2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Welaýat birleşmeleri

WELAÝAT USULY-AMALY MASLAHATYNDA

Golaýda Baýramaly etrabyndaky 47-nji orta mekdepde bilim işgärleriniň «Beýik Ýüpek ýoly dostluk-doganlyk ýoludyr» atly welaýat maslahaty bolup geçdi.

AWAZADAKY TÄZE ÝYL DABARASY

Golaýda TKA-nyň Milli Merkeziniň guramagynda Balkan welaýatynyň «Awaza» syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde ýurdumyzyň bäş welaýatyndan, şeýle-de Aşgabat şäherinden TKA-nyň işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda Täze ýyl baýramçylyk dabarasy geçirildi.

BUÝSANÇLY ÝYLYN ÝAKYMLY ÝATLAMASY

2018-nji ýylyň ýurdumyzyň durmuşynda neneňsi netijeli ýyl bolandygy hakynda gürrüň edileninde, gözellikler mekany Awaza göz öňüňde janlanýar.

«DERDE DERMANDYR HOŞAMAÝ SÖZLERIŇ» DIÝEN AT BILEN ÇÄRE GEÇIRILDI

Ýakynda Tagtabazar etrap häkimliginiň guramagynda, etrap Medeniýet öýünde Mary welaýatynyň saglygy goraýyş müdirliginiň, etrap häkimliginiň, oba geňeşliginiň arçynlarynyň, edara kärhanalaryňy bilim ulgamynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda, «Derde derma

ÖŇE BARÝAN WATANYM

Agzybir, jebis il-ulsumyz toý desserhanynyň başynda, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, Täze ýyly syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda gazanylan üstünlikler bilen garşylady.

ÖMRÜŇ UZAK BOLSUN ARKADAGYMYZ

Mary etrabynyň Babasary geňeşliginiň Adybir obasynda ýaşaýan asyrlaryň janly şaýady Ajapsoltan Hajyýewa 2019-njy ýylyň ýetip gelmegi mynasybetli Gahryman Arkadagymyzyň adyndan Täze ýyl sowgady gowşuryldy.

TÄZE ÝYL BAÝRAMY MYNASYBETLI DABARA GEÇIRILDI

Täze, 2019-njy ýyl halkymyza bagt nuruny eçilip geldi. Güneşli Diýarymyzyň ähli künjeklerinde baýramçylyk mynasybetli arçalar bezelip, Aýazbabadyr Garpamygyň hem-de ertekileriň gahrymanlarynyň gatnaşmagynda şowhunly dabaralar guraldy.

BEÝIK IŞLERDEN RUHLANYP

2018-nji ýyl ýurdumyzyň taryhynda altyn harplar bilen ýazylan wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Gahryman Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda her bir pudakda, şol sanda saglygy goraýyş ulgamynda hem ösüş-öňegidişlikler gazanyldy.

ENELER ÝYLGYRSA, ÄLEM ÝYLGYRÝAR

Döwletli ojaklaryň eýesi, perzentleriniň söýesi bolan adamlaryň biri hem Mary etrabynyň Babasary geňeşliginiň Babasary obasynda ýaşaýan, iki asyryň şaýady bolan bagtyýar ene Ajapsoltan Hajyýewadyr.

KALPLARA JOŞGUN PAÝLAN DABARA

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat, Şatlyk şäher birleşmeleriniň welaýat medeniýet müdirligi hem-de welaýat kazyýeti bilen bilelikde guramagynda dabaraly çäre geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.