Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň KA-sy

OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýan wezipelerinden ugur alyp, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi Awazadaky «Daýanç» dynç alyş-sagaldyş merkezinde günüň derwaýys meselelerine, öňde durýan wezipelere bagyşlanan o

MASLAHAT GURALDY

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Boldumsaz etrap birleşmesiniň guramagynda, etrabyň Tehniki hyzmat ediş kärhanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň agzalarynyň arasynda hormatly Prezid

BÖKDENÇSIZ ÜPJÜNÇILIK GAZANYLÝAR

Bagtyýarlyk zamanasynyň Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylyny uly zähmet ýeňişlerine besleýän türkmen halky ajap eýýamyň hözirini görýär.

GALLA ORAGYNA BADALGA

Berkarar Diýarymyzda 5-nji iýunda galla oragyna badalga berildi.

TEBIGAT BIZIŇ ÖÝÜMIZ

Soňky ýyllarda Türkmenistan öz ýaş tokaýlary, ýylyň dowamynda gök öwüsýän seýilgähleri, özboluşly suw çüwdürimleri, giň gök zolaklary bilen myhmanlary haýrana goýýan ýurda öwrüldi.

Ussat pileçi

Geçen hepdäniň anna güni Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi binasynda Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşygynyň Milli Merkeziniň, Zenanlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de «Bereketli toprak» gazetiniň bilelikde guramagynda yglan edilen «Ussat pileçi» bä

Üns beriň, bäsleşik!

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi «Bereketli toprak» gazeti bilen bilelikde «Ussat pileçi» atly hünär

OŇYN EKOLOGIÝA – SAGDYN ÝAŞAÝŞYŇ ÖZENI

Biz şu gezekki «tegelek stoluň» başyndaky söhbetdeşligimize Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň wekillerini myhmançylyga çagyrdyk.

XX Milli sport oýunlarynyň jemleýji tapgyry

Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň be­ýik baş­lan­gyçla­ry bi­len ama­la aşy­ryl­ýan her bir işiň öze­ni halky­my­zyň bag­ty­ýar, bo­le­lin, sag­dyn dur­muş­da ýaşa­ma­gy ug­run­da­ky uly mak­sat­lar­dan yba­rat­dyr. Türk­me­nis­tan döw­

Aty baryň abraýy bar

Golaýda Daşoguz atçylyk-­sport toplumynda Türkmen bedewiniň milli baramy mynasybetli baýramçylyk çäresi geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.