2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Daşoguz welaýat birleşmesi

MILLI DEMOKRATIÝANYŇ DABARALANMASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimziň başda durmagynda Garaşsyz we baky Bitarap Türkmenistan demokratik özgerişler ýoly bilen syýasy-jemgyýetçilik we durmuş-ykdysady ösüşiň täze belentliklerini nazarlaýar.

BAŞ MAKSAT – ӦMÜRLERIŇ RAHATLYGY

Şu günler ähli ýerlerde hormatly Prezidentimiz tarapyndan başy başlanyp, maksada okgunly badalga berlen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ӧmrümiziň rahatlygy» atly biraýlyk bilen baglanyşykly çuň mazmunly çäreler, wagyz-nesihat işleri giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.

MӦWSÜMI TAÝÝARLYKLY GARŞYLAÝARYS

Daýhançylykda mӧhüm ähmiýetli dӧwür—pagta ýygymy we güýzlük bugdaýyň ekişi mӧwsümi ýetip geldi. Kärendeçileriň ýakyn hemaýatçysy bolan oba hojalyk tehnikalaryna bu işlerde aýralyn orun degişli bolup durýar. Şonuň üçin hem kärhanamyzda bu mӧwsüme oňat taýýarlyk gӧrüldi.

TEHNIKALAR MÖWSÜME TAÝÝAR

Daýhançylyk işinde möhüm ähmiýetli möwsümleriň biri-de, pagta ýygymy we güýzlük bugdaýyň ekiş möwsümidir. Bu işlerde kärendeçi daýhanlara ýakyn hemaýatçy bolýan oba hojalyk tehnikalary aýratyn ähmiýetli bolup durýar.

GUWANDYRYJY NETIJELER, TÄZE WEZIPELER

Ýakynda Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýӧriteleşdirilen 25-nji orta mekdepde «Bilimiň mazmunyny we usulyýetini kämilleşdirmek, giň gӧzýetimli, durmuşa ukyply zehinli nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek bilim işgärleriniň mukaddes borjudyr» diýen şygar bilen Daşoguz şähe

GIŇDEN ÝAZYP DESSERHANY

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň halkymyza eçilýän bagtyýarlygynyň saýasynda toýlarymyz toýa ulaşýar.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Biruny geňeşliginiň çäginde ýerleşýän 300 çaga niýetlenen «Bagtyýar nesil» atly döwrebap çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde tomus paslynda mekdep okuwçylarynyň oňat dynç almaklary, wagtlaryny şadyýan we many-m

TEHNIKALAR MÖWSÜME TAÝÝAR EDILDI

Daýhançylyk işinde möhüm ähmiýeti bolan pagta ýygymy we güýzlük däne ekiş möwsümi ýetip geldi. Kärendeçi daýhanlaryň ýakyn hemaýatçysy bolan oba hojalyk tehnikalaryna bu işlerde aýratyn uly orun degişlidir.

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLY ROWAÇLANÝAR

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda türkmen sporty köptaraply ulgama öwrüldi.

SAGLYK BOLAR BU DURMUŞYŇ GÖZBAŞY

Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň saglygy goraýyş ulgamyny düýpli ösdürmekde we dünýä derejesine çykarmakda möhüm ähmiýeti bolan, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen işlenip düzülen «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny tapgyrlaýyn amala aşyrmagyň ilkinji ýyllary içinde ýurdum

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.