Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

BAÝRAMÇYLYK DABARASY GEÇIRILDI

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli Ak bugdaý etrap merkezindäki «Bagt ýyldyzy» toý mekanynda baýramçylyk dabarasy geçirildi. «Bitaraplyk — bagtymyzyň binýady» atly dabara edara-kärhanalaryň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, oba zähmetkeşleri, ýaşululardyr mährem eneler gatnaşdy.

Naz-nygmatly toý saçagynyň başynda ýygnananlar gutlag çykyşlarynda buýsançly zamanamyz, eziz Diýarymyzyň gülläp ösüşleri, ata Watanymyzyň barha arşa göterilýän şan-şöhraty, Gahryman Arkadagymyzyň dünýäde gyzgyn goldaw tapýan döwletli başlangyçlary dogrusynda söhbet açdylar hem-de türkmeniň abraý-mertebesini arşa göterendigi üçin milli Liderimiziň adyna hoşallyk sözlerini aýtdylar.

Etrap häkimliginiň, TDP-niň etrap komitetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, TMÝG-niň etrap Geňeşiniň hem-de etrabyň medeniýet bölüminiň bilelikde guramagyndaky baýramçylyk dabarasy aýdym-sazlaryň hoş owazlaryna utgaşdy. Etrabyň medeniýet we sungat işgärleriniň belent owazly, joşgunly çykyşlarynda ata Watanymyzyň, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň, hemişelik Bitaraplyk derejämiziň, asuda durmuşymyzyň, dost-doganlygyň buýsançly waspy öz beýanyny tapdy. Aýdym-sazly çykyşlar hemmelerde şatlyk duýgusyny döretdi. Soňra halk hojalygynyň dürli pudaklarynda tapawutlanyp zähmet çekýän öňdebaryjy işgärlere baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy.

 

Hanmuhammet AMANGULYÝEW,

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň  Ak bugdaý etrap birleşmesiniň başlygy.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.