2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Watan gazeti

HASYL TOÝUNA SOWGATLY GELDILER

Ýurdumyzyň iň iri pagtaçylyk etraplarynyň biri bolan Saparmyrat Türkmenbaşy etraby Daşoguz welaýatynda ilkinji bolup döwlete pagta tabşyrmak barada meýilnamany ýerine ýetirdiler.

ÝOKARY NETIJELER GAZANYLDY

Daşoguz welaýatynyň SA.Nyýazow adyndaky etrabynyň Türkmenistanyň Gahrymany S.Rozmetow adyndaky oba hojalyk paýdarlar jemgyýetimiz ýylyň-ýylyna oba hojalyk ekinlerinden bol hasyl alyp, welaýatda öňdebaryjy hojalyklaryň biri hasaplanýar.

MUKADDESLIGIŇ GÖZBAŞY

Gahryman Arkadagymyzyň atalyk aladalaryna jogap edip, hemmetaraplaýyn ösen şahsyýetleri kemala getirmegiň maksatnamasyny durmuşa geçirmek, çagalary we ýetginjekleri ýaramaz endiklerden goramak, tertip-düzgüni berkitmek boýunça wagyz-nesihat çärelerine giň gerim beri

HÖWES BILEN ÝAZYLÝARYS

Baýramaly etrabynyň çäginde ýerleşýän ähli bilim ojaklarynyň hem-de mekdebe çenli terbiýeçilik edaralarynyň işgärleri 2019-njy ýylyň birinji ýarymy üçin abuna ýazylyşygyna ýokary guramaçylyk bilen başladylar.

ALKYŞ AÝDÝAS ARKADAGA

Gülläp ösüşlere eýe bolýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda halkara at-abraýy barha belende göterilýär.

GARAGUMLY PAGTAÇYLAR BORÇNAMALARYNY AMAL ETDILER

Garagum etraby Mary welaýatynda ilkinjileriň hatarynda meýilnamalaýyn borçnamalaryny artygy bilen amal edip, «ak altyn» harmanyna 44 müň tonna pagta tabşyrmagyň hötdesinden geldiler.

HALAL ZÄHMETIŇ HÖZIRI

Ýurtda geçirilýän giň gerimli oňyn özgertmeler netijesinde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklary bilen bir hatarda oba hojalygy hem yzygiderli ösýär.

SPORT BÄSLEŞIGI

Golaýda Görogly etrabynyň mekdep okuwçylarynyň arasynda nobatdaky 10-njy spartakiada ýaryşyna badalga berildi.

DAÝHANLAR ÝEŇIŞ GAZANÝARLAR

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ýerlerdäki birleşmeleri we Geňeşleri, şeýle hem daýhan birleşiklerindäki ilkinji guramalary şu günler hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalykçylarynyň öňünde goýan, meýdanlarda ösdürilip ýet

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Serdar şäher birleşmesiniň, Zenanlar guramasynyň şäher bölüminiň, şeýle-de Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Serdar şäher Geňeşiniň bilelikde guramagynda, «Enä tagzymmuka

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.