2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Welaýat birleşmeleri

NUSGALYK IŞLERIŇ ÜNDEWI ÝETIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň ata Watanymyza, il-halkymyza bolan belent söýgüsiniň, irginsiz üns-aladasynyň netijesinde halkymyzyň durmuşy barha rowaçlanyp, bagtyýarlyga we bolelinlige beslenýär.

ENE — DÜNÝÄNIŇ GÖRKI

Bahar paslynyň ajaýyp çagynda bellenilýän Halkara zenanlar gününiň dabaralary gadymy Ahal ýaýlasynda aýratyn uly ruhubelentlige beslendi.

NUSGALYK ŞÄHER GURLAR KITAP — RUHY HAZYNA

Hormatly Prezidentimiziň Ahal welaýatynyň edara ediş merkezini gurmak bilen baglanyşykly gol çeken resminamasy bagtyýar ulus-ilimizi şatlandyrdy, tolgundyrdy.

SÜRÜM, TEKIZLEME, ÇIL ÇEKMEK IŞLERI BÖKDENÇSIZ ÝERINE ÝETIRILDI

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň bereketli pagta hasylynyň düýbüni tutmaga S.A.Nyýazow adyndaky etrabymyzyň «Bossan» daýhan birleşiginiň kärendeçi daýhanlary hem agzybirlik bilen girişip, häzirki günlerde möhüm bolan agrotehniki çäreleri durmuşa geçirýärler.

ÝYLYŇ ÖKDE TÜRGENLERI YGLAN EDILDI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygy bilen bedenterbiýe we sport ulgamy giňden rowaçlanýar. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň her bir ýylynda  hakydalarda hemişelik galjak şanly wakalar bolýar.

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI

Elwan güllere beslenip gelýän baharda toýlanylýan Halkara zenanlar baýramyna bagyşlanyp geçirilýän aýdym-sazly dabaralar dünýäniň durky, zeminiň görki zenanlarymyza şatlyk eçilýär.

BAÝRAGYŇYZ, BAÝRAMYŇYZ GUTLY BOLSUN MÄHRIBAN ZENANLAR

II içinde «Zenan begense, Zemin begenýär» diýen jümle bar, Bahar paslynda ilkinji toýlanýan baýram — 8-nji Mart — Halkara zenanlar güni mynasybetli Marynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatryna ýygnanan gyz-gelinleriň, mährem eneleriň, talyp ýaşlaryň ýüzünde-ýüreginde älem şatl

«ÝYLYŇ MUGALLYMY — 2019» BÄSLEŞIGINIŇ ETRAP TAPGYRY GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň ýadawsyz tagallasy bilen, ýurdumyzda bilim ulgamyny özgertmäge döwlet derejesinde uly üns berilýär.

ALKYŞA ÝUGRULAN ARZUWLAR

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary welaýatymyzda hem giňden ýaýbaňlandyryldy.

ARKADAG SAHAWATYNYŇ BAÝRAMÇYLYK JOŞGUNY

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynyň nurana bahary hormatly Prezidentimiziň ajaýyp başlangyçlaryndan has-da gӧrk alyp, halkara derejesinde bellenilip geçilýän zenanlar gününiň ajaýyp pursatlaryna ӧwüşgin çaýýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.