2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

BAÝRAMÇYLYK MYNASYBETLI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Kaka etrap birleşmesiniň, etrabyň medeniýet bölüminiň hem­de beýleki jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklarynda «Türkmen ili toý toýlaýar» ady bilen Gurban baýramy mynasybetli aýdym­sazly dabara geçirildi.

GYZYKLY FUTBOL ÝARYŞY

Ata Watanymyzda mähriban Arkadagymyzyň tagallasy bilen milli sportumyzda guwançly ösüşler, öňegidişlikler gazanylýar. Türkmen türgenleri sportuň dürli görnüşlerinden tälim alyp ýurt möçberinde guralýan we halkara ýaryşlarynda ýeňişlere eýe bolýarlar.

GELJEGI RÖWŞEN WATANYM

Ak bugdaý  etrap  merkezi  kitaphanasynda  «Geçmişi beýik, geljegi röwşen Watanym» atly bäsleşigiň etrap tapgyry geçirildi.

KITAPHANAÇYLAR BÄSLEŞDILER

Türkmenistanyň Medeniýet  ministrligi we Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky kitaphana şahamçalarynyň arasynda yglan edilen „Geçmişi beýik, geljegi röwşen Watanym“ atly bäsleşigiň deslapky tapg

YLMY GATNAŞYKLARDA BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ BEÝANY

Welaýat häkimliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bilelikde guramaklarynda bäsleşik geçirildi.

KITAPHANAÇYLARYŇ BÄSLEŞIGI

Ýakynda Daşoguz welaýat medeniýet müdirligi bilen Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli kitaphana işgärleriniň arasynda «Ussat kitaphanaçy» atly hünär bäsleşigin

HARMANYŇYZA BEREKET

Hormatly Prezidentimiziň ak pata bermeginde, ýurdumyzda galla oragy ýokary depginler bilen alnyp barylýar.

HALYPA ÝAZYJYNYŇ SARPASY

Golaýda Wekilbazar etrabynyň Mollanepes adyndaky şäherçe medeniýet öýünde guýmagursak ýazyjy, kiçi göwünli ynsan Berdimuhammet Gulowyň doglan gününiň 85 ýyllygy mynasybetli döredijilik duşuşygy geçirildi.

ARMAWERIŇ, GALLAÇYLAR!

Şeýle at bilen welaýatymyzyň ähli ýerlerinde bugdaý oragyna gatnaşýanlara iş üstünde medeni hyzmat etmek işi dowam edýär. Ýakynda şeýle çäreleriň biri Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň «Parahat» daýhan birleşiginiň gallaçy-kärendeçileriniň arasynda guraldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.