Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Awtoulag we ýol hojalygy işgärleriniň KA-sy

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ NUSGALYK ESERLERI - ROWAÇLYGA BADALGA” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda “Hormatly Prezidentimiziň nusgalyk eserle

Ýokary netijeler gazanylýar

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda ýurdumyzda halk hojalyk ýüklerini daşamakda howa, deňiz, demir ýol ulaglary bilen bir hatarda awtoulaglara-da uly orun degişlidir.

SANLY YKDYSADYÝETIŇ AWTOULAG ULGAMYNA ORNAŞDYRYLMAGY

Berkarar döwletimiziň barha rowaçlanýan döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ata

XX Milli sport oýunlarynyň jemleýji tapgyry

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň be­ýik baş­lan­gyçla­ry bi­len ama­la aşy­ryl­ýan her bir işiň öze­ni halky­my­zyň bag­ty­ýar, bo­le­lin, sag­dyn dur­muş­da ýaşa­ma­gy ug­run­da­ky uly mak­sat­lar­dan yba­rat­dyr. Türk­me­nis­tan döw­

ÝOLLAR BAGTA SARY ROWANA

Ýurdumyz sebitde ylalaşdyryjy merkez, şeýle-de döwletiň içki asudalygyny doly üpjün edip, Bitaraplyk syýasatyny durnukly amala aşyrýan, halkara diplomatiýasyna netijeli goşant goşýan, durmuşyň ähli pudaklarynda uly ösüşleri gazanýan döwlet hökmünde tanalýar.

HALKARA AWTOSPORT ÜSTÜNLIKLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ösüşiň täze belentlikleriniň röwşen ýoly bilen ynamly öňe barýan türkmen halky bu günki gün eşretli, bagtyýar zamananyň hözirini görüp ýaşaýar.

HÜNÄR BÄSLEŞIGI

Golaýda welaýat kitaphanasynda Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrliginiň, TKA-nyň Milli Merkeziniň, «Türkmenawtoýollary» Döwlet konserniniň bilelikde awtoulag sürüjileriniň arasynda yglan eden hünär bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

«DÖWRÜM—BAGTYÝAR, ÝOLUM-YGTYBAR»

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň durmuş hal-ýagdaýynyň ýokarlanmagy, hususy we döwlet eýeçiligine degişli awtoulaglaryň köpelmegi, dünýä ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli awtoulag ýollarynyň gurulmagy netijesinde ýurdumyzda köçe-ýol hereketi gitdigiçe ýygjam

RUHY ÇEŞMÄNIŇ GÖZBAŞY

Ýaşaýyş üçin ruhubelentlik, ruhy sagdynlyk örän wajypdyr. Ruhuň kämilleşmeginde gazet-žurnallaryň tutýan orny bimöçber uludyr.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.