2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Daşoguz welaýat birleşmesi

MILLI RAÝAT AWIASIÝASY ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan Watanymyzyň asuda asmanynyň howa ýollary ak uçarlaryň dost-doganlykly howa giňişliklerine öwrülip, çar tarapa ugur alýar.

HABARLAR

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Spartakiadanyň çäklerindäki ýaryşlar biziň etrabymyzda hem gyzgalaňly geçýär.

MYHMANSÖÝERLIGIŇ ASYLLY NUSGASY

Türkmenistanyň Prezidenti

Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:

ÝAŞLAR HAKDA ALADA

Golaýda Görogly etrabynyň medeniýet öýünde hormatly Prezidentimiziň öňde goýan maksatnamalaryndan ugur alyp, etrap kazyýetiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda «Maşgalam — baş galam» diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

ENE MUKADDESLIGI HORMATLANÝAR

Ol gün demir ýol menzilinden Daşoguz welaýatynda geçiriljek çärelere gatnaşmaga barýanlaryň ýüz-gözleri şatlykdan nurlanypdy.

GEZELENÇ GURALDY

Hormatly Prezidentimiziň ata-babalarymyzyň ýol-ýörelgelerini, däp-dessurlarymyzy, geçmiş taryhymyzy, medeni mirasymyzy giňişleýin öwrenip, geljek nesillere ýetirmek barada tagallalaryndan ugur alyp Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Boldumsaz etrap birleşmesiniň işgärler

GENDER DEŇLIGINDE ZENAN MERTEBESI

Golaýda Daşoguz welaýat jemagat hojalyk birleşiginde hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzda gender deňligi babatda üstünlikleri giňden ýaýmak, barada beren tabşyryklaryndan gelip çykýan wezipeleri durmuşa geçirme

TÜRGENLERIMIZE BUÝSANÝARYS

Gahryman Arkadagymyzyň türkmen sportuny ösdürmekde we onuň şan-şöhratyny, halkara abraýyny dünýä ýaýmakda bitirýän ajaýyp işleri Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzy dünýä derejesindäki sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwürdi.

MAKSATLARYŇ MYRAT TAPÝAN ÝOLUNDA

Golaýda Türkmenistanyň «Daýhanbank» dӧwlet täjirçilik bankynyň welaýat şahamçasynyň mejlisler eýwanynda hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan durnukly ӧsüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly kitabyna bagyşlanan wagyz-nesihat çäresi bolup geçdi.

HASYL TOÝUNA SOWGATLY GELDILER

Ýurdumyzyň iň iri pagtaçylyk etraplarynyň biri bolan Saparmyrat Türkmenbaşy etraby Daşoguz welaýatynda ilkinji bolup döwlete pagta tabşyrmak barada meýilnamany ýerine ýetirdiler.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.