Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Sagaldyş-dynç alyş merkezleri

ŞAT­LYK­LY MÖW­SÜ­MIŇ GY­ZYK­LY GÜNLERI

Şatlyk-şowhun bilen dowam edýän tomusky dynç alyş möwsüminiň her güni Daşoguz welaýatynyň mekdep okuwçylary üçin unudylmajak ajaýyp pursatlary peşgeş berýär.

BAGTYÝAR NESILLERIŇ BÄSLEŞIGI

Bagtly çagalygyň mekanynda erkana ýaşaýan we döwrebap bilim alýan mekdep okuwçylarynyň tomusky dynç alyş möwsümi şatlyk-şowhun bilen dowam edýär.

«NEBITÇI» — ÇAGA DÜNÝÄSINIŇ GÖZEL KÜNJEGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen gözel Gökderede gurlan dynç alyş merkezlerinde ençeme ýyllardan bäri tomsuna we gyşyna çagalaryň müňlerçesi wagtyny netijeli geçirýär.

BAGTYÝAR ÇAGALYK

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda döwletimiz tarapyndan bagtdan paýly çagalarymyz barada uly alada edilýär.

ASYLLY IŞLERE GOŞANT GOŞMALY

Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler ar­ka­la­şyk­lary­nyň Ahal we­la­ýat bir­leş­me­si­niň eda­ra jaýyn­da mas­la­hat ge­çi­ril­di.

ÇILIK BOÝUNÇA BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Türkmen halky milli mirasymyza, ruhy we maddy baýlyklarymyza, şeýle hem hereketli milli oýunlarymyza uly üns beripdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Milli oýunlarymyzyň her biriniň geçirilişini-de buýsanç bilen beýan etmek mümkin.

Salkyn saýalaryň höziri bar

Okuwlaryny üstünlikli tamamlan mekdep okuwçylarynyň salkyn saýalarda dynç almak baradaky asylly arzuwlarynyň amala aşmagy çagalary-da, olaryň ata-enelerini-de guwandyrýar.

Awazada çagalaryň şatlygy

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýaýbaňlanan gyzykly çäreler Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlandy.

Dostlukly Ýurduň wekilleriniň Iş sapary

Türkmen-­özbek halklaryny ýakyn goňşuçylyk bilen bir hatarda, edim­gylymlaryň, häsiýetleriň, medeniýetleriň, dilleriň, taryhy kökleriň meňzeşligi birleşdirýär. Iki ýurduň gatnaşyklary öz gözbaşyny gadymyýetiň çuňluklaryndan alyp gaýdýar.

HYZMAT ULGAMY IŞGÄRLERINIŇ KÄRDEŞLER ARKALAŞYGYNYŇ GEŇEŞINIŇ OKUW MASLAHATY TÄSIRLI GEÇDI

Ajaýyp «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Daýanç» sagaldyş merkezinde geçirilýän okuw maslahatlary kärdeşler arkalaşyklarynyň guramalarynyň alyp barýan işlerini has-da kämilleşdirmäge uly ýardam edýär.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.