Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Watan gazeti

BAGTYÝAR NESILLER

Göwün gözelliklerini belentliklere göterýän tomus pasly hemmelere dynç alşyň hözirli günlerini bagyşlaýar.

"SAGLYGYM - BAŞ BAÝLYGYM" ATLY WAGYZ-NESIHAT ÝYGNAGY GEÇIRILDI

«Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýy­lyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen şäher birleşmesiniň we Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk gullugynyň Tejen şäher etrap bölüminiň hem-de Tejen şäheriniň jemgyýetçilik guram

Nesihat edildi

Ata-babalarymyzyň, ene-mamalarymyzyň döreden milli däp-dessurlarynyň, edep-terbiýe mekdebiniň özeninde halkymyza mahsus, ýaş nesilleri terbiýelemekde ähmiýeti uly bolan gymmatlyklar jemlenýär.

RUHUBELENTLIGIŇ GÖZBAŞY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda, saglygy goraýyş ulgamy ýokary ösüşlere ýetdi.

Okuw mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di

«Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýy­lyn­da hor­mat­ly Prezi­den­ti­mi­ziň ýolbaşçy­ly­gyn­da Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň her bir güni be­ýik ösüş­le­re, ro­waç­lyk­la­ra bes­len­ýär.

Ök­de­ler öňe saý­lan­dy

Türk­me­nis­ta­nyň Ze­nan­lar bir­le­şi­gi­niň Merke­zi Ge­ňe­şi bi­len Türk­me­nis­ta­nyň Kärdeş­ler ar­ka­la­şyk­la­ry­nyň Mil­li mer­ke­zi­niň Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rü­niň çe­per el­li, zäh­met­sö­ýer ze­nan­la­ry­nyň ara­syn­da gu­ra­ýan «Gü

“ÝAŞ­LA­RY TER­BI­ÝE­LE­MEK­DE RUHY MIRASYMYZYŇ ÄHMIÝETI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şeýle şygar astynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi.

Şadyýan tomus!

Tomusky dynç alyş möwsüminde dynç alýan okuwçylar çagalyk ýyllarynyň iň bir şatlykly günlerini başdan geçirýärler. Olar öz aralarynda dürli oýunlary, ýaryşlary guramak bilen, wagtlaryny peýdaly geçirýärler.

Bagtyýar durmuşyň gözbaşy

Diýarymyzyň ösýän, özgerýän zamanasynda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda saglyk ulgamyna degişli döwrebap binalaryň gurluşygy yzygider alnyp barylýar.

SAGDYNLYGYŇ SAÝASYNDA

Golaýda Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň 11-nji saglyk öýüniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde y

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.