Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Gurluşyk we senagat işgärleriniň KA-sy

GURMAK ÝOLY BILEN-ROWAÇLYKLARA TARAP

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaşamak, gurmak, döretmek bolup geçýän wakalara şärik bolmak höwesiňi has-da güýçlendirýär.

XX Milli sport oýunlarynyň jemleýji tapgyry

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň be­ýik baş­lan­gyçla­ry bi­len ama­la aşy­ryl­ýan her bir işiň öze­ni halky­my­zyň bag­ty­ýar, bo­le­lin, sag­dyn dur­muş­da ýaşa­ma­gy ug­run­da­ky uly mak­sat­lar­dan yba­rat­dyr. Türk­me­nis­tan döw­

TEBIGAT BILEN UTGAŞYP

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek we Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda sporty, köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmek, ilatyň saglygyny berkitmek ýaly taglymatlaryndan ugur alnyp, ýakynda Lebap we

HÜNÄRIMIZE GUWANÝARYS

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bilelikde oba hojalygynda hem ýetilýän sepgitler, gazanylýan üstünlikler buýsançlydyr. Ýakynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda bolşy ýaly, biziň welaýatymyzda hem gowaça ekişine ak pata berildi.

ŞANLY SENÄ MYNASYP SOWGADYMYZ

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň başlangyçlary bilen Garaşsyz döwletimiziň himiýa senagaty çalt depginler bilen ösdürilýär.

EŞRETLI GÜNLERIŇ HÖZIRI

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň keşbi gün-günden özgerýär.

ALKYŞLAR BAR ENELERIŇ DILINDE

Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly ajaýyp eserini okanyňdan soň, ene hökmünde täsin tolgunmany başdan geçirýärsiň.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesi barha ýokarlanýar. Şäherlerimiziň, obalarymyzyň keşbi düýpli özgerýär.

OKUW MASLAHATY

«Tejenkarbamid» zawodynyň mejlisler jaýynda okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Tejen şäher birleşmesiniň hem-de zawodyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň bilelikde guramagynda geçen maslahata degişli hünärmenler gatnaşdy.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.