2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Agrosenagat toplumynyň işgärleriniň KA-sy

BAHARYŇ ŞIRIN MUKAMY

Bagy-bossanlyga we jana melhem ösümliklere beslenen türkmen tebigaty janly-jandarlary özüne bendi edýär. Sadaja öwüsýän mylaýym şemala melul bolan gül-gülälekler ynsan kalbyny joşa getirýär. Janly tebigatyň pyşyrdysy şirin hüwdi kimin dünýäňe dolýar.

DOWARLAR GÖWNEJAÝ GYŞLADYLÝAR

Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Diýarymyzyň oba hojalyk pudagyny, şeýle hem maldarçylygy ösdürmek, dowarlaryň baş sanyny artdyrmak, olardan alynýan önümleriň mukdaryny köpeltmek, hilini ýokarlandyrmak barada öňde goýan wezipelerin

HASABAT ÝYGNAKLARY GEÇIRILÝÄR

Şu günler 13 sany çäk birleşmelerini, 18 sany pudaklaýyn geňeşleri, şeýle-de 1259 sany kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalaryny özüne birikdirýän welaýatymyzyň kärdeşler arkalaşygy guramalarynda 2018-nji ýylda ýerine ýetirilen işler we 2019-njy ýylda öňde durýan wezipele

IŞLER GURAMAÇYLYKLY ALNYP BARYLÝAR

Köneürgenç etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň ekin ýerlerinde şüdügär sürüm, tekizleme hem-de çil çekmek işleri utgaşykly alnyp barylýar. Agronomçylyk talaplaryna laýyklykda şüdügärlenen hem-de tekizleme geçirilen ýerler kölçelere bölünip çekilýär.

BOL HASYLYŇ BINÝADY

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň «Bossan» daýhan birleşiginiň kärendeçi daýhanlary «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň pagta hasylynyň düýbüni tutmaga agzybirlik bilen girişip, häzirki günlerde möhüm bolan agrotehniki çäreleri durmuşa geçirý

WAGYZ - NESIHAT IŞLERI GEÇIRILÝÄR

Babadaýhan etrabynyň «Babadaýhan - suwhojalyk» önümçilik dolanyşygynyň zähmetkeşleriniň arasynda TMÝG-niň etrap Geňeşiniň guramagynda «Ahlak arassalygy — durmuş tämizligi» ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

ÝARYŞYŇ BAR ÝERINDE...

Babadaýhan etrabynyň «Ak altyn» daýhan birleşiginiň daýhanlarynyň ak ekinleri gök salyp, maýsalap otyr. Daýhana birleşigi boýunça 3000 gektar bugdaý meýdanyndan 6323 tonna galla almak meýilleşdirildi.

ABATLAÝYŞ IŞLERINE GIRIŞILDI

Şu günler biziň daýhanlarymyz täze hasylyň düýbüni tutmagyň aladasy bilen ýaşaýarlar. Biziň kärhanamyzyň işçi-hünärmenleri hem öňümizdäki ýaz ekişi möwsümine oba hojalyk tehnikalarynyň guratlygyny üpjün etmek maksady bilen, olary ekişe taýýarlamak işine başladylar.

TEBIGAT BIZIŇ BAÝLYGYMYZDYR

Golaýda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň hem-de Köpetdag döwlet goraghanasynyň guramagynda Gökderedäki çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde «Tebigat biziň baýlygymyzdyr!» ady bilen ekologiýa wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

GÖK MAÝSALAR ÝARAŞYGY MEÝDANYŇ

Geçen ýylyň güýzünde Akdepe etrabynyň «Babadaýhan» daýhan birleşiginde şu ýylyň hasyly üçin 5440 gektar meýdana ak bugdaýyň guşgursak dänesi ekildi. Onuň 3837 gektar meýdan ýere ekileni tohumlyk üçin niýetlenen. Bugdaý ekilen meýdanlaryň ähli ýerinde endigan gögeriş gazanyldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.