2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Mary welaýat birleşmesi

KÄRENDEÇILERIŇ ÜSTÜNLIGI

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda gallaçy kärendeçilerimiz şertnamalaýyn borçnamalaryny amal edip başladylar. Tagtabazar etrabynyň kärendeçileri ak bugdaý ýygnap, döwlet harmanyna tabşyrýarlar.

SERÇE ÝÜREGI

Mundan 20 ýyldan gowrak öň Wekilbazar etrabynyň 20-nji orta mekdebinde welaýat çäginde mugallymlaryň usuly-amaly okuw maslahaty geçirilipdi.

TAGTABAZARLYLARYŇ ZÄHMET ÝEŇŞI

Döwletimiziň ykdysadyýetiniň möhüm pudagy bolan gallaçylygy ösdürmek meselesi ýurdumyzda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

GURAMAÇYLYKLY GEÇEN MEDIA-FORUM

Sportberk bedenlilik, sportsaglyk, sportabadançylyk. Sportsungat ýaly özboluşly öwüşginli nurana dünýä. Ol hem özboluşly sungat.

BAGTLY ÇAGALARYŇ GÜLKÜLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesliň ruhy we beden taýdan sagdyn ösüp-ulalmagy, dünýä derejesinde bilim almagy hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

SPORTA BAGYŞLANDY

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýip atlandyrylan üstümizdäki ýylyň 9-njy iýunynda Mary welaýatynyň merkezi şäherinde «AmulHazar 2018» atly halkara awtorallisi, welosiped we ylgaw ýaryşlary» atly me

ÜSTÜNLIKLER ÝAR BOLSUN!

Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimizde şu günki günde mekdeplerde mekdep uçurymlarynyň gutardyş synaglary dowam edýär. Mekdep howlusyndan gadam basan okuwçylar bu günki günde gutardyş synaglaryny üstünlikli tabşyrýarlar.

MAKSAT-HALKYŇ EŞRETI

Öňňin Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Söýünaly geňeşliginiň çäginde suw arassalaýjy desganyň ulanmaga berilmegi ýurdumyzyň günorta sebitinde ýaşaýan bagtyýar ildeşlerimizi begendirdi.

SPORT WE RUHUBELENTLIK

Golaýda hormatly Prezidentimiz Olimpiýa şäherçesiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa ýokary okuw we sport mekdepleriniň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri we beýlekiler gatnaşdylar.

ÇÄJIŇIZE BEREKET, EDERMEN DAÝHANLAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe däp bolup gelşi ýaly, hormatly Prezidentimiz ýakynda göni aragatnaşyk arkaly geçiren wideoşekilli iş maslahatynda iýun aýynyň 6-ynda ýurdumyzyň Ahal.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.