2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Sagaldyş-dynç alyş merkezleri

BUÝSANÇLY ÝYLYN ÝAKYMLY ÝATLAMASY

2018-nji ýylyň ýurdumyzyň durmuşynda neneňsi netijeli ýyl bolandygy hakynda gürrüň edileninde, gözellikler mekany Awaza göz öňüňde janlanýar.

“DAÝANÇ” SAGALDYŞ MERKEZINDE

Şu günler ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Täze ýyla bagyşlanan baýramçylyk çäreleri, dabaralary, duşuşyklary giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.

AJAÝYP ÖSÜŞLERIŇ DIÝARY. “DAÝANÇ’ SAGALDYŞ MERKEZINDE.

Mähriban watanymyz Türkmenistan pasyllaryň ählisinde hem ajaýyp, owadan görnüşe eýedir. Her pasylda täze keşbe girýän “Awaza” milli syýahatçylyk zolagy bu günler baýramçylyk donuny geýdi.

AWAZANYŇ TÄZE ÝYL ARÇASY

Awazanyň gyşky keşbi-de örän owadan. Ownuklap ýagýan ýagyş, pessaýja ösýän şemal, başyny çalaja yraýan göm - gök baglar, jana şypa berýän tämiz howa... Bularyň bary ynsan kalbynda ajaýyp duýgulary oýarýar.

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENEN FESTIWAL

Ynha, bu günki gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagy halkara derejesinde geçirilýän dürli sport bäsleşikleriniň, sergileriň, ylmy maslahatlaryň, aýdym-sazly festiwallaryň geçirilýän merkezine öwrüldi.

ZÄHMET ÇEKMÄGE BOLAN HUKUKLARYŇ GORAGYNDA

Ýurdumyzda bolup geçýän taryhy ähmiýetli özgerişlikleri wagyz etmekde, ýaş nesli watansöýüjilik ruhunda terbiýelemekde, milli mirasymyzyň, gymmatlyklarymyzyň dikeldilmegine, dünýä ýaýylmagyna ýardam bermekde bize—jemgyýetçilik guramalarynyň işgärlerine uly wezipe degişli bolup

GYZYKLY GÜNLER

Bagtyýar çagalaryň tomusky dynç alşynda wagtlaryny hoş hem şadyýan geçirmekleri üçin etrap bilim bölümi hem degerli işleri durmuşa geçirýär.

SAPALY GÜNLERIŇ ŞOWHUNY

Arkadag Prezidentimiz çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň talaba laýyk guralmagyny hemişe üns merkezinde saklaýar. Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda-da bu işe jogapkärli çemeleşilip, onuň guramaçylykly geçirilmegi ugrunda ähli tagallalar edilýär.

Bäsleşik geçirildi

Türkmenistan döwletimiz özgerişlere tarap batly gadamlar bilen öňe barýar. Ýurdumyzda bar bolan bilim ojaklarynda çagalaryň tomusky dynç alyş meýdançalary hereket edýär. Gökderedäki «Beýik Serdaryň ruhubelent nesilleri» atly çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde dynç alýan çagalar hem wagtlaryny şadyýan geçirýärler.

DÖWRÜŇ BEZEGI

Tomus paslynda ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň, çagalaryň şadyýan dynç almaklary üçin oňaýly şertler bar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.