2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Watan gazeti

BAGLAR — GÖZELLIK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmekde guwandyryjy işler alnyp barylýar. Eziz Diýarymyzyň ähli künjeklerinde her ýylyň dowamynda dürli görnüşli bag nahallarynyň millionlarça düýbi oturdylýar.

HOWPSUZ IŞ ŞERTLERI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen etrap birleşmesiniň hem-de etrabyň Galla kabul ediş kärhanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda kärhananyň işgärleriniň arasynda «Zähmeti goramak sagdyn we howpsuz iş şertleri

ÖZGERIŞLER GÖWÜNLERIŇ GÖRKI

Ajaýyp zamanamyz taryhy wakalara baýlygy bilen tapawutlanýar. Her säher, her gün, pursatlar şatlyga beslenýär.

WAGYZ-NESIHAT EDILDI

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgesinden ugur alyp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, zähmetkeşlere howpsuz we oňaýly iş şertlerini döretmek maksady bilen, şu günler «Zähmeti goramak—sagdyn we howpsuz

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ USSATLARY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen Milli sport oýunlarynyň spartakiadasy zähmetkeşleriň arasynda barha uly meşhurlyga eýe bolýar.

GUWANDYRYJY NETIJELERI GAZANÝARYS

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda oba hojalyk pudagy dürli ugurlarda, şol sanda hemme taraplaýyn goldawlara daýanyp, yhlasly zähmet çekýän kärendeçi daýhanlaryň ýadawsyz aladalary bilen, özüniň guwandyryjy netijelerini berýär.

MÖHÜM WEZIPELER KESGITLENDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, döwletimiziň ähli pudagynda amala aşyrylýan giň möçberli oňyn özgertmeleriň many­mazmunyny ilat arasyna wagyz­nesihat etmekde Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklaryn

BAGTYMYZYŇ AÇARY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda, ýurdumyz uly ösüşlere, özgertmelere eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň saglygy hakynda durmuşa geçirýän maksatnamalaýyn işleri il-ulsumyzyň başyny göge ýetirýär.

SPORT ÝARYŞY GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň sport ulgamynda hem uly ösüşler gazanylýar.

ÝOLLAR BAGTA SARY ROWANA

Ýurdumyz sebitde ylalaşdyryjy merkez, şeýle-de döwletiň içki asudalygyny doly üpjün edip, Bitaraplyk syýasatyny durnukly amala aşyrýan, halkara diplomatiýasyna netijeli goşant goşýan, durmuşyň ähli pudaklarynda uly ösüşleri gazanýan döwlet hökmünde tanalýar.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.