2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

HÜNÄRIMIZE GUWANÝARYS

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bilelikde oba hojalygynda hem ýetilýän sepgitler, gazanylýan üstünlikler buýsançlydyr. Ýakynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda bolşy ýaly, biziň welaýatymyzda hem gowaça ekişine ak pata berildi.

ŞANLY SENÄ MYNASYP SOWGADYMYZ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen Garaşsyz döwletimiziň himiýa senagaty çalt depginler bilen ösdürilýär.

EŞRETLI GÜNLERIŇ HÖZIRI

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň keşbi gün-günden özgerýär.

ALKYŞLAR BAR ENELERIŇ DILINDE

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly ajaýyp eserini okanyňdan soň, ene hökmünde täsin tolgunmany başdan geçirýärsiň.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýar. Şäherlerimiziň, obalarymyzyň keşbi düýpli özgerýär.

OKUW MASLAHATY

«Tejenkarbamid» zawodynyň mejlisler jaýynda okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň hem-de zawodyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda geçen maslahata degişli hünärmenler gatnaşdy.

BAGTYÝAR DÖWÜRDE SAGDYN NESIL

Häzirki döwrüň ösen derejesi bizden ähli tarapdan kämilleşmegi talap edýär. Hormatly Prezidentimiz halkymyzyň milli aňyýetini kämilleşdirmekde uly wezipeleri goýýar. Şol ynama hötde gelmek Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň güllemegine goşant goşmakdyr.

EŞRETLI DÖWRÜMIZ BAR

Tejen şäherindäki «Tejenkarbamid» zawodynyň mejlisler jaýynda şäheriň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda maslahat geçirildi.

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.