2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň KA-sy

ZÄHMETE HÖWES DÖREÝÄR

Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda müdirligimiziň kärdeşler arkalaşygy guramamyzda zähmet adamsy hakyndaky meselelere çynlakaý çemeleşilýär. Biz gazçylarymyzyň iş we durmuş şertlerini yzygiderli ýokarlandyrmaga çalyşýarys.

SAGDYN NESIL — ROWAÇLYGYŇ GIREWI

Rowaçlygyň mekany bolan ata Watanymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň neşe serişdeleriniň, seri dumanladyjy maddalaryň bikanun dolanyşygyna garşy barlyşyksyz göreş alyp barmak we olaryň bikanun saklanylmagynyň, ýaýradylmagynyň, ulanylmagynyň soňuna çykmak h

IŞJEŇ GATNAŞÝARLAR

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy bagy-bossanlyga ӧwürmek baradaky syýasatyny durmuşa geçirmek, halkyň arasynda sagdyn durmuş ýӧrelgelerini wagyz etmek, ýerlerde arassaçylyk we abadanlaşdyryş işleriniň kӧpçülikleýin geçirilmegini gazanmak maksady bilen, welaýatymyz

ŞÖHRATLY GEÇMIŞIMIZE SYÝAHAT

Golaýda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň «Marynebitgazgurluşyk» trestiniň kärdeşler arkalaşyklary guramasy welaýat taryhy we ülkäni öwreniş muzeýine gezelenç gurady.

NEBIT-GAZÇY ZENANLARA AÝDYM-SAZDAN DÖRÄN ÇEMEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen Halkara zenanlar güni döwlet derejesinde giňden dabaralanýar.

GEÇMIŞ TARYHYMYZA SYÝAHAT

Prezidentimiziň ýurdumyzyň dürli künjeklerinde gurduryp beren Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýleriniň döwrebap binalary bagtyýar raýatlarymyza geçmişde halkymyzyň dünýä medeniýetiniň ösüşine goşan uly goşandy barada giň düşünje almaga ýardam berýär.

BAGTYÝAR ZENANLARYMYZYŇ HORMATYNA

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilýän dabaralar biziň kärhanamyzda hem ýatdan çykmajak pursatlara beslendi.

HABARLAR

Golaýda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň hünärler kämilleşdiriş bölüminde şu ýyldaky okuwlaryň ilkinji tapgyry tamamlandy.

NEBITGAZÇYLAR ARKADAGYMYZYŇ YLHAMYNDAN RUHLANÝARLAR

Hormatly Prezidentimiziň 14-nji fewralda ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçiren taryhy duşuşygy we onda eden çuň mazmunly çykyşy mynasybetli geçen hepde- de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş

ZÄHMET KÖPÇÜLIGINIŇ BAGTYÝAR WE HOWPSUZ DURMUŞY ÜPJÜN EDILMELIDIR

Ine, şeýle at bilen Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda (TNGIZT) bu iri önümçiligiň zähmet köpçüliginiň gatnaşmagynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.