2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Dokma senagaty işgärleriniň KA-sy

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Esenguly etrap birleşmesi Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň etrap komiteti bilen bilelikde Esenguly çeper halyçylyk kärhanasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli baýramçylyk dabarasyny geçirdi.

BAGTYÝARLYK MUKAMY

Gahryman Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň paýhasy, dana öňdengörüjiligi bilen berkarar döwletimizde il­günümiziň ruhy we milli gymmatlyklaryna täze öwüşgin, şan­şöhrat berildi.

DOKMAÇYLAR BÄSLEŞDI

Ýakynda Lebap welaýatynyň dokma kärhanalarynda zähmet çekýän gyz-gelinleriň arasynda hünär bäsleşigi geçirildi. Onuň esasy guramaçysy hökmünde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lebap welaýat birleşmesi çykyş etdi.

DOKMAÇY GYZLAR BÄSLEŞDILER

Milli bahar baýramyny has-da dabaralandyrmak we zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen Halkara Nowruz baýramyna bagyşlanylyp, Türkmenabadyň “Ýüpek” önümçilik birleşiginde Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda “Milli bahar baýramy–gözel

DABARALY ÇÄRE GEÇIRILDI

13-nji martda paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenbaşy dokma toplumynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi bilen Türkmenistanyň Dokma senagaty işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda ýetip gelýän Ha

ÇEPER ELLI ZENANLARYŇ BÄSLEŞIGI

Magtymguly etrabyndaky tikin we aýakgap fabrikler toplumynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň bilelikde yglan eden «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşiginiň etrap tapgyry geçirildi.

DOKMAÇY ZENANLARYŇ DÖWRESINDE

Düýn paýtagtymyzdaky Ruhabat dokma toplumynda geçirilen «Bagtyýarlyk döwrüniň çeper elli zenanlary» atly bäsleşik ýurdumyzyň dokma toplumynyň beýik ösüşleriň ýolundadygyny ýene bir ýola bütin aýdyňlygy bilen görkezdi.

"BAGTYÝAR DÖWRÜNIŇ ÇEPER ELLI ZENANLARY" ATLY BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ruhy medeniýetimiziň hak Howandary hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen gadymy hem müdimi Türkmenistan döwletimiziň çäklerinde umumadamzat gymmatlygy bolan medeni hem-de ruhy mirasymyz gaýtadan öwrenilýär.

RUHUBELENTLIGIŇ GÖZBAŞY

Golaýda TSG we DSM-niň Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň guramagynda Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginde, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Bagtyýarlyk etrabynyň azyk söwda kärhanasynyň, Türkmenistanyň Oba we daşky gurşawy goramak ministrliginiň

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.