2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

MILLI MIRASYMYZA BAGYŞLANYLDY

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň guramagynda Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde «Türkmen halkynyň maddy däl medeni mirasyna degişli maglumatlary halk arasyndan toplamagyň we öwrenmegiň meseleleri» atly usuly okuw maslahaty geçirildi.

ÝAŇLANYP DUR PARAHATLYK AÝDYMY

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygy bilen ýurdumyz ykdysadyýetde, syýasatda, medeniýetde, halk hojalygynyň ähli pudaklarynda ýokary ösüşleri gazanýar.

ROWAÇ GADAMLARYŇ WASPY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň saýasynda ýetilen belent sepgitleri wasp edýän gepleşikleriň, gysga göwrümli wideoşekilleriň ýokary teleoperatorlyk ussatlygy bilen taýýarlanylmagyny ga- zanmak maksat edinilip, ýurdumyzyň teleoperatorlarynyň a

WATANSÖÝÜJILIK. AGZYBIRLIK. DÖREDIJILIK

14-nji fewralda hormatly Prezidentimiz Jemgyýetçilik guramalaryň binasynda jemgyýetçilik- syýasy guramalaryň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen duşuşdy.

AÝDYM-SAZLY DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Eziz Diýarymyz Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda has-da aýdyň ösüşlere, maksatlardan myrat tapylýan beýik işlere beslenýär.

ÖSÜŞLERE GUWANÝARYS

Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyzyň goýny jennet, gujagy toý-baýram, lälezarlyk, bagy-bossanlyk. Asmany arassa, ili agzybir, parahatlygyň höküm sürýän ýurduny wasp etmezlik, asla, mümkin däl.

SPORT - DOSTLUGYŇ KÖPRÜSI

«Ynsan durmuşynda sagdynlygyň ähmiýetiniň örän uludygyny ykrar edýän umumadamzat hem-de milli ýörelgelerden ugur alyp, bedenterbiýäni we sporty ösdürmegi döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde öňe sürýäris.

TALYPLAR BILEN TÄSIRLI DUŞUŞYK GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň köpugurly, il bähbitli, ýurt ähmiýetli syýasatlaryny halk köpçüliginiň arasynda wagyz etmek ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde möhüm wezipedir.

ROWAÇLYGYŇ MIWESI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly başlangyjy esasynda, milli däp-dessurlarymyzy wagyz-nesihat etmäge, bäsleşikleri, sergileri guramaga, ýaşuly nesiller bilen duşuşyklara giň gerim berilýär.

KITAP SERGISI GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet kitaphanasynda Medeniýet ministrliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, şeýle hem Döwlet kitaphanasynyň bilelikde guramagynda «Ýolumyz rowaçlyk — şuglasy ýagty, Arkadagym berdi bu beýik bagty» ady bilen kitap

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.