2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Medeniýet, sport, syýahatçylyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň KA-sy

"ATA BARYNDA, OGUL ÝAŞ, AGA BARYNDA, INI ÝAŞ" AT BILEN MASLAHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda, «Ata barynda, ogul ýaş, aga barynda, ini ýaş» diýen at bilen maslahat duşuşygy geçirildi.

TOÝ-BAÝRAMY DÜNÝÄ DOLAN

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda, maddy we ruhy mirasymyza söýgi döretmek, şonuň ýaly-da bagtyýar ýaşlaryň döwrebap bilim-terbiýe almagy, sagdyn kemala gelmegi, ukyp-başarnyklarynyň kämilleşdirilmegi, ata Watanymyza, hormatly Prezidentimize wepaly ýaşlar bolup

KITABY WAGYZ ETMEGIŇ MEDENIÝETI

Golaýda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi we Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi tarapyndan Aşgabat şäheriniň kitaphanalarynd

MILLI MIRASYMYZA BEÝIK SARPA BAR

Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde «Milli mirasyma beýik sarpa bar, rowaçlyk getirdi bize Arkadag» atly bäsleşik geçirildi.

BEÝIK SUNGATYŇ WE DÖREDIJILIGIŇ WASPY

Iýu­nyň üçün­ji on­gün­lü­gi türk­men Di­ýa­ry­na Me­de­ni­ýet hep­de­li­gi­ni, bu hep­de­li­giň çä­gin­de ge­çi­ril­ýän Me­de­ni­ýet we sun­gat iş­gär­le­ri­niň hem-de Mag­tym­gu­ly Pyragynyň şyg­ry­ýet gü­nü­ni alyp gel­ýär.

“MEDENI MIRASYMYZ ROWAÇLANÝAR” ATLY DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň bilelikde guramagynda Medeniýet we

GYZ-GELINLERIMIZE SARPA BELENTDE

Halkymyzyň eşretli, gelin-gyzlarymyzyň rahat we bolelin durmuşy hakynda edilýän aladany Gahryman Arkadagymyzyň her bir işinde görmek bolýar.

“SAGDYNLYK - ROWAÇLYGYŇ GÖZBAŞY” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda “Sagdynlyk - rowaçlygyň gözbaşy” atly masl

AŞGABAT — ROWAÇLYGYŇ PAÝTAGTY

Düýn ýurdumyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda geçirilen maslahat «Rowaçlygyň paýtagty — gözel Aşgabat» diýlip atlandyryldy.

ILKINJI ÇILIK ÝARYŞY GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Bilim ministrlikleriniň, Kärdeşler arkalaşygynyň milli merkeziniň, Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň hem-de «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň guramagynda çilik ýaryşy geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.