2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Pudaklaýyn K.A.

“AK ŞÄHERIMIZ AŞGABAT – ARKADAGLY WATANYMYZYŇ ÝÜREGI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň we syýasy partiýalarynyň bilelikde guramagynda “Ak şäherimiz Aşgabat – Arkadagly Watanymyzyň ýüregi” atly maslahat geçirildi.

“BAKYLYGA ÖWRÜLEN MERTLER TÜRKMEN ÝAŞLARY ÜÇIN GÖRELDE MEKDEBIDIR” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda 1941 — 1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Beýik Ý

Türkmenistanyň we Özbegistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ýolbaşçylarynyň duşuşygy geçirildi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2018-nji ýylyň 23-24-nji apreli aralygynda doganlyk Özbegistan Respublikasyna döwlet saparynyň çäklerinde iki dostlukly döwletiň gadymy gatnaşyklaryna täze many-mazmun berýän resminamalaryň birnäçesine gol çe

“SAGDYN JEMGYÝET – BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI” ATLY WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Hukuk goraýjy edaralaryň bilelikde bilelikde guramagynda “Sagdyn jemgyý

BAGTYÝAR BALALARYŇ BÄSLEŞIGI GEÇIRILDI

Welaýatymyzdaky «Türkmeniň ak öýi» binasynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň bilelikde zehinli çagalaryň arasynda yglan eden «Garaşsyzlygyň merjen däneleri» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi.

ILKINJI ÇILIK ÝARYŞY GEÇIRILDI

Düýn Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Bilim ministrlikleriniň, Kärdeşler arkalaşygynyň milli merkeziniň, Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň hem-de «Türkmenistan» Ýaşlar bedenterbiýe-sport guramasynyň guramagynda çilik ýaryşy geçirildi.

ÖZGERIŞLER GÖWÜNLERIŇ GÖRKI

Ajaýyp zamanamyz taryhy wakalara baýlygy bilen tapawutlanýar. Her säher, her gün, pursatlar şatlyga beslenýär.

WAGYZ-NESIHAT EDILDI

Hormatly Prezidentimiziň «Döwlet adam üçindir!» diýen ýörelgesinden ugur alyp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, zähmetkeşlere howpsuz we oňaýly iş şertlerini döretmek maksady bilen, şu günler «Zähmeti goramak—sagdyn we howpsuz

ROWAÇLYK ÝOLUNDAKY GÜLLÄP ÖSÜŞ

Türkmenistanyň hemde Koreýa Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki abraýly halkara hem­de sebitara düzümleriň çäklerinde birek-biregiň öňe sürýän oňyn başlangyçlaryny we tekliplerini goldamak arkaly, ikitaraplaýyn bolşy ýaly, köptaraplaýyn esasda

MÖHÜM WEZIPELER KESGITLENDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, döwletimiziň ähli pudagynda amala aşyrylýan giň möçberli oňyn özgertmeleriň many­mazmunyny ilat arasyna wagyz­nesihat etmekde Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklaryn

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.