2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Mary welaýat birleşmesi

ŞATLYK-ŞOWHUN BILEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda baýramçylyklar, däp-dessurlarymyzyň milliligine şuglasyny çaýyp, şatlyk-şowhuna beslenip geçirilýär. Türkmeniň gadymy baýramlarynyň biri hem Gurban baýramydyr.

ASYLLY DÄPLERE EÝERILÝÄR

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisi 2018-nji ýylyň 24 — 25-nji sentýabrynda Merkezi Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabatda geçiriler.

GARAŞSYZLYK ÝOLY BILEN

Haýran galdyryjy çalt depginler bilen ösýän häzirki zaman dünýäsinde Garaşsyz ýurt hökmünde özüňe mynasyp orun tapmagyň wajyp wezipeleriň biridigini syýasatşynaslar belleýärler. Eýsem orun tapmagyň ölçegi nämelerde? Şol ölçeg köpdürlüdir we köptaraplydyr.

HALK MASLAHATYNA TAÝÝARLYK

Ýurdumyzyň taryhy senenamasyna ýazyljak möhüm syýasy wakalaryň biri bolan 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabat şäherinde geçiriljek Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisine taýýarlyk işleri Türkmengala etrabynda hem giň gerim bilen ýaýbaňlanýar.

GYZYKLY FUTBOL ÝARYŞY

Ata Watanymyzda mähriban Arkadagymyzyň tagallasy bilen milli sportumyzda guwançly ösüşler, öňegidişlikler gazanylýar. Türkmen türgenleri sportuň dürli görnüşlerinden tälim alyp ýurt möçberinde guralýan we halkara ýaryşlarynda ýeňişlere eýe bolýarlar.

IDEG GÜÝÇLENÝÄR

«Ýeri güýz sür, güýz sürmeseň ýüz sür»  diýen parasatly nakyla eýerip işleýän ýer eýesiniň azaby ýerine-de düşýär. Ynha, şeýle ýer eýeleri bolan ekerançylar Tagtabazar etrabynyň daýhan birleşiklerinde hem bar.

YKDYSADY ÖSÜŞLERE BADALGA

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň, beýleki iri halkara guramalarynyň mejlislerinde hormatly Prezidentimiz tarapyndan öňe sürülýän umumadamzat ähmiýetli başlangyçlar häzirki zamanyň möhüm taslamalarynyň çözgüdine gönükdirilendir.

TÄZE OKUW ÝYLYNA TAÝÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda güneşli Diýarymyzyň bitim ulgamynda durmuşa geçirilýän özgertmeler we ösüşler sanardan köpdür.

IL-ÝURT BÄHBIDINI NAZARLAP

Ýurdumyzda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisine ýokary derejede we guramaçylykly taýýarlyk görülýär.

ÝEKEGOWAK

Tagtabazar etrabynyň çäginde, etrap merkezinden 2.4 kilometr günbatar demirgazykda 150 metr beýik, kert baýryň ýüzünde ençeme asyrlaryň şaýady bolan Ýekegowak ýadygärligi ýerleşýär. Birnäçe ýadygärlikler bilen birlikde bu ýadygärlik hem döwlet tarapyndan “Gadymy Merw” döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň hasabyna alyndy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.