2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Watan gazeti

Bagtyýarlygyň binýady

Bagtyýar türkmen halky hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýene bir şan-şöhratly ýylyny arka atyp, ýagşy arzuw-umytlar bilen 2018-njiTürkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylyna uly joşgun bilen gadam bas

Dabaraly maslahat

Golaýda Serdar şäherindäki Wagon abatlaýyş zawodynyň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar şäher birleşmesiniň zawodyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy bilen bilelikde guramagynda, «Gahryman Arkadagymyzyň kitaby umumadamzat gymmatlygydyr» atly masl

Türkmeniň aýdyň ýoly

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, ata Watanymyz ýokary ösüşlere eýe bolýar.

DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Etrek etrap Geňeşiniň hem-de etrap bilim bölüminiň bilelikde guramagynda, Etrek etrap bilim bölüminiň ýygnaklar jaýynda «Biziň ýaşaýan döwrümiziň iň gymmatly baýlygy, iň güýçli gudraty bilimdir» atly duşuşyk geçirildi.

JAHANKEŞDELIGIŇ ESASY UGRY

5-nji ýanwarda «Rai Tre» ilatýan teleýaýlymynyň tomaşaçylar bilen pikir alyşmalaryny

TÜRKMENISTANA SYÝAHATÇYLYK ISLEGLERI ARTÝAR

Halkymyz «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýip atlandyrylan 2018-nji ýyla ýaňy gadam basdy.

Woleýbol ýaryşy

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler  arkalaşyklarynyň Altyn asyr etrap birleşmesi tarapyndan etrabyň sport mekdebinde woleýbol boýunça ýaryş geçirildi. Gyzykly geçen bu ýaryşa etrabyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän kärdeşler arkalaşyklarynyň agzalaryndan düzülen toparlaryň birnäçesi gatnaşdy.

Buýsanja besleýän ösüşler

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylyny uly zähmet üs

Bäsleşik geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zähmetkeşleriň amatly şertlerde z

Täze ýyl baýramy

Ýetip gelýän Täze 2018-nji ýylyň türkmen döwletiniň ykdysadyýetinde, syýasatynda, medeniýetinde, sportunda has ösüşli, bereketli ýyl bolmagyny arzuwlap, körpelerimiziň şatlygyna şatlyk goşup, haýyr-sahawat çäreleriniň çäginde doly döwletli çagalara hemaýat bermek üçin Türkmenistanyň Kärdeşler ark

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.