Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Watan gazeti

TEBIGAT BILEN SAZLAŞYK

Ajaýyp zamanamyzda hormatly Prezidentimiziň saýasynda tebigatyň köpdürlüligini gorap saklamak, bag ekmek, tokaý zolaklaryny döretmek we dikeltmek köpçülikleýin häsiýete eýe bolýar.

RUHUBELENTLIGIŇ GÖZBAŞYNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli ulgamlary täze üstünlikler bilen ösýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň medeniýet, sport, syýahatçylyk ulgamlarynda ýetilýän belentlikler her ädimde göze ilýär. Munuň özi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň abraý-mertebesiniň artmagyna oňyn täsir edýär.

SAGDYN NESLIŇ ALADASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň ähli künjeklerinde çagalar baglary we orta mekdepler bilen bir hatarda çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleri gurlup ulanylmaga berilýär. Mähriban Arkadagymyz ýaş nesilleriň döwrebap bilim almagynyň olaryň saglyklaryny berkitmegi we wagtlaryny many-mazmunly geçirmegi bilen sazlaşykly alnyp barylmalydygyny belleýär.

ATLY ÝÖRIŞ ÝAKYMLY TÄSIRLERE BESLENÝÄR

Taryhy atly ýöriş Mary topragynda ýokary ruhubelentlik ýagdaýynda ýoluny dowam edýär. Ýörişiň her bir güni gyzykly söhbetdeşliklere, duşuşyklara we täze täsirlere beslenýär. Uzak menzilleri söküp gelýän atly ýigitler Oguzhan etrabyndaky Hanhowuz suw howdanyna gelenlerinde hem gün ýaňy dogupdy.

BELENT MAKSATLARY NAZARLAP

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan parasatly syýasatyň netijesinde, ýurdumyz ösüşüň we parahatçylygyň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Мilli Liderimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan toplumlaýyn çäreler ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlarynda durnukly ösüşiň gazanylmagyny üpjün edýär.

ARMAWERIŇ GALLAÇY DAÝHANLAR

Häzirki wagtda ýurdumyzyň gallaçy kärendeçileri üçin iň bir jogapkärçilikli we gyzgalaňly günler orak möwsümi dowam edýär. Babadaýhanlarymyz köp zähmet çekip, maňlaý derini siňdirip ýetişdiren altynsow bugdaýyň bereketli hasylyny gysga wagtda zaýasyz ýygnap almak ugrunda häzirki gyzyldan gymmatly günleriň her bir sagadyndan netijeli peýdalanyp, öndürijilikli zähmet çekýärler.

WAGTLARYNY ŞADYÝAN GEÇIRERLER

Tomus paslynyň gelmegi bilen, çagalaryň öz wagtlaryny hoş geçirmekleri üçin sapaly Gökdere jülgesindäki, Hazaryň kenaryndaky, şeýle hem hormatly Prezidentimiziň gurduryp ulanmaga beren welaýatlardaky çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezleri çagalara gujagyny giňden açdy.

Ýaryşly iş — ýeňişli iş

Rysgal-berekediň mekany bolan ýurdumyzda bugdaýyň bol hasylyny ýetişdirmekde uly işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň üns-aladasy netijesinde, gallaçy kärendeçilerimiz üçin ýokary zähmet şertleri, tehnika we dökün üpjünçiligi döredilýär.

ÇÄJIŇE BEREKET, GALLAÇY!

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda galla meýdanlarymyzda bol hasyl ýetişdirilýär.

ARZYLY PELLEHANA ÝAKYNLAŞÝARLAR

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, galla oragyny güýçli depginlerde dowam edýän Galkynyş etrabynyň babadaýhanlary ene topraga bar yhlasyny, alyn derini, gujur-gaýratyny siňdirip, Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda uly iliň soltany hasaplanýan ak bugdaýyň bol-bereketli hasylyny kemala getirmegiň hötdesinden geldiler. Möwsümiň başyndan bäri gallaçylarymyz özara bäsleşip, tutanýerli zähmet çekýärler. Orakda ýokary netijeleri gazanan gallaçy kärendeçilere Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi tarapyndan höweslendiriji sowgatlar gowşurylýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.