Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň KA-sy

GAZÇYLARYŇ GYZYKLY BÄSLEŞIKLERI GEÇIRILDI

«Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň «Galkynyş» gaz känindäki işçiler şäherçesiniň göwnejaý enjamlaşdyrylan döwrebap sport desgasynda bäsleşikler yzygiderli geçirilýär.

ÖNÜMÇILIGIŇ HOWPSUZLYGY UGRUNDA

Ýurdumyzyň halk hojalygynyň nebitgaz ulgamyna degişli edara-kärhanalarynda zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk düzgünleriniň doly hem-de dogry berjaý edilmegi önümçilik bilen baglanyşykly hadysalaryň ýüze çykmagynyň öňüniň alynmagynda örän möhüm ähmiýete eýe bolýar.

«NEBITÇI» — ÇAGA DÜNÝÄSINIŇ GÖZEL KÜNJEGI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen gözel Gökderede gurlan dynç alyş merkezlerinde ençeme ýyllardan bäri tomsuna we gyşyna çagalaryň müňlerçesi wagtyny netijeli geçirýär.

«ROWAÇLYGYŇ BELENT SEPGITLERI» ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şeýle at bilen Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň guramagynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň mejlisler zalynda Ahal welaýatyn

IŞLER SAZLAŞYKLY ALNYP BARYLÝAR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama önümçilik» birleşiginiň «Türkmengazinženerçilik

Rowaç­lanýan Watanymyzyň waspy

Balkanabat şäherindäki nebitçileriň medeniýet köşgünde Türkmenistan—rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli aýdym-sazly maslahat geçirildi.

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde guramagynda Gökderedäki «Beýik Serdar nesi

BURAWLAÝJYLARYŇ IŞLERI ILERI

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» durmuşa geçirmekde saldamly zähmet goşandyny goşýan «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň «gara altyn» we «mawy ýan

TALABA LAÝYK GURALÝAR

Türkmenistan-rowaçlygyň Watany ýyly bolan üstümizdäki ýylda-da müdirligimiziň zähmetsöýer adamlary ýokary netijeleri gazanmak ugrunda yhlasly işleýärler.

«KÖNEÜRGENÇ — GADYMY HOREZM ŞALYGYNYŇ PAÝTAGTY»

Şeýle at bilen «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Balkangazüpjünçilik» müdirliginiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy «Balkansyýahat» döwlet kärhanasy bilen bilelikde üç günlük gezelenç gurady.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.