Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Watan gazeti

ARZYLY PELLEHANA ÝETILDI

25-nji sentýabr güni Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň «Aşyk-Aýdyň» daýhan birleşiginiň agzybir pagtaçy kärendeçileri pagta ýygymynda uly üstünlik gazanyp, welaýatymyzda ilkinjileriň hatarynda arzyly pellehana ýetdiler.

PAGTA ÝYGYMYNYŇ GYZGALAŇLY GÜNLERI

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda Gӧrogly etrabynyň «Magtymguly» adyndaky daýhan birleşiginiň babadaýhanlary 1580 gektar ýere gowoça ekip, bereketli hasyly kemala getirip, zaýalaman dӧwlet harmanyna 2715 tonna ak altyn tabşyrmak ugrunda jan aýaman zähmet çekýärler.

ULYNY SYLAN BEG BOLAR

Ýaşululara hormat goýmak gadymdan gelýän asylly däplerimiziň biridir. Bu ugurda hormatly Prezidentimiziň hut ӧzi hemmelere gӧrelde bolýar. Her bir dӧwletli işiň başyny başlanda, dili senaly ýaşulularymyza sala salýar. Haýsy welaýata barsa-da, ilki bilen, şol ýeriň ýaşululary bilen didarlaşýar. Olar bilen hal-ahwal soraşýar. Ýylyň-ýylyna ak bugdaýyň, ak pagtanyň ekişine hem bol hasylyň ýygnalyşyna, täze desgalaryň açylyşyna ak pata bermegi Gahryman Arkadagymyz ýa­şulularymyza ynanýar.

OŇYN ZÄHMET ŞERTLERI

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça kabul edýän uzakmöhletleýin maksatnamalarynda, şeýle hem ýurdumyzyň ykdysady hojalygyna işjeň gatnaşmak baradaky tabşyryklarynda gurluşyk, energetika we senagat pudaklaryna aýratyn ähmiýet berilýär.

BERKARARLYK BAGTYNYŇ SAÝASYNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyz ähli taraplaýyn ösüşlere eýe bolýar. Muny biz medeniýet ulgamyna, sporta, syýahatçylyga, ylym-bilime göz gezdirenimizde-de görýäris. Bularyň ählisi hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda halkymyzyň agzybirlikli çekýän zähmeti esasynda kemala gelýär.

JOŞÝAR ÝÜREKLERDE WATAN SÖÝGÜSI

Paýtagtymyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary üstünlikli jemlendi. Oýunlaryň dowamynda sportuň 21 görnüşi boýunça gyzgalaňly geçen bäsleşiklere dünýäniň dürli ýurtlaryndan gelen myhmanlar bilen birlikde ýurdumyzyň paýtagtyndan we welaýatlaryndan gelen tomaşaçylar janköýerlik etdiler.

DABARALY ÇÄRE GEÇIRILDI

Paýtagtymyzda «Aşgabat 2017-niň» Oýunlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi.

YNSANPERWERLIK ÝÖRELGELERIMIZ DABARALANÝAR

Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer başlangyjy esasynda, BMG-niň Adam hukuklary baradaky geňeşiniň 36-njy mejlisinde şu ýylyň 15-nji sentýabrynda «Parahatçylygy we adam hukuk­laryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakynda» Jarnama kabul edildi.

Ynsanperwerlik ýörelgelerimiz dabaralanýar

Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer başlangyjy esasynda, BMG-niň Adam hukuklary baradaky geňeşiniň 36-njy mejlisinde şu ýylyň 15-nji sentýabrynda «Parahatçylygy we adam hukuk­laryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakynda» Jarnama kabul edildi.

DOSTLUGYŇ BAÝRAMY

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň at-abraýy dünýä dollar. Bu babatda şu günler paýtagtymyzda Halkara olimpiýadasynyň ýörelgelerine laýyklykda, ýokary guramaçylyk derejesinde geçip duran «Aşgabat 2017-niň» Oýunlary hem uly ähmiýete eýe bolýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.