2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Mary welaýat birleşmesi

MILLI DEMOKRATIK ÝÖRELGELER ESASYNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesi esasynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde sazlaşykly alnyp barylýan giň gerimli işleriň ählisi agzybir halkymyzyň bähbidine we olaryň bagtyýar, bol

Malym — janym

Ýakynda biz Tagtabazar etrabynyň «Maldar» maldarçylyk hojalygynda bolduk. Maldarlar gyş paslyny taýýarlykly geçirdiler. Geçen ýylyň ýazynda taýýarlanan iri baldakly otlaryň we dürli görnüşlerdäki samanlaryň küde bedeleri mallaryň gyşdan dok çykarylmagyna mümkinçilik berdi.

ÇAR TARAPA UZAÝAN ÝOLLAR

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen eziz Watanymyzda dünýä ähmiýetli işler yzygiderli amala aşyrylýar. Dünýä halklarynyň bähbidini nazarlaýan iri halkara taslamalar durmuşa ornaşdyrylýar.

BAÝLYGY EGSILMEÝÄN HAZYNA

Gahryman Arkadagymyzyň nygtaýşy ýaly, ylymly-bilimli, giň gözýetimli, ahlak taýdan arassa, ynsanperwer ýaşlary taýýarlamak we terbiýelemek halkymyzyň bagtyýar zamanada ýaşamagynyň esasy çeşmesidir.

ÝAGŞYLYK ETDE DERÝA AT...

Ýagşylyk ynsan ömrüne nur bolup çaýylýar. Ýagşylyk eden soň ony derýa atan ýaly ýadyňdan çykarmaly. Ata-babalarymyzyň aýtmaklaryna görä ýagşylygyň üçinem, ýamanlygyň üçinem hakyňy şu dünýäde bererler. Goý, ynsan ömürlerini ýagşylyklar bezesin!

YKJAM TAÝÝARLYK

         Gahryman Prezidentimiziň Karary bilen «Türkmenistan—Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylan 2018-nji ýylyň möhüm syýasy-jemgyýetçilik wakasy golaý gelýär.

ÄLEME ÝAŇ SALAN WAKALAR

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda ösüşleriň täze belentliklerine çykyp  bedew bady bilen okgunly öňe barýar.

HALKARA HYZMATDAŞLYGYŇ KUWWATLY KÖPRÜSI

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 23-nji fewralynda dünýä ýaň salan taryhy wakalar bolup geçdi: hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, Türkmenistan OwganystanPakistanHindistan ha

BAGTA ELTÝÄN ÝOLLAR

SerhetabatTurgundy demir ýoly bilen ilkinji otlynyň türkmen topragyndan dabaraly ýagdaýda ugradylyp, owgan topragynda uly şatlyk we mähir bilen garşylanylyşyna bütin ýurdumyz telewideniýe arkaly tomaşa edendir.

USSAT HALYPA

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň tejribeli mugallymy Baýmyrat Gurdow özüniň manyly ömrüniň kyrk bäş ýyldan gowragyny ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň binýatlyk sütüni bolan nebitgaz ulgamynyň dürli edara-kärhanalarynda zähmet çekmeklige b

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.