2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Ahal welaýat birleşmesi

BILIM ULGAMYNYŇ BELENTLIKLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bilim ulgamynyň ösmegine we kämilleşdirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Milli Liderimiz bu ulgamyň täze belentliklere çykmagy, şeýle-de ýaş nesle berilýän bilimiň derejesiniň ýokarlanmagy ugrunda uly tagalla edýär.

ÝAŞ HÜNÄRMENLERE ARZUWLAR

2018-2019-njy okuw ýylynda ýaş hünärmenleriň birnäçesi Bäherden etrabynyň bilim-terbiýeçilik ojaklarynda işe başlar. Munuň özi ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini tamamlan ýaşlaryň durmuşynda şatlykly wakadyr.

BELENT SEPGITLERIŇ WASPY

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly-mynasybetli welaýatymyzyň dürli ýerlerinde saz-söhbetli dabaralar, gyzykly duşuşyklar we maslahatlar geçirilýär.

KITAPHANAÇYLARYŇ HÜNÄR BÄSLEŞIGI

Änew şäherindäki Medeniýet öýünde ýurdumyzyň kitaphana şahamçalarynyň arasynda yglan edilen “Geçmişi beýik, geljegi röwşen Watanym” atly bäsleşigiň welaýat tapgyry geçirildi.

SYLAGLAR GOWŞURYLDY

Bilimler  we  talyp  ýaşlar gününiň öň ýanynda Babadaýhan etrabynyň ýaş nesle döwrebap bilim we terbiýe bermekde tapawutlanyp zähmet çekýän bilim işgärleriniň uly topary geçen okuw ýylynyň jemleýji netijeleri boýunça sylaglara mynasyp boldy.

TÄSIRLI SÖHBETLER

Golaýda Babadaýhan Etrap häkimliginiň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Ahal welaýat we etrap bölümleriniň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi. Oňa etrabyň zähmet toparlarynyň ilkinji zenanlar guramalarynyň ýolbaşçylary, işjeň agzalary gatnaşdylar.

ENE ÄLEMLERIŇ SARPALAÝAN MUKKADDESLIGIDIR

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabyny okanyňda, özümize juda tanyş duýgynyň söz bilen beýan edilendigi subut edilýär. Çünki ene älemleriň sarpalaýan mukaddesligidir.

AGZYBIRLIGIŇ WE JEBISLIGIŇ TOÝY

Üç günläp dowam edýän mukaddes Gurban baýramy ähli ýerde bolşy ýaly welaýatymyzda hem joşgunly toý ruhuna beslenýär. Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesiniň çägindäki giň meýdançada guralan Gurban baýramynyň dabarasy oňa gatnaşanlara egsilmez ruhubelentligi bagyşlady.

SPORT SAGLYGYŇ GÖZBAŞYDYR

Şeýle at bilen Tejen etrabynyň sport mekdebinde maslahat geçirildi.

BAÝRAMÇYLYK MYNASYBETLI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň, etrabyň medeniýet bölüminiň hem­de beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda «Türkmen ili toý toýlaýar» ady bilen Gurban baýramy mynasybetli aýdym­sazly dabara geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.