2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Lebap welaýat birleşmesi

Il-günüň buýsanjyna öwrüldi

Gahryman Arkadagymyzyň gadymynyň Lebap topragyna düşmegi mynasybetli, bu ýerde bolup geçen şanly wakalar döwletli-döwrana ýeten merdana halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyrdy.

 

Dokmaçy zenanlaryň bäsleşigi

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy netijesinde ata-babalarymyzdan miras galan däp-dessurlarymyza, edim-gylymlarymyza, urp-adatlarymyza uly hormat goýulýar, sarpalanylýar. Munuň şeýledigine gelin-gyzlaryň arasynda geçirilýän bäsleşikler hem aýdyň güwä geçýär.

Taryhy ýyla bagyşlanan çäre

Gahryman Arkadagymyzyň ajaýyp zamanasynyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda okuwçy ýaşlaryň ýurdumyzyň taryhyny öwrenmeklerine giň mümkinçilikler döredilýär.

TÄZELIKLER

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Farap etrap geňeşiniň guramagynda Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýyly mynasybetli bilim işgärleriniň gatnaşmaklarynda etrabyň taryhy ýadygärliklerine gezelenç guraldy.

Ýaşlary sporta çekýäris

        Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ösüp gelýän ýaş nesillerini sagdyn durmuş ýörelgesine gönükdirmek ugrunda köp işleri amala aşyrýar. Ýaşlarymyz  üçin döwrebap, häzirkizaman enjamlary bilen üpjün edilen sport desgalary,mekdepleri gurlup, halkyň hyzmatyna berilýär.

OBASENAGAT TOPLUMYNYŇ ŞU GÜNLERDÄKI ALADALARY

Hormatly Prezidentimiz obasenagat toplumyny ösdürmek barada uly işleri durmuşa geçirýär. Häzirki wagtda biziň Lebap welaýatymyzda hem obasenagat toplumyna degişli kärhanalaryň birnäçesi halka hyzmat edýär.

AJAÝYP IŞLER

Gahryman Arkadagymyzyň adalatly, ynsanperwer we parahatçylyk söýüjilikli döwlet syýasatynyň barha dabaralanmagy netijesinde, ýurdumyzyň gazanýan ajaýyp üstünlikleri, il-günümiziň eýe bolýan eşretli durmuşy merdana halkymyzyň ýürek buýsanjyny joşduryp, ruhuny galkynd

Döwrümize bezeg berýän ösüşler

           Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň öüregi ýylynda ýurdumyzyň dazanýan şanly ösüşleri halkymyzyň ýüregini joşduryp, täzeden-täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

Milli mirasymyz sarpalanýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde dokma pudagy bedew bady bilen uly ösüşlere beslenýär.

Halal zähmeti bilen adygan

            Ata-babalarymyzyň kerem-keramat saýyp, mukaddeslik derejesinde gören bu topragy hakykatdan hem gudratly. Onuň şeýledigine türkmen topragynyň päk zähmete eçilýän ak bugdaýy, ak pagtasy, datly miweleri, gök we bakja önümleri doly güwä geçýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.