Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

HALYPA KITAPHANAÇY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli medeniýetimiziň, şol sanda kitaphana ulgamynyň ösmeginde zenanlarymyzyň bitirýän hyzmatlary uludyr. Welaýatymyzda bu ulgamda zähmet çekip, ykbalyny kitaphana işine baglan zenan kitaphanaçylar az däl.

Jöw­za­ly gü­nüň joş­gu­ny

Ýakynda Türkmenistanyň Bilim, Içeri işler ministrlikleriniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde guramagynda Gökderedäki «Beýik Serdaryň ruhubelent nesi

DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda, baý medeniýetimiziň, milli mirasymyzyň ösmegine we dünýä ýaýylmagyna aýratyn üns berilýär.

DÜNÝÄ ÝAÝYLÝAN MILLI MIRASYMYZ

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň ýakymly wakalary türkmen topragynda tutulýan toý-baýramlarda giň beýanyny tapýar.

"ATA BARYNDA, OGUL ÝAŞ, AGA BARYNDA, INI ÝAŞ" AT BILEN MASLAHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda, «Ata barynda, ogul ýaş, aga barynda, ini ýaş» diýen at bilen maslahat duşuşygy geçirildi.

TOÝ-BAÝRAMY DÜNÝÄ DOLAN

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda, maddy we ruhy mirasymyza söýgi döretmek, şonuň ýaly-da bagtyýar ýaşlaryň döwrebap bilim-terbiýe almagy, sagdyn kemala gelmegi, ukyp-başarnyklarynyň kämilleşdirilmegi, ata Watanymyza, hormatly Prezidentimize wepaly ýaşlar bolup

KITABY WAGYZ ETMEGIŇ MEDENIÝETI

Golaýda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi tarapyndan Aşgabat şäheriniň kitaphanalarynd

MILLI MIRASYMYZA BEÝIK SARPA BAR

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Milli mirasyma beýik sarpa bar, rowaçlyk getirdi bize Arkadag» atly bäsleşik geçirildi.

BEÝIK SUNGATYŇ WE DÖREDIJILIGIŇ WASPY

Iýu­nyň üçün­ji on­gün­lü­gi türk­men Di­ýa­ry­na Me­de­ni­ýet hep­de­li­gi­ni, bu hep­de­li­giň çä­gin­de ge­çi­ril­ýän Me­de­ni­ýet we sun­gat iş­gär­le­ri­niň hem-de Mag­tym­gu­ly Pyragynyň şyg­ry­ýet gü­nü­ni alyp gel­ýär.

“MEDENI MIRASYMYZ ROWAÇLANÝAR” ATLY DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň bilelikde guramagynda Medeniýet we

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.