2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-sy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi

Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi, onda saýlaw okruglarynyň üçüsi boýunça möhletinden öň çykyp giden Mejlisiň deputatlarynyň, şeýle hem welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň ýer

ARKADAGYŇ SYÝASATY — ROWAÇLYKLARYŇ GÖZBAŞY

Hormatly Arkadagymyz jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçiren taryhy duşuşygynda döwletimiziň ykdysady we beýleki ulgamlaryndaky ösüşleri bilen birlikde, soňky on ýylyň içinde ýaş nesliň bilim derejesiniň artýandygyny, ylmy-tehniki ösüşl

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ BÄSLEŞIGI

Golaýda Milli sport oýunlarynyň Daşoguz Şäher tapgyry geçirildi. Oýunlar sportuň milli göreş, düzzüm, küşt, ýaglyga towusmak ýaly görnüşleri boýunça guralyp, juda çekeleşikli boldy.

BAGTYÝAR DURMUŞYMYZA BUÝSANÇ

Golaýda welaýat Baş maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň mejlisler eýwanynda “Rowaçlyklara beslenen Diýar Arkadagymyz bilen öňe barýar” diýen at bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

BANK IŞGÄRLERINIŇ ARASYNDA BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Gün­günden gözelleşýän, ajaýyp zamanamyzda waspy arşa galýan Türkmenistan döwletimizde raýatlaryň eşretli, bolelin durmuşda erkin ýaşamagy, döredijilikli zähmet çekmegi ugrunda ähli mümkinçilikler döredilýär.

NUSGALYK IŞLERIŇ ÜNDEWI ÝETIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň ata Watanymyza, il-halkymyza bolan belent söýgüsiniň, irginsiz üns-aladasynyň netijesinde halkymyzyň durmuşy barha rowaçlanyp, bagtyýarlyga we bolelinlige beslenýär.

GÖWÜNLERI BUÝSANDYRAN DUŞUŞYK

Ýakynda podpolkownik Magtymguly Magtymgulyýewiň serkerdelik edýän Gӧrogly beg adyndaky harby bӧlüminde harby bӧlümiň psihology, maýor Nurjemal Nazarowanyň, serkerdäniň hukuk işleri boýunça kӧmekçisi ýurist konsulty kapitan Jeren Saparowanyň, harby bӧlümiň medeniyet ӧýüniň başly

MUKADDES BORJUMYZ

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň hem-de medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçiren duşuşygyndan gelip çykýan wezipeleri we sargytlary durmuşa geçirmek maksady bilen, ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merke

«IŇ GOWY TELEOPERATOR»

Ýaňy-ýakynda, hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Türkmenistanyň Kardeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde yglan eden «Iň gowy teleoperator» atly

TÜRKMENISTANYŇ DIPLOMATIK IŞGÄRLERINIŇ GÜNÜNE BAGYŞLANDY

15-nji fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda, Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklaryny

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.