Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

“HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ NUSGALYK ESERLERI - ROWAÇLYGA BADALGA” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda “Hormatly Prezidentimiziň nusgalyk eserle

GAZÇYLARYŇ GYZYKLY BÄSLEŞIKLERI GEÇIRILDI

«Marygazçykaryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň «Galkynyş» gaz känindäki işçiler şäherçesiniň göwnejaý enjamlaşdyrylan döwrebap sport desgasynda bäsleşikler yzygiderli geçirilýär.

ROWAÇLYKLARA BESLENÝÄN YKDYSADYÝET

Her bir ynsanyň durmuşynda bolşy ýaly, tutuş halkyň, döwletiň ykbalynda hem ýatdan çykmajak pursatlar, wakalar bolup geçýär.

BAGTYÝARLYK MUKAMY

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda maşgala ojaklaryna goýulýan hormat-sarpa belent derejelere göterilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maşgalanyň jemgyýetdäki orny aýratyn ähmiýete eýe boldy.

BAGTYÝAR NESILLER

Göwün gözelliklerini belentliklere göterýän tomus pasly hemmelere dynç alşyň hözirli günlerini bagyşlaýar.

"SAGLYGYM - BAŞ BAÝLYGYM" ATLY WAGYZ-NESIHAT ÝYGNAGY GEÇIRILDI

«Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýy­lyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Ahal welaýatynyň Tejen şäher birleşmesiniň we Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk gullugynyň Tejen şäher etrap bölüminiň hem-de Tejen şäheriniň jemgyýetçilik guram

Nesihat edildi

Ata-babalarymyzyň, ene-mamalarymyzyň döreden milli däp-dessurlarynyň, edep-terbiýe mekdebiniň özeninde halkymyza mahsus, ýaş nesilleri terbiýelemekde ähmiýeti uly bolan gymmatlyklar jemlenýär.

RUHUBELENTLIGIŇ GÖZBAŞY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda, saglygy goraýyş ulgamy ýokary ösüşlere ýetdi.

Okuw mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di

«Türk­me­nis­tan — ro­waç­ly­gyň Wa­ta­ny» ýy­lyn­da hor­mat­ly Prezi­den­ti­mi­ziň ýolbaşçy­ly­gyn­da Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň her bir güni be­ýik ösüş­le­re, ro­waç­lyk­la­ra bes­len­ýär.

“ÝAŞ­LA­RY TER­BI­ÝE­LE­MEK­DE RUHY MIRASYMYZYŇ ÄHMIÝETI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şeýle şygar astynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.