2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

TÜRKMEN SPORTY ÖZGERÝÄR

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda uly ösüşlere, özgerişlere sary öňe barýar. Ähli ulgamlarda bolşy ýaly, sport babatynda hem belent derejelere ýetilýär.

BAGTYÝAR BALALARYŇ BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Welaýatymyzdaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň bilelikde zehinli çagalaryň arasynda yglan eden «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

BAGLAR — GÖZELLIK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmekde guwandyryjy işler alnyp barylýar. Eziz Diýarymyzyň ähli künjeklerinde her ýylyň dowamynda dürli görnüşli bag nahallarynyň millionlarça düýbi oturdylýar.

HOWPSUZ IŞ ŞERTLERI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen etrap birleşmesiniň hem-de etrabyň Galla kabul ediş kärhanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda kärhananyň işgärleriniň arasynda «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleri

ÖZGERIŞLER GÖWÜNLERIŇ GÖRKI

Ajaýyp zamanamyz taryhy wakalara baýlygy bilen tapawutlanýar. Her säher, her gün, pursatlar şatlyga beslenýär.

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ USSATLARY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen Milli sport oýunlarynyň spartakiadasy zähmetkeşleriň arasynda barha uly meşhurlyga eýe bolýar.

GUWANDYRYJY NETIJELERI GAZANÝARYS

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda oba hojalyk pudagy dürli ugurlarda, şol sanda hemme taraplaýyn goldawlara daýanyp, yhlasly zähmet çekýän kärendeçi daýhanlaryň ýadawsyz aladalary bilen, özüniň guwandyryjy netijelerini berýär.

SAGDYN NESIL-ABADAN ERTIRIMIZ

Halkymyzyň saglygyny goramaga gönükdirilen sport syýasatynyň ýaş nesliň beden we ruhy taýdan sagdyn bolmagyny, ýaşlaryň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermeklerini gazanmakda bähbitli taraplaryny ýatlamalydyrys.              

SAGDYN NESIL-ABADAN ERTIRIMIZ

Halkymyzyň saglygyny goramaga gönükdirilen sport syýasatynyň ýaş nesliň beden we ruhy taýdan sagdyn bolmagyny, ýaşlaryň sagdyn durmuş ýörelgesine eýermeklerini gazanmakda bähbitli taraplaryny ýatlamalydyrys.              

IŞI ROWAÇ DIÝARYM

Ýaňy-ýakynda mekdebimizde Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli «Rowaçly Watanym» ady bilen aýdym-sazly dabara geçirildi, Oňa mekdebiň hem-de welaýat baş bilim müdirliginiň ýanyndaky hünäri ýokarlandyryş okuw merkeziniň mugallymlary we okuwçylar gatnaşdylar.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.