2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Watan gazeti

ALYM ZENANLAR BAŞARNYKLARYNY BARLADYLAR

Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzyň bagtly geljegi üçin edýän beýik işlerinden ugur alyp, zenanlaryň, şol sanda alym zenanlaryň zehin başarnyklaryny ýüze çykarmak hem-de olary türkmen medeniýetiniň ýokary belentliklerine ýetmäge ruhlandyrmak, hünärini kämilleşdirmek ü

ÝAŞLARY SPORTA ÇEKÝÄRIS

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanylýan üstünlikler, amala aşyrylýan il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli beýik işler, iri möçberli özgertmeler netijesinde, eziz Watanymyz ykdysady we medeni taýdan kuwwatly döwlete öwrüldi.

NESIL TERBIÝESINIŇ ALADASYNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, «Türkmenistan—rowaçlygyň Watany» ýylynda sagdyn durmuş, sagdyn jemgyýet ýörelgelerini mekdep okuwçylarynyň arasynda wagyz-nesihat etmek maksady ilen, Tejen şäherindäki 11-nji orta mekdebiň mejlisler jaýynda şäheriň jemgyýe

YLYM WE BILIM IŞGÄRLERINIŇ KÄRDEŞLER ARKALAŞYGYNYŇ OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, ýurdumyzyň her bir güni beýik ösüşlere beslenýär. Ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda zähmet çekýän raýatlaryň iş we durmuş şertlerini gowulandyrmak, olaryň döwrebap dynç almaklary üçin uly mümkinçilikler döredilýär.

MARYDA GOWAÇA EKIŞINE BADALGA BERILDI

Murgap jülgesiniň edermen pagtaçy babadaýhanlary milli daýhançylyk däplerine eýerip, Wekilbazar  etrabynyň «Türkmenistan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanlarynda «Türkmenistan—rowaçlygyň Watany» ýylynyň gowaça ekişine guramaçylykly girişdiler.

ŞATLYK ŞOWHUNA BESLENDI

Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek hormatly Prezidentimiziň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň zähmetkeşleri bu işde çetde durmaýarlar.

TEBIGATYŇ BAÝLYGY

Ynsanperwerligiň belent ýörelgeleriniň barha rowaçlanýan döwründe agzybirligiň, zähmetsöýerligiň nyşany bolan ählihalk ýowarynyň geçirilmegi ýurdumyzyň ähli ýerlerinde asylly däbe öwrüldi. Bu watançylyk hereketine Mary şäheriniň ilaty hem uly ruhubelentlik bilen işjeň goşuldy.

ÄHLIHALK ÝOWARY. BAG EKIŞLIK GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her ýylyň ýaz we güýz aýlarynda köpçülikleýin bag ekmek boýunça ählihalk ýowaryny geçirmek asylly däbe öwrüldi.

BANK IŞGÄRLERINIŇ ARASYNDA BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Gün­günden gözelleşýän, ajaýyp zamanamyzda waspy arşa galýan Türkmenistan döwletimizde raýatlaryň eşretli, bolelin durmuşda erkin ýaşamagy, döredijilikli zähmet çekmegi ugrunda ähli mümkinçilikler döredilýär.

«ÝYLYŇ MUGALLYMY» ATLY BÄSLEŞIGIŇ DAŞOGUZ WELAÝAT TAPGYRY JEMLENDI

Ýakynda ýörite düzgünnama laýyklykda, ýylyň ýylyna geçirilýän «Ýylyň mugallymy» atly bäsleşigiň Daşoguz welaýat tapgyry geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.