Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sport

ÝAŞ PÄLWANLAR

Golaýda Türkmenistanyň Taekwondo (ITF) federasiýasynyň welaýat bölümi boýunça Mary welaýatynyň birinjiligini almak ugrunda uly ýaryş geçirildi. Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli guralan bu ýaryş diýseň gyzykly geçdi.

GYZYKLY BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Golaýda Esenguly etrabynyň sport toplumynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesiniň Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň etrap Geňeşi bilen bilelikde guramagynda, sport bäsleşigi geçirildi.

Toýlaryň bezegi ― türkmen göreşi

Golaýda Türkmenabat şäherindäki köpugurly sport toplumynda welaýat Sport we ýaşlar syýasaty baş müdirliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň bilelikde guramagynda türkmen milli göreşi boýunça welaýatyň açyk çempionaty geçir

GÖÇME KUBOK «NEBITÇI» TOPARYNDA

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli beýik işleri alyp barýan hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistanda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň 2011-2020-nji ýyllar üçin Milli maksatnamasyny» hem-de köpugurly sport d

SPORTA BAGYŞLANDY

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz: «Ga­raş­syz döw­le­ti­mi­ziň dün­ýä ýaň sal­ýan be­ýik şan-şöhra­ty, pa­ra­hat­çy­lyk we dost­lu­gyň, ru­hu­be­lent­li­giň, spor­tuň hem-de sag­dynly­gyň ýur­dy hök­mün­de hal­ka­ra ab­ra­ýy­nyň art­ýan­dygy­na şa­ýat­lyk ed­ýän ta­ry­hy wa

GANDBOLÇY GYZLARYŇ ÝEŇŞI

Mähriban Arkadagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň sport ulgamynda ajaýyp özgertmeler amala aşyrylýar, Türkmen türgenlerimiz sportuň dürli görnüşlerinden geçirilýän ýurt derejesindäki, halkara ýaryşlarynda guwandyryjy üstünlikler gazanyp, Watan Tuguny belende göterýärler

TÜRKMEN SPORTY ROWAÇLANÝAR

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň saýasynda türkmen sporty barha rowaçlyklara tarap belent sepgitlere barýar.

WELAÝATLARDAN HABARLAR

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Köneürgenç etrabynda hem weloýörişler ýaýbaňlandyryldy.

AÇYK BIRINJILIK GEÇIRILDI

Gökdepe etrabynyň Yzgant şäherçesinde welosiped sürmek boýunça etrabyň açyk birinjiligi geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy

Şu gün Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan esaslandyrylan Bütindünýä welosiped güni giňden bellenildi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.