2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Sagaldyş-dynç alyş merkezleri

HYZMAT ULGAMY IŞGÄRLERINIŇ KÄRDEŞLER ARKALAŞYGYNYŇ GEŇEŞINIŇ OKUW MASLAHATY TÄSIRLI GEÇDI

Ajaýyp «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Daýanç» sagaldyş merkezinde geçirilýän okuw maslahatlary kärdeşler arkalaşyklarynyň guramalarynyň alyp barýan işlerini has-da kämilleşdirmäge uly ýardam edýär.

TÄSIRLI GEÇEN OKUW MASLAHATY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maksatlary myrat tapýan halkymyzyň her bir tutumly işleri rowaçlyklara beslenýär.

"BAGTYÝAR DÖWRÜNDE ROWAÇLANÝAR GADAMLAR" ATLY OKUW MASLAHATY GURAMAÇYLYKLY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň (TKAMM) «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde.Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşi we Dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň

ARAGATNAŞYKÇYLARYŇ ZEHIN BÄSLEŞIGI

Ýakynda «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işgärleriniň arasynda 2019-njy ýylymyzyň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly diýlip atlandyrylmagy mynasybetli «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän senagat, ulag we aragatnaşyk toplumynyň «Bagtyýar» myhman

KÖRPELERIŇ ARASYNDA DABARALY ÇÄRE GEÇIRILDI

2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň ilkinji günleri ýakymly wakalara beslenýär. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda halkymyz bagtyýarlykda zähmet çekýär.

NESILLERIŇ BAGTYÝARLYGY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýaş nesilleriniň ruhy we beden taýdan sagdyn ösüp-ulalmagy, dünýä ülňülerine laýyk bilim almagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

GÖKDERE — ŞADYÝANLYGYŇ MEKANY

Ýurdumyzyň mekdep okuwçylary şu günler gyşky dynç alşyny ertekileri ýadyňa salýan gözel Gökdere jülgesinde, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda, welaýatlardaky dynç alyş we sagaldyş merkezlerinde, paýtagtymyzyň gözel ýerlerinde dynç almak, gezelenç etmek bilen geçirýär.

MERKEZARA DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGI

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda ýaş nesil hakynda uly aladalar edilýär. Mekdep okuwçylarynyň gyşky dynç alyş möwsüminiň ýokary derejede guramaçylykly geçirilýändigi munuň aýdyň subutnamasydyr.

BUÝSANÇLY ÝYLYN ÝAKYMLY ÝATLAMASY

2018-nji ýylyň ýurdumyzyň durmuşynda neneňsi netijeli ýyl bolandygy hakynda gürrüň edileninde, gözellikler mekany Awaza göz öňüňde janlanýar.

“DAÝANÇ” SAGALDYŞ MERKEZINDE

Şu günler ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Täze ýyla bagyşlanan baýramçylyk çäreleri, dabaralary, duşuşyklary giň gerimde ýaýbaňlandyrylýar.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.