Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Watan gazeti

OKUW MASLAHATY

Ajaýyp döwrümizde, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, eziz Diýarymyz günsaýyn uly ösüşlere eýe bolýar. Ýurdumyzda zähmet adamynyň sarpasy belent tutulyp, döwletimiz we ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan raýatlaryň zähmet hukuklaryny goramak, olary iş orunlarynda howpsuz zähmet şertleri bilen üpjün etmek, medeniýetli dynç alyşlaryny guramak babatda uly aladalar edilýär.

SAGDYN DURMUŞ

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda ýurdumyzda netijeli we giň gerimde guralýan wagyz-nesihat çärelerinde çykyş edýänler ýaşlaryň watansöýüji nesiller bolup ýetişmeginde jemgyýetiň oňyn täsiri, maşgala binýadynyň berk bolmagynda arassa ahlak ýörelgelerimiziň tutýan orny dogrusynda giňişleýin gürrüň berýärler.

SAGDYNLYGYŇ HEM RUHUBELENTLIGIŇ SAÝASYNDA

Ajaýyp zamanamyzda il-ýurt bähbitli işler rowaçlyklara beslenýär. Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda adam hakda alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan möhüm ugry bolup durýar. Ýurdumyzda milli ykdysadyýetde, medeniýetde, sport we syýahatçylykda, ylym-bilimde, saglygy goraýyşda we oba hojalygynda gazanylýan üstünlikleriň ählisi ildeşlerimiziň bagtyýar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilýär.

TOHUMYŇ MÜŇLESIN, DAÝHAN!

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy esasynda, ýurdumyzyň Lebapda welaýatynda gowaça ekişine girişildi. Gowaça ekişi 120 müň gektar meýdanda ýaýbaňlandyrylar. Ekin ekmek üçin taba gelen ýerlerde, agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda, zerur bolan işleriň ählisi geçirildi. Üstümizdäki ýylda lebaply pagtaçylaryň maksady Watanymyzyň «ak altyn harmanyna» 300 müň tonna gymmatly çig maly tabşyrmakdan ybarat bolup durýar.

HOŞ GELIPSIŇ, NOWRUZYM!

Ýakynda Diýarymyza Halkara Nowruz baýramynyň ýetip gelmegi mynasybetli türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesiniň guramagynda Agrosenagat pudagyna degişli kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň arasynda «Bereketli türkmen saçagy» atly bäsleşik geçirildi.

AJAÝYP DÖWRÜMIZE BUÝSANÇ

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşmesiniň Balkan welaýat bölüminiň hem-de Balkanabat şäher geňeşiniň, Balkan welaýat Polisiýa müdirliginiň bilelikde guramaklarynda Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminde, «Türkmennebitgazgurluşyk» döwlet konserniniň Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw mekdebinde wagyz-nesihat çäreleri geçirildi. .

ÖZARA TEJRIBE ALŞYLDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Baýramaly etrap birleşmesi jemgyýetçilik durmuşyna işjeň gatnaşyp, beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen  bilelikde döwletimiziň alyp barýan syýasatynyň baş ugrunyň durmuşa geçirilmegine esasanda jemgyýetde bitewüligi agzybirligi mundan beýläk-de berkitmäge ýakyndan ýardam berýär.

NOWRUZ GELDI ILIME

Topragymyzy gül-gülzarlyga bezäp-besläp, ýaşyl ýazlaryň ähli gözellikleri bilen gelen Halkara Nowruz baýramyny — Мilli bahar baýramyny türkmen halky uly joşgun bilen garşy aldy.

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK! SAGDYNLYGYŇ WE BAGTYÝARLYGYŇ WASPY

2017-nji ýylyň Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi, Türkmenistanyn Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi, «Galkynyş», «Watan», «Nesil» gazetleriniň we «Wozroždeniýe» žurnalynyň redaksiýalary Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ösüp gelýän ýaş nesilleriň sagdyn, ruhubelent adamlar bolup ýetişmegi ugrunda edýän uly aladalaryny, sagdyn durmuş ýörelgelerini, sporty, bedenterbiýäni wagyz-nesihat etmek we ýurdumyzyň türgenlerini sport üstünliklerine ruhlandyrmak, şeýle hem paýtagtymyzda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny dabaralandyrmak maksady bilen goşgy, hekaýa, oçerk, makala ýazmak boýunça okyjylaryň arasynda «Ýörelgämiz — sagdynlyk, buýsanjymyz — Aziada» atly döredijilik bäşleşigini yglan edýärler.

HALAL HYZMAT – HALKA HORMAT

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkan welaýat birleşmesi bilen bilelikde geçiren «Halal hyzmathalka hormat» atly okuw-maslahatynyň örän täsirli we jemgyýetçilik guramasynyň ilkinji guramalarynyň işlerini döwrüň talabyna laýyk alyp barmak üçin ähmiýetli çäreleriň biri boldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.