2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Balkan welaýat birleşmesi

TÄZE BILIM OJAGY

Bilimler we talyp ýaşlar gününde Serdar etrabynyň Çerkezli obasynda 240 orunlyk täze mekdebiň açylyş dabarasy aýratyn ähmiýete we ýokary ruhubelentlige eýe boldy.

ŞATLYK PAÝLAN AK MEKDEP

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy ösüşiň täze belentliklerine ýetirmegiň esasy sütüni bolan bilim ulgamynda döwrebap özgertmeler amala aşyrylýar.

BILIMLER DÜNÝÄSINE TARAP AK ÝOL

Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaralar  welaýatymyzda ýokary derejede geçirildi.

TÄZE KITABA BAGYŞLANDY

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly ylmy eseriniň täze X jildiniň halkymyza gowuşmagy bizi buýsandyrdy, begendirdi.

EGSILMEZ BUÝSANJA BESLENDI

Belent Serkerdebaşymyzyň tutumly başlangyçlary bilen gülleýän, gül açýan hemişelik Bitarap Watanymyzyň ähli ulgamlary bilen bir hatarda, ýurdumyzyň serhetçileri hem döwletimiz tarapyndan uly üns bilen gurşalyp alnandyr.

TÄSIRLI GEÇEN MASLAHAT

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşini üpjün etmekde uly öňegidişlikler gazanylyp, mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmakda düýpli özgertmeler amala aşyrylýar.

ZÄHMET ÇEKMÄGE BOLAN HUKUKLARYŇ GORAGYNDA

Ýurdumyzda bolup geçýän taryhy ähmiýetli özgerişlikleri wagyz etmekde, ýaş nesli watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde, milli mirasymyzyň, gymmatlyklarymyzyň dikeldilmegine, dünýä ýaýylmagyna ýardam bermekde bize—jemgyýetçilik guramalarynyň işgärlerine uly wezipe degişli bolup

KALBA YLHAM BOLAN KITAP

Mähriban Arkadagymyzyň her bir eseri halkymyz üçin gymmatly kitap bolmak bilen, kalplaryň töründen orun alýar. Hormatly Prezidentimiziň çuň zehininden dörän «Enä tagzym-mukaddeslige tagzym» kitabynyň elimize gowuşmagy hem şatlygymyzy artdyrdy.

HALYPALARA HORMAT ÝARAŞÝAR

Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzda ýaşuly neslimiziň wekillerine uly hormat goýulýar. Ýurdumyzda her bir tutumly işiň başy ýaşulular bilen başlanýar.

ENE-DÜNÝÄNIŇ GÖRKI

Gahryman Arkadagymyzyň «Enä tagzym-mukaddeslige tagzym» atly täze kitabynyň halkymyza gowuşmagy taryhy waka boldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.