2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Daşoguz welaýat birleşmesi

SÜRÜM, TEKIZLEME, ÇIL ÇEKMEK IŞLERI BÖKDENÇSIZ ÝERINE ÝETIRILDI

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň bereketli pagta hasylynyň düýbüni tutmaga S.A.Nyýazow adyndaky etrabymyzyň «Bossan» daýhan birleşiginiň kärendeçi daýhanlary hem agzybirlik bilen girişip, häzirki günlerde möhüm bolan agrotehniki çäreleri durmuşa geçirýärler.

ALKYŞA ÝUGRULAN ARZUWLAR

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary welaýatymyzda hem giňden ýaýbaňlandyryldy.

ARKADAG SAHAWATYNYŇ BAÝRAMÇYLYK JOŞGUNY

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynyň nurana bahary hormatly Prezidentimiziň ajaýyp başlangyçlaryndan has-da gӧrk alyp, halkara derejesinde bellenilip geçilýän zenanlar gününiň ajaýyp pursatlaryna ӧwüşgin çaýýar.

ÝATDAN ÇYKMAJAK DUŞUŞYK

Ýakynda Gӧrogly etrabyndaky 21-nji orta mekdepde 70 ýyl ӧň şu mekdebi tamamlan, filosofiýa ylymlarynyň doktory, pro­fessor, Magtymguly adyndaky Türkmen dӧwlet uniwersitetiniň mugallymy Ýolly Ӧwlüýägulyýewiň mekdebiň mugallymlary, okuwçylary bilen duşuşygy geçirildi.

ÝAZ EKIŞINE TAÝÝAR

Ekerançylyk işiniň ähli pudaklarynda bolşy ýaly, biziň kärhanamyza hem uly jogapkärçilik degişli. 2018-nji ýyly üstünlikli jemlän kärhanamyzyň işçi-hünärmenleri «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň mӧwsümleýin oba hojalyk işlerine taýýarlygy ýaýbaňlandyrdylar.

TÜRKMEN MILLI DESSURLARY: ÖÝ TUTMAK

Halkymyzda öý tutmak bilen bagly bilip goýaýmaly täsin dessurlar bar. Bu dessuryň hemişelik oturymly ýer bilen bagly «öý tutunmak» diýlip atlandyrylmak bilen bir hatarda «ýurt tutunmak» diýlip aýdylyşy hem bar.

ÜSTÜNLIKLERE RUHLANDYRAN DUŞUŞYK

Hormatly Prezidentimiz mähriban Watanymyzyň at-abraýyny, şan-şöhratyny dünýä ýaýmak, ýurdumyzda ýaşaýan, döredýän, işleýän her bir raýatyň mertebesini belent tutmak babatda uly işleri amala aşyrýar.

MUGALLYMLAR ӦZ BAŞARNYKLARYNY GӦRKEZDILER

Golaýda Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynda orta mekdepleriň mugallymlarynyň arasynda geçirilýän «Ýylyň mugallymy» bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi.

TÜRKMENIŇ ASYL DARAGTY

Türkmen topragy baý hem-de ӧzboluşly tebigaty, toprak-howa şertleri bilen tapawutlanýar. Diýarymyzyň çar künjünde ýerleşen dag-tokaýlar, sähra-düzler belli bir derejede halkymyzyň ruhy-medeni durmuşynda hem uly ähmiýete eýedir.

WATAN WASPY BELENTDE

TTürkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda, Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylarynyň, ýaşlaryň arasyn

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.