2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Watan gazeti

DOSTLUK ÝOLY

Gahryman Arkadagymyz türkmen halkyna taryhymyz barada ajaýyp maglumatlary, rowaýatlary hem-de ylmy garaýyşlary özünde jemleýän «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyny sowgat berdi.

BORÇNAMA ÝERINE ÝETIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň oba hojalyk pudagyny ösdürmek barada alyp barýan syýasatyndan ugur alyp, Lebap welaýatynyň Darganata etrabynyň ussat kärendeçileri Watan harmanyna 6006 tonna bugdaý tabşyryp, boýun alan borçnamalary

AJAÝYP KITABYŇ TANYŞDYRYŞ DABARASY

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Görogly etrap birleşmesinde, kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň gatnaşmagynda, hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi.

MERTLER SARPALANÝAR

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde ýerleşýän Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdepde hormatly Prezidentimiziň atasy Berdimuhamet Annaýewe «Edermenligi üçin» diýen medalyň berilmegi mynasybetli baýramçylyk çäresi geçirildi.

GALLAÇY DAÝHANLARYŇ ARASYNDA

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda oba hojalyk pudagyny ösdürmek üçin yzygiderli alada edýär. Bu pudagyň tehniki binýadynyň üsti täze döwrebap tehnikalar bilen üpjün edilýär.

GALLA ORAGY MÖWSÜMINDE

Daşoguz welaýatynda, hormatly Prezidentimiziň ak pata beren ilkinji günlerinden başlap, galla oragynyň depginleri barha güýçlenýär.

EDERMENLER WATANY ŞÖHRATLANDYRÝAR

30-njy iýunda Goranmak ministrliginiň Merkezi serkerdeler öýüniň mejlisler zalynda şanly waka — Berdimuhamet Annaýewiň «Edermenligi üçin» diýen medal bilen sylaglanylmagyna bagyşlanan dabaraly ýygnak geçirildi.

HARMANYŇYZA BEREKET

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde, ýurdumyzda galla oragy ýokary depginler bilen alnyp barylýar.

BAGTYÝARLYGYŇ HEM ASUDALYGYŇ MEKANY

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň dünýäde öz ýoluny — ony häzirki zaman we ösen döwlet hökmünde okgunly öňe alyp barýan akyl-paýhasly we adalatly ýoluny tapmagynda hormatly Prezidentimiziň hyzmaty ägirt uludyr.

BEREKETIŇ GÖZBAŞY

Şu günler ýurdumyzyň oba hojalyk pudagynda zähmet çekýän pagtaçylar bol hasyl ýetişdirmek ugrunda joşgunly zähmet çekýärler. Häzir zähmetkeş pagtaçylar boý alyp başlan gowaçalaryň idegini ýetirýärler.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.