2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Mary welaýat birleşmesi

TÄSIRLI GEÇEN DUŞUŞYK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň atalyk aladasy bilen halkyň saglygyny goramakda, berkitmekde uly işler bitirilýär. Häzirkizaman enjamlary bilen abzallaşdyrylan döwrebap hassahanalarda näsaglara ýokary hilli lukmançylyk hyzmaty ýola goýulýar.

DURNUKLY ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ýolöten etrap birleşmesiniň we etrabyň beýleki iri jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda, etrabyň medeniýet öýüniň mejlisler zalynda edara-kärhanalaryň öňdebaryjy işgärleriniň gatnaşmaklarynda wagyz-nesih

MYHMANSÖÝERLIGIŇ ASYLLY NUSGASY

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu ýylyň sentýabr aýynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda geçirilen.

ÝURDUŇ RYSGAL-BEREKEDI

Daýhanlarymyzyň çekýän tutanýerli zähmetine sarpa goýulýan ajap döwrümizde oba hojalykçylarymyz güýz-gyş meýdan işlerini agrotehnikanyň talabyna laýyk alyp barýarlar. Muny güýzlük bugdaýa edilýän ideg işleriniň ýokary hili hem aýan edýär.

RUHY BAÝLYGYMYZ

Golaýda etrap medeniýet merkeziniň ýygnaklar zalynda döwlet Baştutanymyzyň «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly hem-de «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly 2-nji kitaplary bilen tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

ENERGETIKA PUDAGYNYŇ BATLY GADAMLARY

Gahryman Arkadagymyzyň öz halkyna peşgeş beren Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly uly zähmet ýeňişlerine, taryhy wakalara beslenip jemlenmäge barýar.

DOST DOGANLYK ÝOLY

Arkadag Prezidentimiziň neşir edilip, halk köpçüligine gowuşýan gyzyldan gymmatly kitaplary uly gyzyklanma döredýär. Il-günümiziň guwanjyna guwanç goşýar. Sebäbi bu gymmatly eserleriň nesil terbiýesindäki ähmiýeti örän uludyr.

ŞANLY SENÄNIŇ BUÝSANJY

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň ýene bir buýsançly senesi — Halkara Bitaraplyk gününiň uly toýy ýetip gelýär. Bu şanly sene türkmen halkynyň parahat, asuda, abadan durmuşynyň baýramydyr.

MILLETIŇ KÄBESI – NUSGALYK ENE

Halkymyz ähli döwürlerde-de öý-ojagynyň eýesi zenanlaryň mertebesine, şahsyýet gymmatlygyna hormat-sarpaly bolupdyr.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.