2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Energetika işgärleriniň KA-sy

TÜRKMENISTAN — OWGANYSTAN: MEDENI –YNSANPERWER ULGAMDA HYZMATDAŞLYK

Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşfar Ganiniň şu ýylyň fewral aýynda ýurdumyza bolan resmi saparynyň barşynda iki ýurduň arasynda medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak ulgamynda hem möhüm resminamalaryň birnäçesine gol çekildi.

DOST-DOGANLYK ÝOLLARY

Owganystan  Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň golaýda Türkmenistana  bolan resmi saparynyň barşynda hökümetara resminamalaryň birnäçesine, şol sanda Howa gatnawy hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Yl

TÜRKMEN-BAHREÝN GATNAŞYKLARYNYŇ TÄZE BELENTLIKLERI

Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Halifanyň Türkmenistana döwlet sapary, onuň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşikleri iki ýurduň we halklaryň gatnaşyklarynyň taryhynda hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze esaslaryny goýdy.

HOŞNIÝETLI HYZMATDAŞLYK ÖSDÜRILÝÄR

Ozal habar berlişi ýaly, Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň 21­nji fewralda Türkmenistana bolan resmi saparynyň netijeleri boýunça iki goňşy döwletiň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň hukuk binýadyny berkiden hökümetara resminamalarynyň birnäçe

DÖREDIJILIK ÝOLY BILEN

15­nji fewralda döwlet Baştutanymyz sanly wideoaragatnaşyk arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi.

DÖREDIJILIK ÝOLY BILEN

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» şygary astynda geçýän 2019­njy ýylyň ikinji aýynyň wakalary hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykdysady strategiýasynyň hem­de giň halkara hyzmatdaşlyga gönükdirilen açyk daşary syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň

AÝDYŇ ÖSÜŞLERI NAZARLAÝAN HYZMATDAŞLYK

Ýakynda dostlukly ýurtlaryň Baştutanlarynyň arasynda geçirilen gepleşiklerde iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň bozulmazdygyny, sebitde hem-de bütin dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmak üçin ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmäge taraplaryň taýýardyklary tass

TÜRKMEN – OWGAN GATNAŞYKLARYNYŇ TÄZE TAPGYRY

Düýn dostlukly döwletiň Prezidenti Mohammad Aşraf Ganiniň ýurdumyza resmi saparynyň başlanmagynyň çuňňur manysy bardyr.

ROWAÇLYK ÝYLYNYŇ AÝDYŇ BELENTLIKLERI

Döwlet Baştutanymyzyň beýan eden tabşyryklarynyň ençemesi ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerinde halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da gowulandyrmaga, möhüm taslamalary üstünlikli durmuşa geçirmek

ROWAÇLYK ÝYLYNYŇ AÝDYŇ BELENTLIKLERI

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň birinji aýy Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysyna täze ajaýyp sahypalary ýazdy. Bu aýda iri jemgyýetçilik-syýasy wakalar bolup geçdi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.