Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Watan gazeti

BAGTYÝARLYGYŇ HEM ASUDALYGYŇ SAÝASYNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzy asuda durmuşda ýaşadýan Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyz gün-günden özgerýär we ösýär. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň içeri hem daşary syýasatynda ýetilen beýik ösüşler dünýä jemgyýetçiliginde giň goldawa eýe bolýar.

Aziada – 2017-ä taýýarlyk

Üstümizdäki ýylyň sentýabr aýynda ak şäherimiz — Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary geçiriler. Ýaryşa 60-dan gowrak döwletden türgenler gatnaşarlar.

GYZYKLY GEÇEN ÝARYŞLAR

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, ýurdumyzyň raýatlarynyň, hususan-da ýaş nesliň beden hem-de ruhy taýdan sagdyn bolmagy üçin uly aladalar edilýär.

ÜSTÜNLIKLERDEN ÜSTÜNLIGE

Ajaýyp döwrümizde Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda ösüşlerden-ösüşlere sary barýan eziz Diýarymyz gün-günden gözelleşýär. Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda ýurdumyzda her ýylyň aprel aýynda badalga berilýän «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» atly köpçülikleýin sport, bedenterbiýe-sagaldyş, jemgyýetçilik-medeni çäreleriniň biraýlygy ýokary derejede geçirilýär.

ÝAŞYL HATARLAR ARTÝAR

Hormatly Prezidentimiz Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda milli baýlygymyz we guwanjymyz hasaplanýan ak pagtanyň öndürilişini artdyrmak barada daýhanlaryň öňünde wajyp wezipeleri goýdy.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň çagalar baglarynyň terbiýeçileriniň arasynda bilelikde yglan eden «Iň gowy topar otagy» atly bäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry Hojambaz etrabyndaky 11-nji «Mekan» çagalar bagynda geçirildi.

MILLI ÖWÜŞGINLERE BESLENJEK AZIADA

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sporty gujur-gaýratyň, gözelligiň hem-de sagdynlygyň gözbaşy hasaplaýar. Beden we ruhy taýdan sagdynlyk bolsa adamyň durmuşa höwesini, geljege bolan ynamyny artdyrýar.

SPORT ÝEŇIŞLI DIÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesliň sagdyn ösmegi barada edilýän uly alada Gahryman Arkadagymyz tarapyndan ýöredilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

AWAZADA OKUW MASLAHATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen mähriban Diýarymyz ösüşleriň ýolundan gün-günden öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Hazaryň kenarynda emele gelen dynç alşyň we sagaldyşyň merkezi — «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň gözelligi hem-de bu ýere gelýän myhmanlaryň sany gün-günden artýar.

SAGDYN BEDEN, SAGDYN RUH BILEN

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň dabaralary halkymyzy uly sport baýramçylygyna barha ýakynlaşdyrýar. Şu ýylyň sentýabrynda paýtagtymyz Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçiriljekdigi buýsanjymyzy goşalandyrýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.