýär» diýen jümle bar, Bahar paslynda ilkinji toýlanýan baýram — 8-nji Mart — Halkara zenanlar güni mynasybetli Marynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatryna ýygnanan gyz-gelinleriň, mährem eneleriň, talyp ýaşlaryň ýüzünde-ýüreginde älem şatl

«ÝYLYŇ MUGALLYMY — 2019» BÄSLEŞIGINIŇ ETRAP TAPGYRY GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň ýadawsyz tagallasy bilen, ýurdumyzda bilim ulgamyny özgertmäge döwlet derejesinde uly üns berilýär.

GYZ GYLYGY

Pederlerimiz janyndan eý görýän bedew atlarynyň tarypyny ýetirjek bolsalar «Gyz gylykly» sözüni hem getirýärler. Eýsem, gyz gylygy näme? Ol nähili bolmaly?

Gelin-gyzlary bezeýän gylyk-häsiýetler şular bolsa gerek:

GOŞANDYMYZA BUÝSANÝARYS

Etrabymyzyň ekerançylary bugdaý, pagta öndürmekde oňat netijelere eýe bolşy ýaly, gant şugundyryny öndürmekde hem ýokary görkezijiler gazandylar. Şugundyrçy kärendeçiler şertnamalaýyn borçnamalaryny 140 göterime golaý ýerine ýetirdiler.

ÖÝ BIKELERINE MASLAHAT

Ütügiň aşagy hapalanan bolsa, sirkä batyrylan pagta bölegi bilen aýyrmak maslahat berilýär. Sirkä batyrylan esgi bilen gap­gaçlary ýuwsaňyz, olaryň ýalpyldysy artar.

AÝDYŇ GELJEGIMIZE TARAP ÝOLDA

Bilşimiz ýaly, türkmen halky Gahryman Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýyly bolan geçen ýyly belent sepgitler, şanly wakalar bilen jemledi.

RUHUBELENTLIK BILEN

TKA-nyň welaýat birleşmesiniň mejlisler zalynda okuw-maslahat geçirildi.

“BAGT ÖÝÜNDÄKI” DABARA

Durmuşy ala-ýaz edýän bahar paslynda 8-nji Mart-Halkara zenanlar baýramy owadan ýazly ülkämizde şatlyk-şowhunly bellenilýär.

BAÝRAM GELDI BAHAR GÜLLERI BILEN

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Baýramaly şäher bölüminiň we TKA-nyň şäher birleşmesiniň bilelikde gurnamaklarynda şäheriň «Bagtyýar türkmen» toý mekanynda Halkara zenanlar güni mynasybetli çäre geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.