2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Pudaklaýyn K.A.

Iň göreldeli şepagat uýasy

Ýakynda paýtagtymyzdaky 11-nji Saglyk öýünde Milli bahar baýramçylygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň we Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň bilelikde guramagynda «Iň göreldeli şepagat uýasy» atl

“Rowaçlyga beslenen Watanyň buýsançly zenanlary” atly maslahat geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2019-njy ýylyň 19-njy martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmeni

NUSGALYK IŞLERIŇ ÜNDEWI ÝETIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň ata Watanymyza, il-halkymyza bolan belent söýgüsiniň, irginsiz üns-aladasynyň netijesinde halkymyzyň durmuşy barha rowaçlanyp, bagtyýarlyga we bolelinlige beslenýär.

NEBIT-GAZÇY ZENANLARA AÝDYM-SAZDAN DÖRÄN ÇEMEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen Halkara zenanlar güni döwlet derejesinde giňden dabaralanýar.

TOÝLAR TOÝA ULAŞÝAR

Hepdäniň dowamynda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, sport mekdeplerinde, edara-kärhanalarda, bilim ojaklarynda Halkara zenanlar baýramyna bagyşlanan sport ýaryşlarydyr köpçülikleýin medeni-sport çärelerine giň orun berildi.

ÝARYŞLAR TAMAMLANDY

Watanymyzda giňden bellenilýän baýramçylyklaryň biri 8-nji mart - Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Zenanlar guramasynyň, Türkmen

«ÝYLYŇ MUGALLYMY — 2019» BÄSLEŞIGINIŇ ETRAP TAPGYRY GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň ýadawsyz tagallasy bilen, ýurdumyzda bilim ulgamyny özgertmäge döwlet derejesinde uly üns berilýär.

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Halkara zenanlar güni mynasybetli gözel ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda, obadyr şäherlerinde dabaraly, aýdym-sazly çäreler, maslahatlar, bäsleşikler giň orun aldy.

HALKARA AWTOSPORT ÜSTÜNLIKLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ösüşiň täze belentlikleriniň röwşen ýoly bilen ynamly öňe barýan türkmen halky bu günki gün eşretli, bagtyýar zamananyň hözirini görüp ýaşaýar.

ÝARYŞLARYŇ JEMI JEMLENDI

Ýakynda Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň sport zalynda Halkara zenanlar güni mynasybetli ýokary okuw mekdepleriň zenan mugallymlarynyň we talyp gyzlarynyň arasynda Türkmenistanyň Bilim, Sport we ýaşlar syýasaty ministrlikleriniň, Demokratik partiýanyň Syý

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.