Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

BAÝRAMÇYLYK ÇÄRESI GEÇIRILDI

Golaýda Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli Sakarçäge etrap häkimligi, TMÝG-niň etrap geňeşi, TDP-niň etrap komiteti, TKA-nyň etrap birleşmesi we etrap medeniýet bölümi tarapyndan etrabyň «Görelde» toý mekanynda «Hoş geldiň, Täze ýyl, salam, Täze ýyl» ady bilen etrabyň edara-kärh

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Ak bugdaý etrap merkezindäki «Bagt ýyldyzy» toý mekanynda baýramçylyk dabarasy geçirildi.

WATANYMYZYŇ GUWANJY

Biziň ata Watanymyz özüniň hemişelik Bitaraplyk derejesi bilen beýleki döwletlerden tapawutlanýar. Türkmenistan dünýäde BMG tarapyndan ykrar edilen ýeke-täk Bitarap döwletdir.

AŞGABATDA BINAGÄRLIK DÖREDIJILIK SERGISI AÇYLDY

2018-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli binagärligiň ösüşi” atly binagärlik döredijilik sergisi öz işine başlady.

YHLASYMYZY GAÝGYRMARYS

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanymyzda amala aşyrylýan oňyn özgertmeler, milli maksatnamalar we durmuşa geçirilýän taslamalar döwlet Baştutanymyzyň adam hakda aladalaryndan gözbaş alýar.

TÄSIRLI ÇÄRELER GEÇIRILÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň ýaşlary sagdyn durmuş ýörelgesi esasynda terbiýelemek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesiniň başlangyjy esasynda TMÝG-niň etrap geňeşiniň, etrap bilim, saglygy

JÖWHER ZEHINIŇ MIWESI

Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň we etrabyň beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda etrap merkezindäki medeniýet öýüniň mejlisler zalynda edara-kärhanalaryň öňdebaryjy işgärleriniň gatnaşmaklarynda wagyz-nesihat çäresi geçi

DABARALY ÇÄRE

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda Türkmenistan döwletimiz Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleri we beýleki halkara guramalary bilen adam hukuklary, gender deňligi, enäniň we çaganyň saglygyny goramak we beýleki ulgamlarda meseleleriň giň möçberi boýunça neti

MEDENI-SPORT ÇÄRESI

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň her bir güni şanly wakalara, dabaraly çärelerdir sagdynlygy wagyz edýän sport çärelerine beslenýär.

TÜRGENLERIMIZE BUÝSANÝARYS

Gahryman Arkadagymyzyň türkmen sportuny ösdürmekde we onuň şan-şöhratyny, halkara abraýyny dünýä ýaýmakda bitirýän ajaýyp işleri Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzy dünýä derejesindäki sport ýaryşlarynyň geçirilýän merkezine öwürdi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.