Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Watan gazeti

Aziada ― 2017: muaý taý ýa-da taý boksy

Sport islendik nukdaýnazardan alanyňda hem diňe oňyn görkezijileri özünde jemleýär. Sportuň ruhubelentlik, maksada okgunlylyk, berk erklilik, ruhy we beden gözelligini bagyşlaýjylyk häsiýetine göz ýetiren ynsanlaryň millionlarçasy ― sport janköýerleri, höwesjeň we professional türgenler, tälimçiler öz durmuşyndan oňa aýratyn berdiler.

Aziada ― 2017: Tans sporty ýa-da bedeniňe erk etmek sungaty hakynda

Sport tanslary sungatmy ýa-da sportuň bir görnüşi? Bu soraga anyk jogap berip biljekleriň sany az. Yzygiderli türgenleşikde döreýän kämilleşme hem-de dörediji zehin onuň sungat tarapyny emele getirýär. Ähli türgenleşikleriň maksadynyň ýaryşa gatnaşmakdan we ýeňiş gazanmakdan ybaratdygy üçin ol sporta degişlidir.

Aziada — 2017: Sportuň taekwondo görnüşi

Her bir ynsanda peýdalanýan ýa-da barlygyny aňlaýan başarnyklaryndan başga-da özüne mälim bolmadyk ukyplar ýaşaýar. Olar ýüze çykmak üçin amatly mümkinçilige, ruhlandyryjy ýagdaýa garaşýar. Sport şol ukyplary «oýarmaga» ruhy hem fiziki taýdan täsir edip, özüňe we öz başarnyklaryňa bolan ynamsyzlygy aradan aýyrmaga, ählitaraplaýyn taplanmaga, durmuşa täze we ruhubelent garaýyş bilen çemeleşmäge ýardam edýär.

Welosport gerimini giňeldýär

Soňky döwürlerde paýtagtymyzyň köçelerinde, şaýollarynda welosiped sürüjilerine häli-şindi gabat gelmek bolýar. Raýatlarymyzyň ählisine tanyş bolan sportuň bu görnüşi ýöne ýerden iň elýeterli diýlip hasap edilmeýär.

Aziada ― 2017: Kikboksing sporty

Kikboksing başa-baş söweş sportunyň iň ýaş we meşhur görnüşleriniň biridir. Gysga wagtyň içinde ol türgenleriň, sport söýüjileriň we janköýerleriň köplügini öz daşyna jemlemegi başardy. Kikboksing başa-baş söweş sungatynyň güýçli urgulardan hasyl bolýan görnüşidir. Ol özbaşdak sport görnüşi hökmünde geçen asyryň 70-nji ýyllarynyň ortalarynda günbatar Ýewropada we ABŞ-da «dünýä inipdi». Häzirki wagtda kikboksingiň gelip çykyşynyň iki ýoly agzalýar.

Aziada ― 2017:Ýeňil atletika ― sportuň toplumlaýyn görnüşi

Halkymyzyň agzybirlikde garşylaýan her bir güni Aziada 2017-niň senenamasyna barha ýakynlaşdyrýar.

Aziada ― 2017: Sportuň suwda ýüzmek görnüşi

Hormatly Prezidentimiziň parahatçylygyň, sagdynlygyň we ruhubelentligiň çeşmesi bolan sporta berýän yzygider ünsi netijesinde Watanymyz dünýäniň iň sport söýüji ýurtlarynyň hataryna goşuldy. Häzirki günlerde 2017-nji ýylda paýtagtymyzda ýaýbaňlandyryljak V Aziýa oýunlarynyň sanawyna girýän sport görnüşleri boýunça milli türgenlerimizi taýýarlamak işleri gyzgalaňly dowam edýär.

Aziada ― 2017:Futzal

1920-nji ýylda Braziliýanyň kenarynda futbol oýny örän uly meşhurlyk gazanypdy. Oýnuň kenardaky görnüşi köp bolmadyk oýunçylardan düzülip, ilki başda ol ýerli ilatyň dilinde «Futbol de salon» diýip atlandyrylýardy. Zalda oýnalýan futbol resmi taýdan mundan 50 ýyldan gowrak ozal peýda boldy. Oýny dörediji belli bir döwürde FIFA halkara guramasyna ýolbaşçylyk eden braziliýaly Žoao Awelanjdyr. Oýun ilkinji gezek tejribe geçirmek üçin 1958-nji ýylda Wenada guralýar.

Aziada ― 2017: Sportuň basketbol görnüşi

Basketbol ― sportuň peýdaly fiziki agram salmany döredýän hem-de topar bilen işlemegi öwredýän iň köp hereketli we gyzykly görnüşleriniň biri. Basketboly ýylyň hemme wagtynda:tomusda ― açyk howada hem-de gyşda ýapyk binalarda oýnamak bolar.

Aziada ― 2017: Agyr atletika sporty

Ýurdumyzyň dürli künjeklerinde ýerleşdirilen Oýunlaryň yza ýöredilýän sagadyna seredip, halkymyzyň bu waka sabyrsyzlygy, sport söýüjiligi, tolgunmadyr gyzyklanma duýgulary we taýýarlygy artýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.