2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Pudaklaýyn K.A.

WELAÝAT USULY-AMALY MASLAHATYNDA

Golaýda Baýramaly etrabyndaky 47-nji orta mekdepde bilim işgärleriniň «Beýik Ýüpek ýoly dostluk-doganlyk ýoludyr» atly welaýat maslahaty bolup geçdi.

AWAZADAKY TÄZE ÝYL DABARASY

Golaýda TKA-nyň Milli Merkeziniň guramagynda Balkan welaýatynyň «Awaza» syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde ýurdumyzyň bäş welaýatyndan, şeýle-de Aşgabat şäherinden TKA-nyň işjeň agzalarynyň gatnaşmagynda Täze ýyl baýramçylyk dabarasy geçirildi.

AÝDYŇ MAKSATLARYŇ AÝY

Bu gün «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly berkarar ýurdumyzyň sähra-ýaýlalaryna nur çaýýar. 2018-nji ýyl bolsa ýurdumyzyň durmuşynda iri jemgyýetçilik-syýasy wakalara, uly durmuş-ykdysady üstünliklere baý boldy.

TARYHDA YZ GALDYRAN LUKMAN HEKIM

«Beýik şahsyýetleriň ömrüni, olaryň hünär döredijiligini, ylmy mirasyny öwrenmek nesillerimiziň mukaddes borjudyr.

«DERDE DERMANDYR HOŞAMAÝ SÖZLERIŇ» DIÝEN AT BILEN ÇÄRE GEÇIRILDI

Ýakynda Tagtabazar etrap häkimliginiň guramagynda, etrap Medeniýet öýünde Mary welaýatynyň saglygy goraýyş müdirliginiň, etrap häkimliginiň, oba geňeşliginiň arçynlarynyň, edara kärhanalaryňy bilim ulgamynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda, «Derde derma

ÖŇE BARÝAN WATANYM

Agzybir, jebis il-ulsumyz toý desserhanynyň başynda, hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda, Täze ýyly syýasy, ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda gazanylan üstünlikler bilen garşylady.

ÖMRÜŇ UZAK BOLSUN ARKADAGYMYZ

Mary etrabynyň Babasary geňeşliginiň Adybir obasynda ýaşaýan asyrlaryň janly şaýady Ajapsoltan Hajyýewa 2019-njy ýylyň ýetip gelmegi mynasybetli Gahryman Arkadagymyzyň adyndan Täze ýyl sowgady gowşuryldy.

BEÝIK IŞLERDEN RUHLANYP

2018-nji ýyl ýurdumyzyň taryhynda altyn harplar bilen ýazylan wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Gahryman Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda her bir pudakda, şol sanda saglygy goraýyş ulgamynda hem ösüş-öňegidişlikler gazanyldy.

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Täze ýyl baýramy mynasybetli, paýtagtymyzdaky Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň «Toý mekany» medeni-dynç alyş merkezinde «Üstünlikler seniň şanyňa, Täze ýyl!» diýen at bilen çäre guraldy.

ENE MUKADDESLIGINE BAGYŞLANAN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ JEMI JEMLENDI

27-nji dekabrda Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň Milli merkezinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň hem-de «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň zenanlar guramalarynyň we Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.