2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Habarlar

Iň göreldeli şepagat uýasy

Ýakynda paýtagtymyzdaky 11-nji Saglyk öýünde Milli bahar baýramçylygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň geňeşiniň we Aşgabat şäheriniň Saglygy goraýyş müdirliginiň bilelikde guramagynda «Iň göreldeli şepagat uýasy» atl

“Rowaçlyga beslenen Watanyň buýsançly zenanlary” atly maslahat geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe 2019-njy ýylyň 19-njy martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda “Türkmenistan – rowaçlygyň Watany” ýyly mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmeni

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Patyşa Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de ýurdumyza döwlet sapary bilen gelen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda gepleşikler geçirildi.

NUSGALYK IŞLERIŇ ÜNDEWI ÝETIRILDI

Gahryman Arkadagymyzyň ata Watanymyza, il-halkymyza bolan belent söýgüsiniň, irginsiz üns-aladasynyň netijesinde halkymyzyň durmuşy barha rowaçlanyp, bagtyýarlyga we bolelinlige beslenýär.

NEBIT-GAZÇY ZENANLARA AÝDYM-SAZDAN DÖRÄN ÇEMEN

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň taýsyz tagallalary bilen Halkara zenanlar güni döwlet derejesinde giňden dabaralanýar.

ENE — DÜNÝÄNIŇ GÖRKI

Bahar paslynyň ajaýyp çagynda bellenilýän Halkara zenanlar gününiň dabaralary gadymy Ahal ýaýlasynda aýratyn uly ruhubelentlige beslendi.

NUSGALYK ŞÄHER GURLAR KITAP — RUHY HAZYNA

Hormatly Prezidentimiziň Ahal welaýatynyň edara ediş merkezini gurmak bilen baglanyşykly gol çeken resminamasy bagtyýar ulus-ilimizi şatlandyrdy, tolgundyrdy.

SÜRÜM, TEKIZLEME, ÇIL ÇEKMEK IŞLERI BÖKDENÇSIZ ÝERINE ÝETIRILDI

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynyň bereketli pagta hasylynyň düýbüni tutmaga S.A.Nyýazow adyndaky etrabymyzyň «Bossan» daýhan birleşiginiň kärendeçi daýhanlary hem agzybirlik bilen girişip, häzirki günlerde möhüm bolan agrotehniki çäreleri durmuşa geçirýärler.

ÝYLYŇ ÖKDE TÜRGENLERI YGLAN EDILDI

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygy bilen bedenterbiýe we sport ulgamy giňden rowaçlanýar. Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwrüniň her bir ýylynda  hakydalarda hemişelik galjak şanly wakalar bolýar.

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI

Elwan güllere beslenip gelýän baharda toýlanylýan Halkara zenanlar baýramyna bagyşlanyp geçirilýän aýdym-sazly dabaralar dünýäniň durky, zeminiň görki zenanlarymyza şatlyk eçilýär.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.