2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Balkan welaýat birleşmesi

Bäsleşik geçirildi

Ýakynda Balkan welaýatynyň Serdar etrabyndaky umumybilim berýän orta mekdepleriň arasynda «Ýylyň mugallymy2018», çagalar baglarynyň arasynda «Ýylyň terbiýeçisi2018» atly bäsleşikleriň etrap tapgyry geçirildi.

HÜNÄR KAMILLIGINI GÖRKEZDILER

Zehinli mugallymlary ýüze çykarmakda hem-de olaryň iş tejribesini giňden ýaýratmakda her ýyl döwlet möçberinde geçirilýän «Ýylyň mugallymy» bäsleşigi aýratyn ähmiýete eýedir.

Sagdyn nesil

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge uly üns berilýär. Hormatly Prezidentimiziň kabul edýän taryhy resminamalary halkyň sagdyn, bolelin durmuşda ýaşamagyna giň ýol açyp, ykbal özgerdiji taryhy özgertmeleriň gözbaşynda durýar.

ÇEPER ELLI ZENANLAR

Magtymguly etrabyndaky tikin we aýakgap fabrikler toplumynda Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi tarapyndan yglan edilen «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geç

Milli mirasa buýsanç

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar etrap birleşmesi etrap zenanlar guramasy bilen bilelikde hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan joşup çykan «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyny wagyz etmek, şeýle hem çeper el

Çäre geçirildi

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesiniň etrap zenanlar guramasy bilen bilelikde guramagynda, etrap häkimliginiň mejlisler zalynda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zenanlar we ýaşlar» diýen at bilen çäre geçirildi.

ZENANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Etrek etrap geňeşiniň we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň bilelikde guramaklarynda geçirilen «Ýylyň zenany» bäsleşiginiň etrap tapgyryna edara-kärhanalarda zähmet çekýän zenanlar gatnaşdylar.

MILLI GYMMATLYKLAR DIKELDILÝÄR

Welaýat saglygy goraýyş müdirligi bilen saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda «Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ösüşleriň täze belentliklerine tarap» atly maslahat geçirildi.

GEÇMIŞE НЕМ ŞU GÜNE GEZELENÇ

Türkmenbaşy şäheriniň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň kärdeşler arkalaşygy guramasy bilen bilelikde Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylyna bagyşlap, Hazar deňzine «Çarlak» gämisinde geçiren gezelenç çäresi «Kerwen ýörän bu ýol

AJAÝYP KITAPDA ASYRLARYŇ WASPY BAR

Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli baştutanlygynda merdana türkmen halky taryhy eýýamda-Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ynsanperwerlik hem-de giň möçberli özgertmeler ýoly bilen nurana geljegine tarap ynamly öňe barýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.