2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Energetika işgärleriniň KA-sy

AÝDYŇ MAKSATLARY NAZARLAP

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň 31-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň 2019-njy ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna başlyklyk etmeginiň Konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça çäreleriň Meýilnamasyna laýyklykda GDA-nyň hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň m

DURNUKLY ÖSÜŞDE BEÝIK BAŞLANGYÇ

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 2019-njy ýylyň 28-nji maýynda bolan 73-nji sessiýasynyň 85-nji mejlisinde hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly

BEÝIK IŞLERIŇ AÝY

Şol gün paýtagtymyzda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-ýapon komitetiniň 13-nji mejlisi geçirildi.

ROWAÇLYK ÝOLUNDAKY GÜLLÄP ÖSÜŞ

Türkmenistanyň hemde Koreýa Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki abraýly halkara hem­de sebitara düzümleriň çäklerinde birek-biregiň öňe sürýän oňyn başlangyçlaryny we tekliplerini goldamak arkaly, ikitaraplaýyn bolşy ýaly, köptaraplaýyn esasda

HYZMATDAŞLYK ROWAÇLANÝAR

Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň şu ýylyň mart aýynda Türkmenistana bolan ilkinji döwlet sapary we onuň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşikleri iki ýurduň arasynda diňe bir söwda-ykdysady ulgamda däl, eýsem, medeni-ynsanperwer ul

GUWANDYRYJY ÜSTÜNLIKLERIŇ AÝY

16 — 17­nji martda Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 11 ýyllygyna bagyşlanan sergi üstünlikli geçirildi.

GUWANDYRYJY ÜSTÜNLIKLERIŇ AÝY

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly diýlip yglan edilen 2019­njy ýylyň üçünji aýy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysyna aýdyň sahypalary ýazyp, iri jemgyýetçilik­syýasy wakalara baý boldy, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkara abraýyny has­da

DOSTLUGYŇ WE ÖSÜŞIŇ BÄHBIDINE HYZMATDAŞLYK

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň mart aýynyň ortalarynda Aşgabatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we ýurdumyza ilkinji döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi.

TÜRKMENISTAN — OWGANYSTAN: MEDENI –YNSANPERWER ULGAMDA HYZMATDAŞLYK

Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşfar Ganiniň şu ýylyň fewral aýynda ýurdumyza bolan resmi saparynyň barşynda iki ýurduň arasynda medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak ulgamynda hem möhüm resminamalaryň birnäçesine gol çekildi.

DOST-DOGANLYK ÝOLLARY

Owganystan  Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň golaýda Türkmenistana  bolan resmi saparynyň barşynda hökümetara resminamalaryň birnäçesine, şol sanda Howa gatnawy hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Yl

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.