2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Sport

SPORT HABARLARY

Serdar şäherindäki 13-nji orta mekdebiň binýadynda şäher ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň guramagynda bilim işgärleriniň arasynda şaşka boýunça bäsleşik geçirildi.

SPORT HABARLARY

Bereket etrabynyň ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň geňeşi Halkara zenanlar gününe bagyşlap, orta mekdeplerde we mekdebe çenli ýaşly çagalar edaralarynda zähmet çekýän aýal-gyzlaryň arasynda woleýbol ýaryşyny geçirdi. 

SAGDYNLYGYŇ ÖSÜŞI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmen sporty has-da täze derejelere göterildi.

GYZYKLY BÄSLEŞIKLER

Ýurdumyzda ýaş nesliň ylymly-bilimli bolmagy ugrunda ähmiýetli işler amala aşyrylýar.

SPORT ÝARYŞLARY

Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Baharly etrap Geňeşi gyzykly hem-de çekeleşikli sport ýaryşlaryny geçirdi. 

WOLEÝBOLÇYLAR BÄSLEŞDILER

Halkara zenanlar güni mynasybetli Ahal welaýat sport baradaky komiteti hem-de welaýatyň iri jemgyýetçilik guramalary tarapyndan sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlara giň gerim berildi.

KIÇI FUTBOL ÝARYŞYNDA

Ak bugdaý etrabyndaky 27-nji orta mekdebiň sport meýdançasynda kiçi futbol boýunça etrabyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi.

ÝURDUMYZYŇ ÝAŞ KÜŞTÇÜLERINIŇ IŇ ÖKDELERI MÄLIM EDILDI

Türkmenistanyň küşt boýunça iki birinjiliginiň – 8 ýaşa çenli çagalaryň hem-de 14 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasyndaky bäsleşikleriň ýeňijileri we baýrakly orunlara mynasyp bolanlary kesgitlenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmegiň jemleýji tapgyryna badalga berdi

     Şu gün türkmen paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi.

AZIADA—2017-Ä TAÝÝARLYGYŇ IŞ MEÝILNAMALARYNYŇ DURMUŞA GEÇIRILIŞI ARA ALNYP MASLAHATLAŞYLDY

Şu gün Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Guramaçylyk komitetiniň mejlisi tamamlanandan soň, “Sport” myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, ministrlikleriň ýolbaşçylarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahaty geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.