Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Watan gazeti

SPORT ÝARYŞY GEÇIRILDI

Ruhubelent ýaşlary taýýarlamak, ilatymyzyň saglygyny goramak we berkitmek, ýaş nesliň sagdyn durmuş ýӧrelgesine eýermegini gazanmak bilen, kӧpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty ӧsdürmek Arkadag Prezidentimiziň durmuşa geçirýän sport syýasatynyň esasy ugruna ӧwrüldi.

SERGI GURALDY

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň guramagynda, Daşoguz dӧwlet elektrik stansiýasynda ӧnümçilikde ulanylýan dürli gӧrnüşli enjamlaryň sergisi guraldy. Şeýle hem bu ýerde ӧnümçilikde zähmeti goramak babatda ýerine ýetirilýän işler barada giňişleýin gürrüň berildi.

EZBERLER OŇE SAÝLANDYLAR

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen 2017-nji ýylyň Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly diýlip yglan edilmegi halkymyzyň gӧwnüni galkyndyrdy. Şu mynasybetli Diýarymyzyň çar künjünde dürli sport çäreleri giň gerim alýar.

Aziada — 2017-ä bagyşlandy

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň mejlisler zalynda Hyzmat ulgamy işgärleriniň kärdeşler ar­kalaşyklarynyň Daşoguz şäher Geňeşiniň, Awiasiýa we aragatnaşyk, gurluşyk we senagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň we işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda «Ӧsüşli ýyllar bilen täze belentliklere tarap» atly dabaraly maslahat geçirildi.

SAGDYN JEMGYÝET UGRUNDA

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyz ýokary ösüşlere eýe bolýar. Syýasatda, ykdysadyýetde, medeni-gumanitar ugurlarda ýetilýän ýokary sepgitler Gahryman Arkadagymyzyň «Döwlet adam üçindir!» diýen baş ýörelgesiniň aýdyň miweleridir.

HALKARA SPORT BAÝRAMÇYLYGY

Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi iň bir gelim-gidimli medeni ojaklaryň biri. Muzeýimize gezelenje gelýän myhmanlaryň köp böleginiň ýaşlar bolmagy has-da begendirýär. Hormatly Arkadagymyz her bir ugurda ýaş nesillere görelde mekdebi bolup, nusgalyk ýol görkezýär.

SPORTUŇ TÄSIN GÜÝJI

Ýurdumyzda Gahryman Arkadagymyz tarapyndan türkmen sportuny ösdürmekde uly işler alnyp barylýar. Sport mekdeplerinde, sport-sagaldyş toplumlarynda yzygiderli sport çäreleridir baýramçylyklary ýokary derejede guralyp, ýaş türgenlerimiziň tejribeleri has-da artdyrylýar. Türgenlerimiz hem hormatly Prezidentimiziň sportumyzy ösdürmekde alyp barýan parasatly syýasatyna, pähim-paýhaslaryna eýerip ýurdumyzda we halkara derejesinde geçirilýän ýaryşlarda oňat netijeleri gazanyp, ildeşlerimiziň ynamlaryny ödeýärler.

BELENT MERTEBE

Ajaýyp zamanamyzyň şatlyk-şowhuna beslenýän günleri ýurdumyzda gazanylýan üstünlikler, ýetilýän belent sepgitler her bir adama ruhubelentlik eçilýär. Ýurdumyzyň ähli ulgamlaryndaky özgerişler halkymyzyň agzybirligini, jebisligini görkezýär.

LEBAPLY PÄLWANLAR BÄSLEŞDILER

Hormatly Prezidentimiziň edýän taýsyz tagallalarynyň netijesinde bedew bady bilen ynamly öňe barýan Türkmenistan döwletimizde sport ulgamy döwrebap ösýär, özgerýär. Munuň şeýledigine ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berlen sport mekdepleriniň we sport merkezleriniň ýüzlerçesi güwä geçýär.

TÄZE BELENTLIKLERE ARKADAG BILEN

— Diýarymyzyň ӧzgerişli keşbi halkymyzyň agzybirliginiň beýanydyr. Ýurdumyzda agzybirlikli çekilýän zähmet ilimize üstünlikleri ýaran edýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.