Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-sy

Sagdyn bedende — sagdyn ruh

Şeýle at bilen “Ahaltelekom” welaýat elektrik aragatnaşyk kärhanasynyň mejlisler jaýynda maslahat geçirildi.

WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI

24-nji maýda Aşgabat şäherindäki «Altyn asyr» Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň mejlisler zalynda, «Altyn asyr» Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň müdiriýetiniň hem-de Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň bilelikde guramagynda, s

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI WAGYZ EDILDI

Sagdynlygyň hem ruhubelentligiň mekany hasaplanylýan ata Watanymyzda jemgyýetiň abadan ýaşaýşyny pugtalandyrmak, ösüp gelýän ýaş nesliň beden hem ruhy taýdan sagdyn kemala gelmegini gazanmak maksadynda derwaýys wezipeler irginsiz durmuşa geçirilýär.

XX Milli sport oýunlarynyň jemleýji tapgyry

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň be­ýik baş­lan­gyçla­ry bi­len ama­la aşy­ryl­ýan her bir işiň öze­ni halky­my­zyň bag­ty­ýar, bo­le­lin, sag­dyn dur­muş­da ýaşa­ma­gy ug­run­da­ky uly mak­sat­lar­dan yba­rat­dyr. Türk­me­nis­tan döw­

WAGYZ-NESIHAT EDILDI

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgesinden ugur alyp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, zähmetkeşlere howpsuz we oňaýly iş şertlerini döretmek maksady bilen, şu günler «Zähmeti goramak—sagdyn we howpsuz

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Halkara zenanlar güni mynasybetli gözel ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda, obadyr şäherlerinde dabaraly, aýdym-sazly çäreler, maslahatlar, bäsleşikler giň orun aldy.

WAGYZ - NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, ajaýyp zamanamyzyň her bir güni uly üstünliklere, rowaçlyklara, şanly wakalara beslenýär.

ARAGATNAŞYKÇYLARYŇ ZEHIN BÄSLEŞIGI

Ýakynda «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işgärleriniň arasynda 2019-njy ýylymyzyň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly diýlip atlandyrylmagy mynasybetli «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän senagat, ulag we aragatnaşyk toplumynyň «Bagtyýar» myhman

KALPLARYMYZ YNAM BILEN NURLANYP

Halkymyzda bähbitli işiň başyna barlanda: «lşiň rowaç bolsun!» diýilýär. Eziz Arkadagymyz il-halk bähbitli başyna baran işleriniň ählisinde öz halkyna, ýaşuly nesline geňeşýär.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.