2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Watan gazeti

RUHUBELENTLIK BAŞ ÝÖRELGÄMIZ

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan guralýan XIX Milli sport oýunlarynyň Lebap welaýatynda geçirilen tapgyry sport baýramçylygyna öwrüldi. Oňa ezber türgenleriň uly topary, şeýle hem köp sanly janköýerler gatnaşdylar.

UMUMADAMZAT GYMMATLYKLARYNYŇ ÇEŞMESI

Golaýda Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň 60-njy orta mekdebinde hormatly Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasyndan joşup çykan «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabyna bagyşlap etrabyň taryh mugallymlarynyň, kitaphana müdirleriniň, etrabyň bilim-

Ýaş nesillere görelde

Ýakynda Sarahs etrabyndaky 21-nji orta mekdepde «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýaş nesillere görelde» diýen şygar bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

BAGTYÝARLYKDAN NYŞAN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyz gün-günden gülläp ösýär. Döwletimiz bedew bady bilen okgunly öňe barýar. Parahatçylykdörediji ýurdumyzyň ykdysadyýetinde düýpli öňegidişlikler gazanylýar.

WOLEÝBOL ÝARYŞY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berilýän sport, desgalaryna, sport toplumlaryna, gözüň düşende hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde berk bedenli, belent ruhly, sagdyn nesilleriň kem

RÖWŞEN GELJEGI NAZARLAÝAN MASLAHAT

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat işgärleriniň hem-de Türkmenistanyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşleriniň bilelikde guramag

TÄSIRLI GEÇEN OKUW MASLAHATY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hünärmenleri Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýýan wezipelerinden we berýän anyk tabşyryklaryndan ugur alyp.

Dünýa ýaň salýan ýaryşlar

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda 2018-nji ýylyň «TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli eziz Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli dürli dabaralardyr sport ýaryşlary döwletimiziň sport äl

MILLI SPORT OÝUNLARY

Gahryman Arkadagymyzyň: «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz Diýarymyz ähli ugurlar boýunça ýokary depginler bilen ösýär hem-de ynamly öňe barýar» diýip belleýşi ýaly, Türkmenistan döwletimiz ykdysady we medeni taýdan kuwwatly döwlete öwrüldi.

TÄSIRLI GEÇEN DUŞUŞYK

Ýakynda Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde ýerleşýän Berdimuhamet Annaýew adyndaky 27-nji orta mekdebiň zalynda, etrabyň bilim işgärleriniň hem-de ýokary synp okuwçylarynyň arasynda etrabyň bilim bölüminiň hem-de Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşle

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.