2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Döwlet edaralarynyň işgärleriniň KA-sy

MEDENIÝET — DÖW­RÜŇ BELENT DEREJELERI

TÜRKMEN halky öz medeniýeti bilen ir zamandan bäri dünýä siwilizasiýasyna goşant goşan halk hasaplanýar. Taryha ser salsaň, türkmen halkynyň medeniýetinde özboluşly aýratynlygynyň bardygyna Oguz hanyň ýörelgelerinden şu güne çenli aralykda göz ýetirip bolýar.

Durmuş-zäh­met gat­na­şyk­lary­nyň hu­kuk esaslary

Ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň ýöriteleşdirilen edaralarynyň biri bolan Halkara zähmet guramasy (HZG) bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär.

ABADANÇYLYGYŇ HEM ASUDALYGYŇ BAÝRAMÇYLYK JOŞGUNY

Welaýatymyzda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni dabaraly bellenilip geçildi.

“BAKYLYGA ÖWRÜLEN MERTLER TÜRKMEN ÝAŞLARY ÜÇIN GÖRELDE MEKDEBIDIR” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda 1941 — 1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Beýik Ý

“SAGDYN JEMGYÝET – BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI” ATLY WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Hukuk goraýjy edaralaryň bilelikde bilelikde guramagynda “Sagdyn jemgyý

MÖHÜM WEZIPELER KESGITLENDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, döwletimiziň ähli pudagynda amala aşyrylýan giň möçberli oňyn özgertmeleriň many­mazmunyny ilat arasyna wagyz­nesihat etmekde Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklaryn

AJAÝYP DÖWRÜŇ WASPY

Ýakynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap häkimliginiň bilelikde guramagynda «Ajap döwri peşgeş berdiň Arkadag» diýen at bilen geçirilýän aýdym­sazly bäsleşigiň

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi

Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi, onda saýlaw okruglarynyň üçüsi boýunça möhletinden öň çykyp giden Mejlisiň deputatlarynyň, şeýle hem welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň ýer

ARKADAGYŇ SYÝASATY — ROWAÇLYKLARYŇ GÖZBAŞY

Hormatly Arkadagymyz jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň we medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçiren taryhy duşuşygynda döwletimiziň ykdysady we beýleki ulgamlaryndaky ösüşleri bilen birlikde, soňky on ýylyň içinde ýaş nesliň bilim derejesiniň artýandygyny, ylmy-tehniki ösüşl

MILLI SPORT OÝUNLARYNYŇ BÄSLEŞIGI

Golaýda Milli sport oýunlarynyň Daşoguz Şäher tapgyry geçirildi. Oýunlar sportuň milli göreş, düzzüm, küşt, ýaglyga towusmak ýaly görnüşleri boýunça guralyp, juda çekeleşikli boldy.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.