2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Ylym we bilim işgärleriniň KA-sy

MASLAHATLAR YLYMLAR GÜNÜNE BAGYŞLANDY

Golaýda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň we Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň Kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň bilelikde guramagynda Ylymlar gününe bagyşlanyp, Ylym-bilim ulgamynda

BAGTLY ÇAGALYK

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän özgertmeler halkymyzyň ýokary durmuş derejesini üpjün etmäge gönükdirilendir.

ZEHINLI ÝAŞLARYŇ BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Golaýda Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan yglan edilen «Ýylyň talyby» atly bäsleşigiň jemi jemlendi.

ÇILIK BOÝUNÇA BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Türkmen halky milli mirasymyza, ruhy we maddy baýlyklarymyza, şeýle hem hereketli milli oýunlarymyza uly üns beripdir. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow: «Milli oýunlarymyzyň her biriniň geçirilişini-de buýsanç bilen beýan etmek mümkin.

JENNETI MEKANDYR ATA WATANYM

Bi­ta­rap­lyk — kö­ňül­le­re ga­nat berýän, kal­by­ňy buý­san­ja bes­le­ýän söz. Ol özün­de türk­men hal­ky­nyň eş­ret­li gel­je­gi­ni, er­ka­na ýa­şaý­şy­ny, ag­zy­bir­ligi­ni, er­ka­na­ly­gy­ny jem­le­ýär.

ARŞA GALÝAR ŞANYMYZ

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, Türkmenistan döwletimiziň şan-şöhratynyň has-da artýan günlerinde halkymyzyň agzybirlik bilen gazanýan üstünlikleri barha belende galýar.

ÝEŇIŞ EZBERLERIŇ ÝARANY

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de hormat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ösüp gel­ýän ýaş­la­ryň döw­re­bap bi­lim al­ma­gy, berk be­den­li, sag­dyn dü­şün­je­li adam­lar bo­lup ýetiş­mek­le­ri ba­ra­da öň­de go­ýan we­zi­pe­le­ri­ni dur­mu­şa ge­çir­mek mak

TERBIÝEÇILERIŇ BÄSLEŞIGI

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň başda dur­ma­gyn­da, bi­lim ul­ga­my uly ösüş­le­re beslenýär. Ýaş ne­sil­le­re dün­ýä ül­ňü­le­ri­ne la­ýyk de­re­je­de bilim ber­mek ba­bat­da Diýa­ry­myz­da ägirt uly iş­ler dur­mu­şa ge­çi­ril­ýär.

MEDENI KÖPÇÜLIKLEÝIN ÇÄRE GEÇIRILDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçyly­gyn­da «Türk­me­nis­tan — rowaçlygyň Watany» ýylynda Garaşsyz Diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesilleriň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy, berk bedenli, ylymly-bilimli hünärmenle

TÄZELIKLER

Ça­ga­la­ry go­ra­ma­gyň hal­ka­ra gü­ni my­na­sy­betli Türk­me­nis­ta­nyň ylym we bi­lim iş­gär­le­ri­niň kärdeş­ler ar­ka­la­şy­gy­nyň il­kin­ji gu­ra­ma­la­ry­nyň başlyk­la­ry­nyň Döwlet­li et­rap ge­ňe­şi­niň gu­ra­ma­gyn­da da­ba­ra­ly çä­re ge­çi­ril­d

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.