Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň KA-sy

MAKSAT — MYNASYP IŞ ORUNLARY BILEN ÜPJÜN ETMEK

Hormatly Prezidentimiziň «Açyk gapylar» syýasaty netijesinde Garaşsyz Watanymyz köp ýyllardan bäri dünýäniň abraýly halkara guramalary bilen özara hyzmatdaşlyk saklap gelýär. Şolaryň biri-de, BMG-niň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan Halkara zähmet guramasydyr.

HALKARA HYZMATDAŞLYK

Ýurdumyzyň Söwda toplumynyň binasynda «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly Kararnamanyň kabul edilmegi mynasybetli wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Kärdeşleriň maslahaty

29-njy maýda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň, Türkmenistanyň Söwda we telekeçilik ugrunyň

ÝAGTY ERTIRIŇ GORAGYNDA

1-nji iýun — Çagalary goramagyň halkara güni.

XX Milli sport oýunlarynyň jemleýji tapgyry

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň be­ýik baş­lan­gyçla­ry bi­len ama­la aşy­ryl­ýan her bir işiň öze­ni halky­my­zyň bag­ty­ýar, bo­le­lin, sag­dyn dur­muş­da ýaşa­ma­gy ug­run­da­ky uly mak­sat­lar­dan yba­rat­dyr. Türk­me­nis­tan döw­

KIÇI WE ORTA TELEKEÇILIGE YZYGIDERLI GOLDAW BERILÝÄR

Türkmenistanda kiçi we orta telekeçilik milli ykdysady giňişliginde özüniň mynasyp ornuny eýeläp, ynamly gadamlar bilen öňe barýar. Munuň özi ýurdumyzyň ösüşiň has ýokary basgançaklaryna ynamly çykmagyna kuwwatly itergi berýär.

SÖWDA NOKATLARY GURALDY

Boldumsaz etrabynyň Lomaý söwda bazasy tarapyndan Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli göçme söwda nokatlarynyň işi ýola goýuldy. Etrabyň çäginde şeýle toplumlaryň 40-dan gowragy hereket edýär.

TÄZELIKLER

Ahal

«ÝYLYŇ IN OŇAT KÄRHANASY»

ÝYLYŇ IN OŇAT KÄRHANASY

Golaýda Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň binasynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi tarapyndan ýurdumyzyň welaýatlarynyň alyjylar jemgyýetleriniň, önümçilik kärhan

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.