2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

IŞJEŇLIK IŞI ILERLEDÝÄR

Awazada Türkmenistanyň Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň guramagynda okuw maslahaty geçirildi.

ALYM ZENANLAR BAŞARNYKLARYNY BARLADYLAR

Gahryman Arkadagymyzyň halkymyzyň bagtly geljegi üçin edýän beýik işlerinden ugur alyp, zenanlaryň, şol sanda alym zenanlaryň zehin başarnyklaryny ýüze çykarmak hem-de olary türkmen medeniýetiniň ýokary belentliklerine ýetmäge ruhlandyrmak, hünärini kämilleşdirmek ü

YLYM WE BILIM IŞGÄRLERINIŇ KÄRDEŞLER ARKALAŞYGYNYŇ OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, ýurdumyzyň her bir güni beýik ösüşlere beslenýär. Ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda zähmet çekýän raýatlaryň iş we durmuş şertlerini gowulandyrmak, olaryň döwrebap dynç almaklary üçin uly mümkinçilikler döredilýär.

EZBERLER ÖŇE SAÝLANDYLAR

Golaýda welaýat baş bilim müdirligi hem-de kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda «Ýylyň terbiýeçisi — 2019» atly bäsleşik geçirildi.

DERTLÄ DERMAN KEÝIGOKARA

Gözel tebigatymyzda adamyň derdine derman bolýan ösümlikler bar. Lukman Hekim olaryň peýdasyny halka ýetirmegi başarypdyr. Welaýat baş bilim müdirliginiň ýanyndaky hünäri ýokarlandyryş merkezinde mugallymlaryň öňünde ýörite bellenen tema boýunça çykyş etmeli boldum.

SAGDYN ÝAŞAÝYŞ – BAŞ ÝÖRELGE

Ençeme ýyllaryň dowamynda adamlary dürli zyýanly endiklerden daşlaşdyrmak, olaryň saglygyny goramak boýunça köp tagallalar edilip, arakhorluk, neşekeşlik, çilimkeşlik ýaly ynsanyň ömri üçin howply bolan ýaramaz endiklere garşy berk göreş alnyp barylýar.

TEBIGATYŇ BAÝLYGY

Ynsanperwerligiň belent ýörelgeleriniň barha rowaçlanýan döwründe agzybirligiň, zähmetsöýerligiň nyşany bolan ählihalk ýowarynyň geçirilmegi ýurdumyzyň ähli ýerlerinde asylly däbe öwrüldi. Bu watançylyk hereketine Mary şäheriniň ilaty hem uly ruhubelentlik bilen işjeň goşuldy.

ZENANLARYŇ ÝARYŞLARY GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Zenanlar birleşiginiň bilelikde guramaklarynda ýokary okuw mekdepleriň zenan mugallymlarynyň arasynda sport bäsleşikleri geçirildi.

AWAZADA OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

2019­njy ýylyň mart aýynyň 13­16­sy aralygynda Awazadaky “Daýanç” sagaldyş­dynç alyş merkezinde kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň iş meýilnamasyna laýyklykda “Rowaçlygyň Watany-Arkadagly diýarym” atly okuw maslahaty geçirildi.

YKDYSADYÝETIMIZ KUWWATLANÝAR

Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda durmuş ähmiýetli möhüm işlere uly üns berilýär. Ençeme iri desgalar gurlup, ulanylmaga berildi. Bu bolsa ata Watanymyzyň ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýandygyny subut edýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.