2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Sport

SAGDYN BEDENDE — SAGDYN RUH

Ak bugdaý etrabyndaky 27-nji orta mekdebiň sport zalynda okuwçy gyzlaryň arasynda ýaryşlar geçirildi.

MEÝDANÇADA GYZ-GELINLER

Welaýat sport baradaky komite­ti Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi we Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Balkanabat şäher geňeşi şäheriň edara-kärhanalarynyň, ýokary hem-de or­ta we başlangyç okuw mekdepleriniň aýal-gyzlarynyň arasynda woleýbol bäsleşigini gurady.

SPORT ÝARYŞLARY GEÇIRILDI

Bedenterbiýäniň we sportuň has köpçülikleýin häsiýete eýe bolmagyny gazanmak maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrap birleşmesi etrap sport komiteti bilen bilelikde dürli çäreleri yzygiderli guraýar.

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDYLAR

Ak bugdaý etrabyndaky 27-nji orta mekdepde geçirilen woleýbol ýaryşyna gyzyklanma uly boldy. 

OLIMPIÝA ŞÄHERÇESI ILKINJI ÝARYŞLARY KABUL ETDI

Geljek ýylyň sentýabrynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary geçiriljek Aşgabadyň Olimpiýa şäherçesinde ilkinji ýaryşlar geçirildi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI AZIÝANYŇ OLIMPIÝA GEŇEŞINIŇ ÝOLBAŞÇYSYNY KABUL ETDI

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň (AOG) prezidenti şeýh Ahmad Al-Fahad Al-Sabahy kabul etdi.

Woleýbol ýaryşy

Baharly etrabynyň Mürçe obasyndaky 12-nji orta mekdebiň sport zalynda Halkara zenanlar güni mynasybetli woleýbol ýaryşy geçirildi. 

SPARTAKIADANYŇ ÇÄGINDÄKI ÝARYŞ

Änew şäherindäki sport mekdebinde aýal-gyzlaryň arasyndaky spartakiadanyň çäginde ýaryş geçirildi. Halkara zenanlar gününe bagyşlanan bu ýaryşy welaýatyň sport baradaky komiteti, Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi hem-de ýurdumyzyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölümi bilelikde guradylar.

SPORT TÜRGENLEŞIKLERI – SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

Şu gün, baharyň ilkinji ýekşenbesinde paýtagtymyzda ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzüminiň agzalarynyň - hökümetiň, Türkmenistanyň Mejlisiniň, harby we hukuk goraýjy edaralarynyň, ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda welosipedli türgenleşik ýörişi geçirildi.

SPORT HABARLARY

Serdar şäherindäki 13-nji orta mekdebiň binýadynda şäher ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň guramagynda bilim işgärleriniň arasynda şaşka boýunça bäsleşik geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.