2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň KA-sy

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Halkara zenanlar güni mynasybetli gözel ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda, obadyr şäherlerinde dabaraly, aýdym-sazly çäreler, maslahatlar, bäsleşikler giň orun aldy.

WAGYZ - NESIHAT DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň parasatly we öňdengörüjilikli syýasaty netijesinde, ajaýyp zamanamyzyň her bir güni uly üstünliklere, rowaçlyklara, şanly wakalara beslenýär.

ARAGATNAŞYKÇYLARYŇ ZEHIN BÄSLEŞIGI

Ýakynda «Altyn Asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işgärleriniň arasynda 2019-njy ýylymyzyň «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly diýlip atlandyrylmagy mynasybetli «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän senagat, ulag we aragatnaşyk toplumynyň «Bagtyýar» myhman

KALPLARYMYZ YNAM BILEN NURLANYP

Halkymyzda bähbitli işiň başyna barlanda: «lşiň rowaç bolsun!» diýilýär. Eziz Arkadagymyz il-halk bähbitli başyna baran işleriniň ählisinde öz halkyna, ýaşuly nesline geňeşýär.

ÝURDUMYZYŇ BUÝSANJY

Ýakynda, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň guramagynda, «Daşoguzpoçta» welaýat kärhanasynyň mejlisler zalynda «Gender deňligi we onuň türkmen jemgyýetinde tutýan orny» diýen at bilen maslahat geçirildi.

MILLI RAÝAT AWIASIÝASY ÖSÜŞ ÝOLUNDA

Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistan Watanymyzyň asuda asmanynyň howa ýollary ak uçarlaryň dost-doganlykly howa giňişliklerine öwrülip, çar tarapa ugur alýar.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Awiasiýa we aragatnaşyk işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň we Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň bilelikde guramagynda, pudagyň işgärleriniň arasynda kiçi futbol boýunça ýaryş geçirildi.

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan parasatly içeri syýasaty esasynda ýurdumyzda jemgyýeti ruhy taýdan ösdürmek, milli gymmatlyklarymyzy wagyz etmek, ata-baba dowam edip gelýän adatlarymyzy we däp-dessurlarymyzy gorap saklamak babatda köptaraply işler amala aşyrylýar.

DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI HORMATLY GURBANGULY BERDIMUHAMEDOWYŇ BAŞLANGYJY BILEN YGLAN EDILEN TÜRKMENISTAN – BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ ÝÜREGI ÝYLYNA BAGYŞLANYLYP GEÇIRILÝÄN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ

DÜZGÜNNAMASY

 

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.