2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Watan gazeti

TÄZE MEKDEBIŇ AÇYLYŞ DABARASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Diýarymyzyň ajaýyp, gözel görküne görk goşýan dünýä ülňülerine laýyk gelýän, ylmyň we tehnikanyň iň täze gazanan kämil tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylan bilim-terbiýeçi

DABARALY MASLAHAT

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň şanly wakalary ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda zähmet çekýän ildeşlerimizi ruhubelentlige atarýar.

ÝAŞLARYŇ HUKUK WE DURMUŞ TAÝDAN GORAGLYLYGY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde amala aşyrylýan giň möçberli ulgamlaýyn özgertmeleriň ygtybarly hukuk esasyny üpjün etmekde döwletimiziň Esasy Kanuny bolan Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň ähmi

TÄZE OKUW ÝYLY BOSAGADA

Hormatly Prezidentimiziň tagallalary netijesinde, ösüp gelýän ýaş nesillerimiz üçin ýurdumyzyň ähti sebitlerinde, oba-şäherlerinde häzirki zaman talaplarynyň derejesinde gurlan we enjamlaşdyrylan ýokary amatlykly bilim-terbiýeçilik edaralary: orta mekdepler, mekdebe

GIŇDEN ÝAZYP DESSERHANY

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň halkymyza eçilýän bagtyýarlygynyň saýasynda toýlarymyz toýa ulaşýar.

ASYLLY DÄPLERE EÝERILÝÄR

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisi 2018-nji ýylyň 24 — 25-nji sentýabrynda Merkezi Aziýanyň merjen şäheri bolan Aşgabatda geçiriler.

GEZELENÇ GURALDY

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesi Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän, Kaka etrabynyň çägindäki «Abiwerd», «Hywaabat» galalaryna gezelençleri gurady.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Biruny geňeşliginiň çäginde ýerleşýän 300 çaga niýetlenen «Bagtyýar nesil» atly döwrebap çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde tomus paslynda mekdep okuwçylarynyň oňat dynç almaklary, wagtlaryny şadyýan we many-m

HOWPSUZ IŞ SERTLERI

Ýakynda «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleriniň girewidir» diýen at bilen Bäherden etrabynyň çäginde ýerleşýän edara-kärhanalarda: Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Ýüplük hem-de Dokma fabriklerinde, Bäherden etrabyndaky «1-nji Göçmesuwgurluşyk» önümçi

TEHNIKALAR MÖWSÜME TAÝÝAR EDILDI

Daýhançylyk işinde möhüm ähmiýeti bolan pagta ýygymy we güýzlük däne ekiş möwsümi ýetip geldi. Kärendeçi daýhanlaryň ýakyn hemaýatçysy bolan oba hojalyk tehnikalaryna bu işlerde aýratyn uly orun degişlidir.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.