Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Welaýat birleşmeleri

GAZÇYLARYŇ GYZYKLY BÄSLEŞIKLERI GEÇIRILDI

«Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň «Galkynyş» gaz känindäki işçiler şäherçesiniň göwnejaý enjamlaşdyrylan döwrebap sport desgasynda bäsleşikler yzygiderli geçirilýär.

ROWAÇLYKLARA BESLENÝÄN YKDYSADYÝET

Her bir ynsanyň durmuşynda bolşy ýaly, tutuş halkyň, döwletiň ykbalynda hem ýatdan çykmajak pursatlar, wakalar bolup geçýär.

TÖRE BEZEG HALY-KEÇE

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli, zähmetsöýer zenanlarynyň arasynda yglan eden «Gülüň owadan!» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

"SAGLYGYM - BAŞ BAÝLYGYM" ATLY WAGYZ-NESIHAT ÝYGNAGY GEÇIRILDI

«Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýy­lyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen şäher birleşmesiniň we Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk gullugynyň Tejen şäher etrap bölüminiň hem-de Tejen şäheriniň jemgyýetçilik guram

Okuw mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di

«Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýy­lyn­da hor­mat­ly Prezi­den­ti­mi­ziň ýolbaşçy­ly­gyn­da Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň her bir güni be­ýik ösüş­le­re, ro­waç­lyk­la­ra bes­len­ýär.

Ök­de­ler öňe saý­lan­dy

Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Merke­zi Ge­ňe­şi bi­len Türk­me­nis­ta­nyň Kärdeş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi­niň Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rü­niň çe­per el­li, zäh­met­sö­ýer ze­nan­la­ry­nyň ara­syn­da gu­ra­ýan «Gü

BAGTYÝAR GELJEGIŇ ALADASY

Ge­çen hep­dä­niň an­na gü­ni Kaka et­ra­by­nyň Me­de­ni­ýet öýün­de wa­gyz-ne­si­hat maslaha­ty ge­çi­ril­di.

DEPUTATLARYŇ RAÝATLAR BILEN DUŞUŞYGY

Ýa­kyn­da Gök­de­pe et­raby­nyň Ba­ba­rap oba­syn­da­ky ýaş olim­pi­ýa­çy­la­ry taý­ýar­laýyş sport mek­dep-in­ter­na­tynda Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Ahal we­la­ýa­ty bo­ýun­ça saýla­nan de­pu­tat­la­ry­nyň ra­ýat­lar bi­len du­şu­şy­gy bol­dy.

Galla bolçulygy – azyk bolçulygy

Etrabymyzda suw, ýerli we mineral dökünler bilen iýmitlendirilen, gözüňi dokundyrýan bugdaýyň galla oragyna guramaçylykly girişilensoň, gysga möhletde guşgursak bugdaýlar ýygnaldy, kabul ediş nokatlaryna tarap awtoulaglarda ugradyldy.

BEÝIK DÖWÜRDEN RUHLANYP

Kärhanamyzyň işgärleri welaýat merkeziniň arassaçylygyny üpjün etmek, abadanlaşdyrmaga gatnaşmak ýaly jogapkärli işleri alyp barýarlar. Biz zähmetkeşleriň iş şertlerini gowulandyrmak, zähmet howpsuzlygyny üpjün etmek we beýleki meseleler bilen içgin meşgullanýarys.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.