Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

ÝEŇIJILER ÖŇE SAÝLANDYLAR

Ýurdumyzda bedenterbiýäni we köpçülikleýin sporty ösdürmek babatda durmuşa ornaşdyrylýan işler möhüm wezipeleriň biri hasaplanýar.

ÝARYŞ GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiz ýaş nesilleriň ruhubelent, beden taýdan sagdyn, ylymly-bilimli bolmaklary ugrunda köp aladalar edýär.

SPORT - RUHUBELENTLIGIŇ GÖZBAŞY

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda we Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek boýunça ägirt uly işler amala aşyrylýar. 

ÖKDELER ÜSTÜN ÇYKDY

Kärdeşler arkalaşyklary tarapyndan guralýan Milli oýunlaryň spartakiadasy indi birnäçe ýyldan bäri ýurdumyzda geçirilmegi däbe ӧwrülen «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» atly kӧpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş çärelerini geçirmegiň biraýlygy bilen utgaşyp gidýär.

Çekeleşikli geçen duşuşyklar

Hojambaz etrabynyň 1-nji sport mekdebinde kiçi futbol boýunça bäsleşik geçirildi.

Görelde görkezdiler

Kärdeşler arkalaşyklarynyň guramalary, olaryň işjeňleri hem hormatly Prezidentimiz tarapyndan yglan edilen „Sagdynlyk we bagtyýarlyk“ atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriniň biraýlygyny guramaçylykly geçirmäge taýýarlykly geldiler.

WOLEÝBOLÇY ZENANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Golaýda welaýat zenanlar bӧlüminiň guramagynda Daşoguz şäherinde ýerleşýän 10 müň orunlyk sport toplumynda «Sagdyn zenan-bagtyýar.

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ ETRAP TAPGYRY

Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesi hem-de etrap sport baradaky komitetiniň bilelikde guramagynda etrapdaky sport mekdebinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň XVII Milli sport oýunlarynyň etrap tapgyryny geçirdi.

ӦKDELER ÖŇE SAÝLANDYLAR

Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly, welaýatymyzda hem «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» atly kӧpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleri giň gerime eýe bolýar. 

SAGDYN BEDENDE — SAGDYN RUH

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen yglan edilen «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn durmuş-medeni çäreleriň biraýlygy mynasybetli welaýatymyzda gyzykly sport ýaryşlary guralýar. 

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.