Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Watan gazeti

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň jemleýji ýyly bilen agzybir türkmen halkymyz uly dabara hem şowhun bilen hoşlaşdy. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrap birleşmesi tarapyndan Garaşsyzlyk etrabynyň «Iki dogan» toý mekanynda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli şatlyk-şagalaňa beslenen çäre geçirildi.

ALKYŞYMYZ ÇÄKSIZDIR

Şanly wakalara baý bolan 2016-njy ýyl ýurdumyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. Paýtagtymyzda we şäherlerimizde täze ýaşaýyş jaýlarynyň, welaýatlarymyzda, etraplarymyzda döwrebap obalaryň, şäherçeleriň açylyp ulanylmaga berilmegi, Aşgabatda BMG-niň howandarlygynda Durnukly ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahatyň geçirilmegi, Aziýa Halkara demir ýolunyň Atamyrat — Ymamnazar — Akina böleginiň açylmagy, Daşoguz şäheriniň GDA-nyň medeni paýtagty diýlip yglan edilmegi we beýleki şanly wakalar ýurdumyzyň dünýä ýüzündäki abraýyny ýene-de bir mertebe belende göterdi.

SAGDYNLYGYŇ WE RUHUBELENTLIGIŇ ÝURDY

Dünýäde parahatçylygyň, asudalygyň, agzybirligiň ýurdy hökmünde giňden tanalýan Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan bu gün syýasy, ykdysady we medeni ösüşleri başdan geçirýär. Ýurdumyzyň saglyk ulgamyna berilýän üns döwlet derejesindäki alada öwrüldi. Berkarar döwletimizde saglygy goraýşy düýpli özgertmek, ynsan ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak, täze, sagdyn durmuş endiklerini ornaşdyrmak maksady bilen, paýtagtymyz Aşgabat şäherinde, welaýatlarda, häzirki zaman saglygy goraýyş merkezleri gurulýar. Bu işleriň ählisi, halkymyzyň sagdyn, asuda, bagtyýar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir.

ÝAGŞY ARZUWLARYŇ BAÝRAMY

Ýakynda ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Birata etrap Geňeşiniň we etrap bilim bölüminiň bilelikde guramagynda, Täze ýyl baýramy mynasybetli aýdym-sazly dabara boldy. Etrabyň mekdepleriniň, çagalar baglarynyň körpeleriniň gatnaşmagynda geçirilen bu dabarada ýaňlanan aýdym-sazlarda ösüşleriň täze belentliklerini nazarlaýan mähriban Diýarymyzyň waspy ýetirildi.

FUTBOL BÄSLEŞIGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, milli Liderimiziň yzygiderli tagallalary netijesinde, bedenterbiýe we sporty ösdürmek babatda alnyp barylýan giň gerimli işler toplumlaýyn häsiýete eýe bolýar. Munuň özi ýerlerde yzygiderli çäreler bilen has-da işjeňleşdirilýär.

BERKARAR DIÝARA TÄZE ÝYL GELDI

Täze ýyl baýramynyň şanyna Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň guramagynda «Nurlandyryp älemi, şatlandyryp ilimi» diýen at bilen geçirilen baýramçylyk dabarasy ýatda galyjy pursatlara baý boldy.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylyny beýik ösüşlere beslän mähriban halkymyz Täze — 2017-nji ýyly süýji arzuw-umytlar bilen garşylady. Ýurdumyzda Täze ýyl baýramy mynasybetli geçirilen dabaralar ýurdumyzyň çar künjünde giň gerim aldy. Täze ýylyň şanyna geçirilýän dabaralar şu günler hem uly ruhubelentlige gurşalýar. Aşgabat şäheriniň Ruhabat etrabynda ýerleşýän Türkmenbaşy Jins toplumynda toplumyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň hem-de ilkinji ýaşlar guramasynyň bilelikde guramagynda «Täze ýylda täze bolsun badyňyz, bereketden doly bolsun badyňyz» diýen at bilen geçirilen baýramçylyk dabarasy hem bu aýdylýanlaryň üstüni ýetirdi.

ÖZGERIŞLI AK ÝOLLARYŇ RÖWŞENI

Garaşsyz Diýarymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalar, şanly seneler bilen bezelýär. Munuň özi agzybirlikden döwlet tapan, halallyga, adalata, dost-doganlyga gol ýapan merdana halkymyzyň eşretli zamanda ýaşaýandygynyň kepilidir.

GYZGALAŇLY SPORT ÝARYŞY

Üstümizdäki 2017-nji ýylda Türkmenistanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary geçiriler. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen şäher birleşmesi hem şäheriň sport türgenleri bilen Aziada — 2017-ni mynasyp garşylamak boýunça çäreleri yzygiderli guraýar.

TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda etrabymyzda gurlup ulanylmaga berlen, ýylda 40 müň tonna tohumlyk pagtanyň çigidini arassalamaga niýetlenen täze döwrebap kärhananyň mejlisler zalynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Sakarçäge etrap birleşmesiniň guramagynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.