2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Lebap welaýat birleşmesi

EŞRETLI ÝAŞAÝŞYŇ KEPILI

Bag ekmek halkymyzyň milli aýratynlyklarynyň biri hökmünde görülýär. Sebäbi gadymy döwürlerden bäri halkymyzyň bu ajaýyp sypatynyň ýitmän gelýändigini görmek bolýar.

TÄZE MEKDEBIŇ AÇYLYŞ DABARASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Diýarymyzyň ajaýyp, gözel görküne görk goşýan dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň we tehnikanyň iň täze gazanan kämil tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan bilim-terbiýeçi

ÝARYŞLY IŞ – ÝEŇIŞLI IŞ

Etrabymyzyň  hojalyklarynda tutanýerli zähmet çekýän pagtaçy kärendeçilerimiz, ýüwrük elli   ýygymçylarymyz, kombaýynçylarymyz her ýyl özara bäsleşip işlemek bilen, ýokary netijeleri gazanmagyň hötdesinden gelýärler.

TÄZE OKUW ÝYLY BOSAGADA

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, ösüp gelýän ýaş nesillerimiz üçin ýurdumyzyň ähti sebitlerinde, oba-şäherlerinde häzirki zaman talaplarynyň derejesinde gurlan we enjamlaşdyrylan ýokary amatlykly bilim-terbiýeçilik edaralary: orta mekdepler, mekdebe

ZENAN SARPASY BELENTDIR

Türkmen halkynyň zenanlara hormat goýmak, olaryň mertebesini beýgeltmek bilen baglanyşykly asylly ýörelgeleri öz gözbaşyny has irki döwürlerden alyp gaýdýar.

ENELER — SÖÝGINIŇ NUSGASY

Hiç wagt, hiç kimiň öňünde egilmeýän baş enäniň öňünde egilýändir. Enä baş egmek bolsa mukaddeslige, çäksiz keramata tagzym etmekdir. Keramatly enelerimizi hormatlap, sarpalap, olara sygynmak durmuşda her bir ynsanyň esasy borjudyr.

MÄHRIBAN ENELER HORMAT-SARPA EÝEDIR

Şahyrlaryň biri şeýle belleýär: «Hiç wagt, hiç kimiň öňünde egilmeýän baş hem enäniň öňünde egilýändir». Enä baş egmek mukaddeslige tagzym etmekdir. Keramatly enelerimizi hormatlap, sarpalap, olara sygynmakdyr.

USULY KÖMEK BERILÝÄR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň öňünde işgärleriň kanuny hukuklaryny goramak, zähmet şertlerini üpjün etmek, dynç alşyny guramak, önümçilikde tehniki howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilişini gazanmak we başga-da birnäçe wajyp wezipeler durýar.

NUSGALYK GÖRELDÄ EÝERIP

Hormatly Prezidentimiz raýatlarymyzyň saglygyny goramak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak işine uly ähmiýet berip, ony döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

HALALLYK BAGTYŇ BINÝADY

Türkmenabat şäherinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda geçirilen wagyz-nesihat çäresi „Halal durmuş – bagtyň binýady“ diýlip atlandyryldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.