2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Daşoguz welaýat birleşmesi

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

Ýakynda Gubadag etrap häkimligi, etrabyň hukuk goraýjy edaralary, jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde etrap hassahanasynda, bilim, medeniýet ulgamlarynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek, tertip-düzgüni berkitmek maksady bilen, «Sagdyn durmuş ýörelgesi - Arkadagyň gör

ЗДОРОВЬЕ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

В рамках месячника по защите прав трудящихся на охрану труда и здоровья под девизом «Охрана труда - залог здоровья и безопас­ных условий работы» - в Дашогузе прошли инициированные совместно городскими советами отраслевых профсоюзов и первичными профсо­юзными организациями трудо

YLGAW WE WELOSIPEDLI ÝÖRIŞ - SAGLYK ÇEŞMESI

Häzirki wagtda Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça dowam edýän ylgaw ýaryşy we welosipedli ýöriş ýurdumyzyň ähli künjeginde giň goldaw tapdy. Bu sport baýramçylygynyň çäklerindäki dabaralar şu günler Daşoguz welaýatynda hem şatlyk-şowhuna beslenýär.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ - НА ВЕЛОСИПЕД

Дашогузцы, как и все наши соотече­ственники, всё активнее приобщаются к занятиям физкультурой и спортом. Например, работники подразделений велаятского предприятия электросвя­зи «Дашогузтелеком» серьёзно увлекаются ездой на велосипеде.

SAGDYN DURMUŞ WAGYZ EDILDI

Hormatly Prezidentimiziň ilat arasynda, şonuň ýaly-da, ýaşlar bilen sagdyn durmuş ýӧrelgesini yzygider wagyz etmek boýunça berýän tabşyryklaryny ýerlerde ýerine ýetirmek maksady bilen golaýda welaýat prokuraturasynyň, Daşoguz şäher häkimliginiň, şäheriň jemgyýetçilik guramalary

TÜRKMENISTAN — BAGY-BOSSAN

Daýhan birleşigimiz diňe bir etrabymyzda däl, eýsem, tutuş welaýatda iri bagçylyk hojalyklarynyň biridir. Daýhan birleşigimizde bagbançylygy kesp edinen, her ýyl dürli görnüşli miweleriň bereketli hasylyny ýetişdirýän tejribeli bagbanlar barmak büküp sanardan köp.

ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝALKYMY

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen üstümizdäki 2018-nji ýylyň «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly diýip atlandyrylmagy mynasybetli giň gerimde köpçülikleýin gezelençler ýaýbaňlandyrylýar.

NETIJELER GUWANDYRÝAR

Daýhan birleşigimiziň ezber ýüpekçileriniň 162-si «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň ýüpekçilik mӧwsüminde yhlasly zähmet çekdiler. Olaryň şeýle ýadawsyz aladalary ӧz netijesini hem berdi.

TÄZEDEN DIKELDILÝÄN ÝOLLAR ROWAÇLYGYŇ ÝOLY

Milli Liderimiziň tagallalary bilen häzirki dӧwürde gadymy Ýüpek ýolunyň täzeden dikeldilýändigi hem-de onuň halkara gatnaşyklarynda mӧhüm ähmiýete eýedigi raýatlarymyzda buýsanç duýgularyny dӧredýär.

ÇAGALARYŇ DYNÇ ALŞY - BAŞ ALADAMYZ

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän il-ýurt bähbitli işler, amala aşyrylýan özgertmeler türkmen halkynyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna, ýaş nesiliň sagdyn ösmegine gönükdirilendir.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.