2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Lebap welaýat birleşmesi

ÖWÜT-ÜNDEW DUŞUŞYGY

Ýakynda Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Sakar şäherçesinde ýerleşýän Medeniýet merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap birleşmesiniň we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň guramagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

HEMIŞE SERESAPLYLYK GEREK

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Hojambaz etrap Geňeşi bilim işgärleriniň arasynda dürli mazmunly çäreleri yzygider gurap durýar. Şeýle çäreleriň biri etrapdaky 25-nji orta mekdepde geçirildi.

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDY

Ýakynda Kerki etrap bilim bölüminde, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Kerki etrap Geňeşiniň guramagynda, «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylyna bagyşlanyp, bilim işgärleriniň arasynda etrap birinjiligini almak ugrunda küşt, şaşka boýunça ýaryş geçi

AMUL GALASYNA GEZELENÇ

Hormatly Prezidentimiziň «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ajaýyp kitaby bilen adybir ýylda erkana Watanymyzyň, keremli topragymyzyň gadymy hem baý taryhyna üns has-da artdy.

ERKANA ÝAŇLANÝAR ÇAGA GÜLKÜSI

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndaky orta mekdepleriň okuwçylarynyň uly topary tomusky dynç alyş möwsümini eziz, Diýarymyzyň gözel ýerlerinde, tebigatyň salkyn saýaly ajaýyp künjeklerinde, Awazanyň we Gökderäniň goýnundaky merkezlerde şadyýan geçirýärler.

BAGTA BARÝAN WATANYM!

Hormatly Prezidentimiziň kaşaň binalardyr desgalary, ýollary gurmak, ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, halkymyzyň ýaşaýyş medeniýetini ösdürmek, medeni mirasymyzy baýlaşdyrmak ugrunda alyp barýan beýik işleri barha rowaçlanýar.

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

Hormatly Prezidentimiziň tutýan uly tutumlary, başlangyçlary ýurdumyzda, dünýäniň çar künjünde gyzgyn goldaw tapýar. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen durmuşa geçirilýän işler halkymyzy diýseň buýsandyrýar.

ÝATDAN ÇYKMAJAK PURSATLAR

Tomusky dynç alyş möwsümi çagalaryň durmuşynda ýatdan çykmajak ajaýyp döwürdir. Hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryna laýyklykda, Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümini ýokary derejede geçirmek üçin köp işler amala aşyrylýar.

BAGBANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda tebigaty goramak babatda alnyp barylýan işleri wagyz etmek, ussat bagbanlary ýüze çykarmak we höweslendirmek, olaryň iş tejribelerini giňden ýaýratmak, bu ugurda suw serişdelerini tygşytlamak boýunça innowasion usu

NESIL TERBIÝESI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaşlaryň arasynda halkymyzyň ulyny sylamak, kiçä hormat goýmak, ynsanperwer gatnaşyklary, dost-doganlygy pugtalandyrmak barada milli ýörelgeleri yzygider wagyz edilýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.