2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Ahal welaýat birleşmesi

DÄNE ORAGY GYZYŞÝAR

Bäherden etrabynyň gallaçylary däne oragyna guramaçylykly girişip, oba hojalygyndaky bu möhüm işiň depginini barha ýokarlandyrýarlar.

ENE MUKADDESLIGINE TAGZYM

Şu günler welaýatymyzyň edara-kärhanalarynda, guramalarynda, medeni ojaklarynda döwlet Baştutanymyzyň «Enä tagzymmukaddeslige tagzym» atly täze kitabynyň

GALLAÇYLARYŇ ARMASY ÝETIRILDI

Ekerançylyk meýdanlarynda bol hasyly kemala getirýän edermen gallaçylaryň, mehanizatorlaryň, we awtoulag sürüjileriň armasyny ýetirmek maksady bi­len, meýdan düşelgelerinde guralýan medeni çäreler gallaçylary täzeden-täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar.

BÄSLEŞIKLER YGLAN EDILDI

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, Ahal welaýatynda, il sylagly ýaşulularyň gatnaşmagynda, galla oragyna guramaçylykly girişildi.

ÇAGALARYŇ GYZYKLY DÖWRI

Mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsüminiň dowam edýän şu günlerin­de çagalaryň wagtlaryny şadyýan geçirmegini, täze okuw ýylyna ruhubelent ýagdaýda barmagyny gazanmak maksady bilen,  Sa­rahs etrap häkimliginiň hem-de etrap bilim bölüminiň meýilnamasy esasynda etrapda ne

DÜÝE MALYM — DÜNÝE MALYM

Gadym döwürlerde hojalygynda düýe malyny saklap, onuň idegini ýetirip, düýe çalyny, agaranyny goňşy-golamlara hödür edýän adamlara aýratyn sarpa goýupdyrlar. Çünki düýe janawara ata-babalarymyz halal mal hökmünde garapdyrlar.

PILEÇILERIŇ ZÄHMET ÜSTÜNLIGI

Mähriban Prezidentimiz ýurdumyzyň ýüpekçilik pudagyny ösdürmek boýunça oba hojalyk işgärleriniň öňünde anyk wezipeleri goýdy. Şol wezipeleri wagtynda berjaý etmek üçin, ilkinji nobatda, ýüpek gurçuklaryna talabalaýyk ideg etmegi guramak gerek.

TÄZE KITAP BILEN TANYŞDYRYLDY

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly täze kitabynyň çapdan çykandygy hakdaky şatlykly habar welaýatymyzyň ýaşaýjylarynda we zähmetkeşlerinde çäksiz buýsanç duýgusyny döretdi.

KÖRPELER BÄSLEŞDILER

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndaky Çagalar ýetginjekler öýünde «Merdana nesil» atly bäsleşik geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Sarahs etrap birleşmesiniň guramagynda geçirilen bu bäsleşige etrabyň çagalar baglaryndan körpeler gatnaşdylar.

BAGTLY NESIL

Berkarar döwletimiziň bagtyýar körpeleri Türkmenistan döwletimiziň at-abraýyny has-da belende galdyrjak merdana nesillerimizdir, eziz Watanymyzyň gül-gunçalary, beýik geljegimizdir.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.