2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Demirýolçylaryň KA-sy

JEMGYÝET SAGDYNLYGYNA BAGYŞLANAN MASLAHAT

Saglygy, sagdyn durmuş ýörelgesini ornaşdyrmak, sporty ýaýbaňlandyrmak islendik ösen jemgyýetiň häsiýetli aýratynlyklarynyň biridir.

ŞOWHUNLY DABARA GEÇIRILDI

Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen ýurdumyzda her ýyl bahar paslynyň ilkinji günlerinde Halkara zenanlar güni uly şatlyk-şowhuna beslenip geçilýär. Türkmen zenanynda adamkärçiligiň asylly sypatlary jemlenip, olara maşgalanyň abraýy, rysgaly, döwletliligi degişlidir.

SERDAR ŞÄHERINIŇ WAGON ABATLAÝYŞ ZAWODYNDA WAGYZ – NESIHAT EDILDI

Golaýda mejlisler zalynda, Kärdeşler arkalaşyklarynyň şäher birleşmesiniň, Zenanlar birleşiginiň şäher bölüminiň, Ylym we bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşygynyň, şäheriň ilkinji guramalarynyň başlyklarynyň Geňeşi, şeýle-de beýleki jemgyýetçilik guramalary bilen

ŞAN-ŞÖHRATLY WATANYM

Gahryman Arkadagymyzyň teklibi bilen 2019-njy ýylyň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip yglan edilmegi halkymyz tarapyndan gyzgyn garşylandy. Bu mynasybetli Diýarymyzyň dürli künjeklerinde maslahat duşuşyklary geçirilýär.

ŞANLY SENÄNIŇ BUÝSANJY

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň ýene bir buýsançly senesi — Halkara Bitaraplyk gününiň uly toýy ýetip gelýär. Bu şanly sene türkmen halkynyň parahat, asuda, abadan durmuşynyň baýramydyr.

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

GADYMY MEDENIÝETIŇ OJAGY

Gadymy türkmen topragy ekerançylygyň ösen iň gadymy medeni merkezleriniň biridir. Dünýäniň gadymy medeniýetiniň bäşinji ojagy hökmünde ykrar edilen gadymy Merw topragynyň çäginde ýerleşýän ýadygärlikler dünýä medeniýetiniň ösmegine uly goşant goşan buýsançlarymyzdyr.

DÖWLETLI IŞLER GÖWÜNLERE GANAT BERÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynyň her bir güni ajaýyp üstünliklere beslenýär.

DEMIR ÝOL PUDAGY ÖSÜŞLERIŇ AK ÝOLUNDA

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde ýurdumyzyň gülläp ösmegine, dost-doganlyk gatnaşyklarynyň has-da pugtalandyrylmagyna ýakyndan ýardam berýän Demir ýol ulaglary ministrliginde milli Liderimiziň parasatly ýolbaşçylygynda birnäçe beýik işler durmuşa geçirilýär

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.