2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň KA-sy

SÖWDA NOKATLARY GURALDY

Boldumsaz etrabynyň Lomaý söwda bazasy tarapyndan Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli göçme söwda nokatlarynyň işi ýola goýuldy. Etrabyň çäginde şeýle toplumlaryň 40-dan gowragy hereket edýär.

TÄZELIKLER

Ahal

«ÝYLYŇ IN OŇAT KÄRHANASY»

ÝYLYŇ IN OŇAT KÄRHANASY

Golaýda Ahal welaýat Alyjylar jemgyýetleriniň birleşiginiň binasynda Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkezi tarapyndan ýurdumyzyň welaýatlarynyň alyjylar jemgyýetleriniň, önümçilik kärhan

ALKYŞ EÝELERINIŇ ÝEŇŞI

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň halkymyzyň bolelin durmuşda ýaşamagy barada edýän aladalary, söwda işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini doly we üstünlikli durmuşa geçirmek, ilata edilýän söwda hyzmatynyň hilini, medeniýeti

IŇ OŇAT KÄRHANALAR KESGITLENILDI

Berkarar dӧwletimiziň bagtyýarlyk dӧwründe hormatly Prezidentimiziň ýurt abadançylygy, il-halkyň eşretli ýaşaýşy ugrunda alyp barýan bimӧçber uly işleri barha rowaçlanýar.

WAGYZ-NESIHAT DUŞUŞYKLARY GEÇIRILÝÄR

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde gurnamaklarynda söwda ulgamynyň işgärleriniň arasynda wagyz-nesihat duşuşyklarynyň geçirilmegi yzygiderli dowam edýär.

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

ÖSÜŞLERIŇ AÝDYŇ KEPILI

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmegiň ýolunda» atly kitabynyň ähmiýeti barada Türkmenistanyň Söwda toplumynyň binasynda maslahat geçirildi.

 

1 -NJI SYNPYŇ OKUWÇYLARYNA AJAÝYP SOWGAT

1-nji sentýabr. Güýzüň ilkinji güni. Her ýylda şu gün ählimiziň kalbymyzy tolgundyryjy duýgular heýjana salýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.