2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Balkan welaýat birleşmesi

ÝAŞLAR GELJEGIMIZDIR

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň etrap Geňeşi bilen bilelikde etrapdaky 9-njy orta mekdepde-de etrapdaky orta mekdeplerde okuwy tamamlaýan uçurymlar üçin wagyz-nesihat d

GADYMY DEHISTANYŇ ŞANLY TARYHY

Gahryman Arkadagymyzyň «Türkmenistan - Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaby ýaşlarymyzda halkymyzyň taryhyna, medeniýetine, däp-dessuryna, beýik şahsyýetlerimize bolan sarpany, söýgini ösdürmekde terbiýeçilik gymmaty egsilmejek hazynadyr.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi bilen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komitetiniň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli «Berkarar döwletimi

OWADAN GÜLLI KEÇELER

Türkmen zenanlary her döwürde-de el işlerini nusgalyk derejede sünnäläpdirler. Şeýdibem, el hünärini nesilden-nesle geçirip, dowam etdiripdirler. Asyrlar aşyp, ýyllar geçdigiçe, olar täze öwüşginlere beslenip, has-da kämilleşdirilipdir.

BERKARAR DÖWLETIŇ BAGTYÝAR NESILLERI

Serdar şäher häkimliginiň, Serdar şäher-etrap polisiýa bölüminiň kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işi boýunça bölümçesiniň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda 2018-nji ýylda orta mekdebi tamamlaýan okuwçylaryň we welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebin

DABARALY MASLAHAT

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe paýtagtymyz bilen deň derejede ähli welaýatlarymyzyň keşbi tanalmaz derejede özgerýär.

WATAN ÜÇIN BAŞ GOÝANLAR BAKYDYR

Hazar şäher merkezi kitaphanasynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş güni mynasybetli «Watan üçin baş goýanlar bakydyr» atly çäre geçirildi.

BEÝIK TUTUMLARYŇ MIWESI

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde gadymy Beýik Ýüpek ýoly täze öwüşgine, has kämil keşbe eýe bolýar. Bereketli türkmen topragyndan dünýäniň çar künjegine dost-doganlyk ýollary uzaýar.

HOŞALLYKLARYNY BEÝAN ETDILER

Hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda Türkmenbaşy şäherinde Halkara deňiz portunyň ulanylmaga berilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi tarapyndan bilim, medeniýet işgärleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, şeýle hem

DÜNÝÄ DOLAN DABARA

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy ösdürmek boýunça geljegi nazarlaýan tutumlarynda Hazarýaka sebitimize aýratyn orun berilýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.