2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Ahal welaýat birleşmesi

Eneler — Zeminiň bagtyýarlygy

Ene baradaky ýakymly söhbetler olaryň ajaýyp baýramçylygynyň bellenilýän günlerinde has ähmiýetli mazmuna eýe bolýar we köňüllerde olara bolan hormaty has artdyrýar.

Işler gyzgalaňly barýar

Bahar paslynyň gelmegi bilen, babadaýhanlarymyzyň işi has köpeldi. Ekin meýdanlarynda taýýarlyk işleri gyzgalaňly alnyp barylýar.

ÝAZ EKIŞINE TAÝÝARLYK GÖRÜLÝÄR

Babadaýhan daýhan birleşigi boýunça «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda pagtaçy kärendeçiler 2940 gektar meýdana gowaça ekip, bol hasyl ýetişdirmegi maksat edinýärler.

Guramaçylykly geçirildi

Babadaýhan etrabynyň medeniýet öýünde 2018-nji ýylyň 25-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryny guramaçylykly geçirmek boýunça maslahat geçirildi.

Işler gyzgalaňly barýar

Babadaýhan etrabynyň «Ak altyn» daýhan birleşiginiň pagtaçy kärendeçileri ýylyň-ýylyna gowaçadan bol hasyl alyp, borçnamalaryny artygy bilen ýerine ýetirýärler.

Ak ekine ideg edilýär

Babadaýhan etrabynyň gallaçy kärendeçileri ak ekine ideg etmek işlerini sazlaşykly alyp barýarlar. Oba hojalygyndaky bu möhüm çäre etrabyň «Täzeýol» daýhan birleşiginde hem göwnejaý ýerine ýetirilýär.

Beýik tutumlar rowaçlanýar

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen Türkmenistan Watanymyz günsaýyn ösýär we özgerýär. Eziz Diýarymyzyň ähli künjeginde gurlup ulanylmaga berilýän durmuş, medeni we önümçilik maksatly desgalaryň sany barha artýar.

Bol hasyla taýýarlyk

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň oba hojalygyny özgertmek, ony düşewüntli pudaga öwürmek barada beren tabşyryklaryna jogap edip, Babadaýhan etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň daýhanlary «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly ýokary üstünlikle

Ýaz ekişine taýýarlyk

Ýurdumyzyň oba hojalygynyň ösüşlerine mynasyp goşandyny goşýan Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabynyň «Täze ýol» daýhan birleşiginiň agzybir kärendeçileri el-ele berip zähmet çekýärler.

Sagdyn nesliň terbiýesi

Ýakynda Tejen şäher hassahanasynda «Sagdyn durmuş ýörelgesi we nesil terbiýesi» ady bilen maslahat geçirildi. Oňa şäher häkimliginiň, hukuk goraýjy edaralarynyň we şäheriň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, il sylagly ýaşulular we hassahananyň lukmanlary gatnaşdylar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.