2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Sport

EZBERLER ÖŇE SAÝLANDYLAR

Ýakynda Babadaýhan şäherinde täze gurlup ulanylmaga berlen sport mekdebinde Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Babadaýhan etrap Geňeşiniň we etrap bilim bölüminiň guramagynda, etrapda zähmet çekýän bilim işgärleriniň, mugallymlaryň arasynda «Sport sa

BASKETBOL, FUTBOL WE WOLEÝBOL BOÝUNÇA ÝARYŞ GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Saýat etrap birleşmesiniň, etrap bilim bölüminiň we etrap sport we ýaşlar syýasaty bölüminiň bilelikde guramagynda orta mekdepleriň okuwçylarynyň arasynda basketbol, futbol we woleýbol boýunça ýaryş geçirildi.

ÝETGINJEKLERIŇ BASKETBOL ÝARYŞY

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Tejen şäheriniň sport mekdebinde 2003-2004-nji ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda basketbol boýunça welaýatyň birinjiligini almak ugrunda ýaryş geçirildi.

FUTZALÇY ZENANLARYŇ ÜSTÜNLIGI

Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň sport desgasynda zenanlaryň arasynda futzal boýunça geçirilen ýurdumyzyň çempionaty Ahal welaýatynyň toparynyň üstünligi bilen tamamlandy.

HABARLAR

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň arasynda dowam edýän «Türkmenistan — ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy» atly Spartakiadanyň çäklerindäki ýaryşlar biziň etrabymyzda hem gyzgalaňly geçýär.

WOLEÝBOLÇYLAR ÝARYŞDYLAR

Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan kemal tapan bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň agzybir halkynyň her bir güni ýatdan çykmajak wakalara, aýdym-sazly dabaralara beslenýär.

ÝARYŞ GÜÝÇLÜLERI SAÝLADY

Şu günler Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Ak bugdaý etrabynda sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirilýär. Etrabyň sport mekdebinde sportuň erkin göreş görnüşi boýunça geçirilen etrabyň açyk birinjiligi hem şeýle ýaryşlaryň biri boldy.

KUBOK — GÜÝÇLI TOPARDA

Änew şäherindäki 350 orunlyk sport mekdebinde 14 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda küşt ýaryşy geçirildi. Küşt boýunça kubogy eýelemek ugrunda geçirilen bu ýaryşa welaýatymyzyň ähli ýerinden ýaş küştçüleriň onlarçasy gatnaşdy.

GYZYKLY GEÇEN ÝARYŞ

Golaýda şanly Bitaraplygymyzyň 23 ýyllygyna bagyşlap Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Bereket etrap Geňeşi etrabyň bilim işgärleriniň arasynda kiçi futbol boýunça bäsleşik geçirdi.

MEDENI-SPORT ÇÄRESI

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň her bir güni şanly wakalara, dabaraly çärelerdir sagdynlygy wagyz edýän sport çärelerine beslenýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.